บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 26 ธ.ค. 60
อาจารย์ อัครินทร์  ภูทองกลม

อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม

การศึกษา
International Business Management : University of the Thai Chamber of Commerce
(ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 

   วิทยากรและโค้ชผู้ศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) และเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง (ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล ภายในองค์กร ลูกค้า และระหว่างองค์กร) พร้อมทั้งปลดล็อคพรสวรรค์แห่งความเป็นผู้นำเฉพาะบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายใน ให้สามารถนำออกมาใช้ในการครองใจทีมงานและบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการผสานเทคนิคด้านจิตวิทยาเชิงบวก(Positive Psychology) / จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองจากภายในแนว Humanistic – Existential - Experiential (Satir) / การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) / การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง (Conflict Transformation) / จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพและสร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง (Life Coaching) และการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization development) มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตในองค์กรไปพร้อมๆ กับสร้างบรรยากาศในการทำงานภายในองค์กรให้เกิดความไว้วางใจ (TRUST Organization) อันส่งผลต่อความรู้สึกของบุคลากรในด้านความรักษ์และความผูกพันในองค์กร

   นอกจากประสบการณ์ในด้านการเป็นโค้ชและวิทยากร อาจารย์อัครินทร์ยังผ่านการเป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resource Development & Organization Development)ในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทำให้มีความเข้าใจในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ทั้งในเชิงระบบและเชิงปฏิบัติ

ประสบการณ์การทำงาน

Human Resource Development Manager : Central Hard-line Groups
Training & Development Manager : Mega Home Center
Training & Development : KSL Group

ประวัติการฝึกอบรมเฉพาะทาง 5 กลุ่มวิชา

1. กลุ่มการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์
      Certified – Pro Executive Power : John Robert Power

2. กลุ่มการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง
      Certified – Principle of Nonviolent Communication Program : Semsikkhalai
      Certified – Practitioner of Nonviolent Communication Program : CCI Thailand
      Certified – Thailand's Integration Program for NVC : CCI Thailand
      Certified – Conflict Transformation Program : Contemplative Education Center@Mahidol

3. กลุ่มการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้วยศาสตร์การโค้ชชิ่ง
      Certified – Mindfulness Coaching : Coaches Association of Thailand
      Certified – Principle of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
      Certified – Practitioner of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
      Certified – Practitioner of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand
      Certified – Master of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand

4. กลุ่มการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาและดึงศักยภาพจากภายใน และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
      Certified – How to apply satir model in daily clinical practice Program : Satir Association for Human development and Psychotherapy
      Certified – Satir Transformational Systemic Therapy : Satir Institute Thailand & Faculty of psychology - Saint Louis College
      Practitioner of Satir Psychology for Transformational & Self Development
      Principle of Satir Psychology for Transformational & Self Development

5. กลุ่มการบริหารและพัฒนาธุรกิจ
      Entrepreneurs Creation Program : Department of Industrial Promotion

หลักสูตรการบรรยายและความเชี่ยวชาญ

5 กลุ่มหลักสูตรการบรรยายที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
Group : 1 Leadership : ภาวะผู้นำและการบริหารคน
      self-awareness and transformational leadership (ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง)
      Strategic Leading the team with Compassionate Mind (กลยุทธ์การนำทีมด้วยจิตใจแห่งความกรุณา)
      Leadership with Trust (ภาวะผู้นำเพื่อสร้างความไว้วางใจและเพิ่มผลผลิตในองค์กร)

Group : 2 Communication & Collaboration : การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน
      Transforming Communication for Building trust (การสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง)
      Effective Communication for Performance Feedback & Coaching (การสื่อสารเพื่อการแจ้งผลการประเมินการทำงานและการโค้ชชิ่ง)
      Effective Communication for Co-Creation & Power Cluster (การสื่อสารเพื่อการประสานงานและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน)
      Relationship Management for High Performance (การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำงาน)
      Strategies for Dealing With Different People (กลยุทธ์การทำงานกับบุคคลที่มีความต่างเพื่อสร้างความร่วมมือ)
      Cross Functional & Collaboration for Driving Goal (การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร)
      Diversity Management for Driving Goal (การบริหารความหลากหลายในองค์กรเพื่อเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร)

Group : 3 Personality Development & Charisma Boost up : บุคลิกภาพ
      Maximizing Charismatic Leadership within You (การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ดึงดูดจากภายใน)
      Pro Executive Personality Development & Emotional Control (การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารอารมณ์สำหรือมืออาชีพ)

Group : 4 Counseling & Coaching : การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการโค้ชชิ่ง
      The Leader as Mentoring & Counseling & Coaching (พัฒนาความเป็นผู้นำด้วยศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยงในงาน / การให้คำปรึกษา / การโค้ชชิ่ง
      Strategic Coaching for High Performance (กลยุทธ์การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน)
      Leadership Coaching for High Performance (ทักษะการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ)
      Counseling Techniques & Motivation (การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำ)

Group : 5 Teamwork & Organizational Awareness : การทำงานเป็นทีมและการสร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กร
      Team Motivation for High Productivity (การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร)
      Fostering Teamwork with heart (การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและผสานใจคนทำงาน)
      Organizational Awareness (การสร้างจิตสำนึกรักษ์และตระหนักในคุณค่าขององค์กร)

หลักสูตรการบรรยายและความเชี่ยวชาญ

   Experiential Based Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการเชื่อมโยงหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่เรียนกับบทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ปัญหาหรือเป้าหมายที่ท้าทาย ได้ทันทีในระหว่างเรียน 

หลักสูตรของอาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม - หลักสูตร 2 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|