บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 3 เม.ย. 60
อาจารย์ เบญจภา  พลอยเลื่อมแสง

อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึงที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน และเป็นวิทยากรอบรมประจำสถาบันEntraining โดยมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเวลากว่า 18 ปี ในบริษัทต่างชาติทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมFMCGอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจออกแบบวิศวกรรมและธุรกิจโทรคมนาคม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร พ.ศ.2543 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2540 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership
 
 
ใบอนุญาต

ประกันชีวิต เลขที่ 5501049461 พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกันวินาศภัย เลขที่ 5704005008 พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การลงทุน เลขที่ 059597 (Single License) พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักสูตรอบรมวิชาชีพ

Coaching หลักสูตร เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
     วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 โดยสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
Coaching หลักสูตร เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง
     วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
Coaching หลักสูตร Internal Coach for Coaching Culture
     วันที่ 10, 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
MBTI MBTI:Myers-Briggs Type Indicator
      วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย Brighton Connection Singapore
นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (SMEs Consultant: Diagnosis & Consulting)
     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ
จัดโดยสถาบัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
การวางแผนการเงิน (Certified Financial Planning Program: CFP)
     ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
ปีที่อบรม 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2556
จัดโดยสถาบัน Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
     ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ปีที่อบรม 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2556
จัดโดยสถาบัน Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
     ชุดวิชาที่ 3: การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ปีที่อบรม 2 - 16 มีนาคม 2556
จัดโดยสถาบัน Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
     ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ปีที่อบรม 23 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556
จัดโดยสถาบัน Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
     ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
ปีที่อบรม 22 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2556
จัดโดยสถาบัน Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
     ชุดวิชาที่ 6: การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
ปีที่อบรม 20 กันยายน – 4 ตุลาคม 2557
จัดโดยสถาบัน Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
Human Resources
นักบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
ปีที่อบรม 8 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Internal Control
Tools and Techniques for the Beginning Auditors
ปีที่อบรม 5 – 9 กรกฎาคม 2548
จัดโดยสถาบัน Institute of Internal Auditors of Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai Non-Profit)
       - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Thai Non-Profit Association focusing on Non-Life Insurance
Intuitive Logistic Resources Co.,Ltd. (US Company)
       - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ A service provider for the freight and logistics arena and an exclusive representative office of the WCA Family of Logistic Networks
PZ Cussons (Thailand) Ltd.(UK Company)
       - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร Personal Care & Household Cleaners Manufacturing and Distributor which passed ISO 9001:2000, World Class Manufacturing (WCM) and Good Manufacturing Practice (GMP)
General Motors (Thailand) Co., Ltd. (US Company)
       - Training Specialist Car & Truck Assembly Manufacturing which passed ISO/TS16949
and ISO14001) Chevrolet Brand
Nakornthai Strip Mill (GJ Steel) Public Company Limited (Thai Company (Public)
       - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานฝึกอบรม Integrated Steel & Compact Strip Manufacturing which passed ISO 9001:2000
Foster Wheeler International Corporation (UK Company)
       - เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Project Management Engineering & Design Contractor which passed ISO 9001:2000
Thai Bridgestone Co.,Ltd. (Japanese Company)
       - เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tire & Tube Manufacturing which passed QS-9000 and ISO14001
LTEC Co., Ltd. -Fujikura Group (Japanese Company)
       - Shipping & Purchasing staff Electronic Component Manufacturing which passed ISO-9002

ความถนัดและเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
      อบรม สัมมนา การจัดทำ Job Profile
      อบรม สัมมนา การวางระบบการบริหารงานฝึกอบรม ตามข้อกำหนด ISO
      อบรม สัมมนา ระบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา ระบบการฝึกอบรม OJT System (On the Job Training System)
      อบรม สัมมนา ระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
      อบรม สัมมนา จัดวางระบบการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและการจ่ายผลตอบแทน
      อบรม สัมมนา จัดทำระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา Strategic HRD & OD
      อบรม สัมมนา Core Value (CAN DO)
ด้าน Soft Skill
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสอนงาน (Job Instruction Technique)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการความแตกต่างทางความคิด (การบริหารความขัดแย้ง)
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและเข้าใจผู้อื่น (รู้เข้า รู้เรา)
ด้านวางแผนการเงิน
      อบรม สัมมนา การวางแผนการเงิน
      อบรม สัมมนา การวางแผนการประกันภัย
      อบรม สัมมนา การวางแผนภาษี
      อบรม สัมมนา การวางแผนเกษียณ

