บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
หน้าหลัก รวมวิทยากร ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
update 12 ธ.ค. 59
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
การศึกษา

ปริญญาเอกด้านนโยบายและการวางแผน จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ประกาศนียบัตรด้านการวิจัยนโยบายจาก University of London
ประกาศนียบัตรด้านการนโยบายสาธารณะและการพัฒนาจาก University of Birmingham
ประกาศนียบัตรด้านการกระจายอำนาจและการคลังจาก World Bank
ประกาศนียบัตร Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
ประกาศนียบัตร Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF]
ประกาศนียบัตร ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ นานกว่า 20 ปี กับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ

เคยบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่งบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท ให้กับองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ, USAID
   • เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสังคม, ส่วนงานการพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
   • เจ้าหน้าที่ด้านกิจการเศรษฐกิจ, ส่วนงานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ UNESCAP
   • เจ้าหน้าที่วิจัย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
งานวิชาการ เช่น
   • อาจารย์ด้านนโยบาย การวางแผน และการบริหารโครงการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   • อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    • นักวิจัยหลังปริญญาเอก วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
    • อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ
   • อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกด้านภาวะผู้นำ (leadership) มหาวิทยาลัรังสิต
งานด้านการโค้ช (coaching) ให้กับผู้บริหารจากบริษัท Volvo / Bayer / Eastman Chemical / Generali Life Assurance / Microchip / ไทยคม / Thai Beverage Can / Yum Restaurant International
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร การวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารโครงการ ให้กับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น สำนักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย / องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) / โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) / Rockefeller Foundation / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การไฟฟ้านครหลวง / ห้าง Big-C / LPN Development PCL / โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร / สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ: การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / การออกแบบ วางแผนและบริหารโครงการ / การประเมินผลโครงการ / การโค้ช / การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาผู้บริหาร / การพัฒนาทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ / การปรับปรุงระบบบริหารและกระบวนการทำงาน / การจัดการความเสี่ยง / การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ / การพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / การสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR)
มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย และประเทศใน ASEAN
เดินทางไปปฏิบัติงานในกว่า 15 ประเทศในเอเชียและยุโรป

ประสบการณ์อื่น ๆ

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นต้น
วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า Big-C, บริษัทยูนิเม็คเอ็นจิเนียริ่ง, Hitachi Industrial Technology, Sritrang Group, โอสถสภา, Mitsubishi Heavy Industries, Allianz CP General Insurance, MBK Group, Central Laboratory (Thailand), ธนาคารออมสิน, สำนักงาน กสทช., สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ, กระทรวงพัมฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ด้านการให้คำปรึกษาและวิจัยกว่า 40 ชิ้น ในเรื่องของการออกแบบและประเมินผลโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงาน การวิจัยทางเศรษฐกิจสังคม การปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมากมายหลายหน่วยงาน เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam GB, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore, University of Hong Kong, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือ และวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศหลายฉบับมากกว่า 15 ชิ้น
ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลจากรัฐบาลอังกฤษ มหาวิทยาลัย Bristol สมาคมนานาชาติว่าด้วยการประเมินผลการพัฒนา สมาคมเพื่อการศึกษาและวิจัยนโยบายแห่งประเทศอังกฤษ สถาบันพระปกเกล้า
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาติกับหลายหน่วยงาน เช่น Oxford University, UNDP Asia-Pacific Regional Centre, United Kingdom Evaluation Society, Centre for Management and Policy Studies เป็นตัน
ประเทศที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เช่น Australia, Cambodia, Czech Republic, England, Indonesia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Thailand, USA, Vietnam, Wales

หลักสูตรที่เคยเป็นวิทยากร/facilitator (บางส่วน)

หมวดบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Business Continuity Management)
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) และ Balanced Scorecard
การวางแผนและบริหารโครงการ (Project planning and management)
การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management and planning)
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ (Effective Strategy Execution for Business Success)
การบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management)
การออกแบบและบริหารงาน Corporate Social Responsibility (CSR)
การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic scenario thinking)