Reference:
สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น(Effective Communication for Leader)บริษัทซิกซ์อีเอ็มเอสจำกัด
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เปลี่ยนภาษีจากรายจ่ายให้เป็นรายได้ง่ายๆ บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)บริษัท เอส เอ็น เอส โปรเซอร์วิส จำกัด
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You Are Better)กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group)จำนวน 2 รุ่น
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
Happy Money: วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน (Happy Money: Financial Freedom) บริษัท ออเทนติค ไทยสปา จำกัด
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)บริษัท โกลบอลอีโคแคนสต็อค(ประเทศไทย)จำกัด
ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์(The Line Manager as HRD)บริษัท แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชาจำกัด
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) บริษัท ชมรมสื่อสร้างสรรค์ จำกัด
สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล(Effective Time Management)บริษัทชัวร์เท็กซ์จำกัด (2 รุ่น)
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ดีที่สุดในแบบของคุณ (Find Yourself)บริษัท อุบลไบโอ เอทานอลจำกัด
Happy Money: วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน (Happy Money: Financial Freedom) บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จํากัดจำนวน 3 รุ่น
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ (Leadership within You) บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จํากัด
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น (Effective Communication for Leader)บริษัทเดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด(STC Group) จำนวน 2 รุ่น
Who am I? บริษัท อินเตอร์คอต จำกัด
สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก สำหรับผู้จัดการ (Positive Attitude) บริษัท ฟอร์ทสมาร์ทเซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ (Performance Appraisal) บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงานบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวกสำหรับผู้จัดการ (Positive Attitude)บริษัท ฮิวเทคเอเชีย จํากัด
สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ (Effective Communication & Connection) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีโครงสร้าง (Highly Effective Interview and Selection Techniques)บริษัทอีซูซุโกลบอลซีวีเอ็นจิเนียริ่งเซ็นเตอร์จำกัด
ปลดหนี้เพิ่มเงินออม (Debt Management)บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)

Co Coach:

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ร่วมกับ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ที่ บจก.โรงงานเชอร์รี่ไอศกรีม นครปฐม
ผู้นำ...ในฐานะโค้ชร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สระบุรี
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บจก เม็กเท็คแมนูแฟ็คเจอริ่งคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) อยุธยา
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ร่วมกับ อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บจก.เอนไลต์เทนโปรเจคแมเนจเมนต์ กรุงเทพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (การบริหารทีมงาน ให้ได้ใจ ให้ได้ผลงาน)ร่วมกับ อ.สุณิชชา ชอบชัย ที่ บจก.แอลจีอีเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย) (โรงงานระยอง)
เทคนิคการสัมภาษณ์งานสำหรับหัวหน้างานร่วมกับ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)จำนวน 3 รุ่น
จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Leadership for Manager)ร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่บริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)
สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ (Effective Communication & Connection)ร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด
Gen Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)
โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ (Coach Yourself)ร่วมกับ อ.สุณิชชา ชอบชัยที่ บจก. โอกิฮาร่า (ประเทศไทย)
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ (Coach Yourself)ร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่ บริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือ PDCA (Effective Works and Good Result with PDCA) ร่วมกับ อ.วีรพันธ์ เกษสังข์ ที่ บจก. แอ็ดว้านซ์เทคโนโลยีคอนแทรคติ้ง
สร้างจิตสำนึกรักองค์กรจากภายในตัวเอง (Loyalty) ร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บจก. Alucon
เทคนิคการนำเสนอและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Effective Presentation & Negotiation Technique) ร่วมกับ อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ที่ บริษัทคลูเบอร์ลูบริเคชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
การสร้างภาพลักษณ์ฉบับมืออาชีพสำหรับพนักงานขายประจำจุดขาย(Point of Sale: POS) ร่วมกับ อ.สุณิชชา ชอบชัยที่ บริษัทซูจิโรชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบรับรองสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง:

 

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีโครงสร้าง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ดีที่สุดในแบบของคุณ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ Job Profile - หลักสูตร 1 วัน
 

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|