หมวดการพัฒนาศักยภาพการคิด
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)
คิดอย่างมีตรรกะด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective problem solving and decision making)
การคิดเชิงระบบ (Systematic thinking)
การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ (Comprehensive thinking)
เครื่องมือการคิด (Thinking tools)
การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา (Analytical Thinking for Problem Solving)
นวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creative Thinking)

หมวดการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
การ Coaching สำหรับนักบริหาร (Coaching for executives)
การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching skills for leaders)
การตัดสินใจแบบนักบริหาร (Executive decision-making)
การบริหารเวลาสมัยใหม่ (Modern Time Management)
การใช้ mind mapping เพื่อพัฒนาการทำงาน
จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวจูงใจ
พัฒนาสู่หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor)
การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่
เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนรายงาน

โครงการที่ปรึกษา (บางส่วน)

1. Common Country Assessment and Thailand-United Nations Partnership Framework 2017-2021, United Nation Resident Coordinator Office, Thailand (Consultant)
2. ภาพอนาคตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในปี 2025, (หัวหน้าโครงการ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
4. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม)
5. Performance Evaluation of the Project for Local Empowerment on the Thai-Burma Border, USAID Regional Development Mission for Asia (Local Capacity Development Specialist)
6. สถานประกอบการไทยในปี 2576, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (คณะวิจัย)
7. Creating Business and Social Value: The Asian way to integrate CSR into business strategies, Studies in Trade and Investment 68, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
8. Poverty and Inequality in Southeast Asia, Oxfam GB
9. การวิจัยและรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
10. Evaluation of the Southeast Asia Regional Program (2001-2007) – Legacy portfolio, Rockefeller Foundation Asia Office (team leader)
11. การบริหารเชิงคุณภาพภาครัฐด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารความเสี่ยง, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
12. Addressing extreme poverty in Asia, Rockefeller Foundation Asia Office (consultant)
13. Creating Safe Wet Markets, Rockefeller Foundation Asia Office (consultant)
14. Project identification for a small biomass power plant for sustainable renewable energy and climate change mitigation, United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) Regional Office in Bangkok (Consultant)
15. การจัดทำกรอบแนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
16. UNDP E-Governance Project Mapping research, UNDP Regional Centre for Asia and the Pacific Consultant (Consultant)
17. โครงการประเมินการจัดมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18. การพัฒนาองค์กระและการปฏิรูปการบริหารนโยบายการศึกษาของสภาการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานสภาการศึกษา
19. Urban Poverty in Asia: Studies of Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and, China, Poverty and Development Section, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Consultant)
20. 2008 Asia-Pacific Human Development Report ‘Tracking Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in Asia and the Pacific’ United Nations Development Programme (Technical Consultant)
21. โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และการออกแบบองค์กรเพื่อสนับสนุนการส่งออกของคณะอนุกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
22. การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล, สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
23. การจัดทำ (ร่าง) แผนการวิจัยแห่งชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙), สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
24. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการร่างรัฐธรรมนูญ, สภาร่างรัฐธรรมนูญ

หลักสูตรของอาจารย์ อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
 coaching หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจ - หลักสูตร 2 วัน Group Coaching
 coaching หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน Group Coaching
 coaching หลักสูตร เขียนให้ได้ผลด้วยการคิดที่ชัดเจน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ภาวะผู้นำและการตัดสินใจให้ได้ผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์
 coaching หลักสูตร คิดอย่างไรให้รอบด้านและสร้างสรรค์
 coaching หลักสูตร ปรับกระบวนงานให้เรียบง่าย และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 coaching หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร
 coaching หลักสูตร การทำงานข้ามสายงาน
 coaching หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 coaching หลักสูตร บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
 coaching หลักสูตร หลักธรรมาภิบาลในการทำงานกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 coaching หลักสูตร การพัฒนาสำนึกความเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร
 coaching หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ
 coaching หลักสูตร สร้างพลังความคิดให้ผลิต ideas เงินล้าน
 coaching หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 coaching หลักสูตร โลกเปลี่ยน..คนปรับ ธุรกิจจะขยับอย่างไร..ให้สำเร็จยั่งยืน
 coaching หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ
 coaching หลักสูตร อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC : ผลกระทบ โอกาส ทางเลือก ทางรอด
 coaching หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|