บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Hard skill) ในการดำเนินการสอน
update 19 MAR 2015
อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร

อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง         
การฝึกอบรม

ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานฯ
ที่ปรึกษาการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจชุมชน (Service Provider)  โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา Business Competitiveness Diagnosis (BCD)
ที่ปรึกษา การพัฒนาและเสริมความรู้(Brush up) โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)
ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ โดยสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมศ.
ISO 9001:2000 Internal Audit By Quality Alliance (Thailand) Cld.
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงานโดย ศาลแรงงานกลาง
ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์  โดย กรมแรงงาน
การจัดการงานบุคคลชั้นต้น –ชั้นสูง  โดย กรมแรงงาน และ PMAT

การศึกษาดูงาน  : ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม

ประสบการณ์การทำงาน

1. ประสบการณ์งานออกแบบ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ และนโยบายทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 20 ปี

2. พ.ศ. 2550 – 2551 อาจารย์สอนพิเศษ ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี และปีอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารื มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

3. ประจำบริษัท/โรงงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากร (ปี พ.ศ. 2524-2548)
พ.ศ. 2545 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด (ธุรกิจผลิตถุงพลาสติกส่งออกและจำหน่ายในประเทศ)
พ.ศ. 2545 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แคนเดิล เอ็มไพร์ จำกัด (ธุรกิจผลิตเทียนหอมส่งออก)
พ.ศ. 2544-2545 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด (ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)
พ.ศ. 2531 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม กลุ่มบมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เมลามีน)
พ.ศ. 2531 หัวหน้าแผนกจ้างงาน บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน และต่อรถยนต์)
พ.ศ. 2524 – 2531 เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส บริษัท สากลภัณฑ์ จำกัด (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องชั่ง สิ่งพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น)

4. ที่ปรึกษา
4.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด บริหารจัดการ และพัฒนาองค์กร
พ.ศ. 2554 : บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์) ที่ปรึกษาด้าน HRM, HRD : บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) ที่ปรึกษาด้าน จัดโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งงาน และ JD : บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจเครื่องสำอาง อาหาร เสริม และ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ปรึกษาด้านจัดทำ Competency
พ.ศ. 2551 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (ธุรกิจบริการซ่อมท่อส่งน้ำมันเครื่องบิน)
พ.ศ. 2550 บริษัท ทัชวัน จำกัด (ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง) บริษัท ตระกูลทอง ลิ่สซิ่ง จำกัด (ธุรกิจลิ่สซิ่ง )
พ.ศ. 2549-2550 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
พ.ศ. 2548 บริษัท อินนิออส เอเชียติ๊ก เคมีภัณฑ์ จำกัด (ธุรกิจผลิตสารเคมี)
พ.ศ. 2544 - 2549 บริษัท ไดนาสตี้มิลเลียนแนร์ จำกัด (ธุรกิจบริการ รปภ. และรักษาความสะอาด) พ.ศ. 2537 - 2539 บริษัท ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

4.2 ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม 5 ส.
พ.ศ. 2552-2553 บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่าย คอนโทรลส์วาวล์ จาก ประเทศเยอรมัน)
พ.ศ. 2549-2550 บริษัทบริสตอน-ไมเยอร์ส สควิบบ์ไทย จำกัด (ธุรกิจผลิตนมผงและนมกล่อง)
พ.ศ. 2545 - 2548 บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด (ธุรกิจผลิตถุงพลาสติก)
พ.ศ. 2544-2545 บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด (ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)
พ.ศ. 2543-2544 บริษัท ควิกคอร์นเนอร์ จำกัด (ธุรกิจค้าปลีก)
พ.ศ. 2539-2540 บริษัท ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
พ.ศ. 2531 - 2543 กลุ่ม บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ธุรกิจผลิตพลาสติก)

4.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
พ.ศ. 2554 บมจ. ปตท.เคมิคอล (ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์ (สารเอทิลีน และโพรทีลิน)) บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจบริการขนส่งทางบก และผลิตตู้คอนเทนเนอร์) บริษัท ไฟน์ พรินท์เทค จำกัด(ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์และฉลากสินค้า) บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง (ธุรกิจค้าปลีก) บมจ.ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี สาขาตรัง (ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา (ยางแท่ง) ส่งออก)
พ.ศ. 2553 บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) บริษัท ไฮเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก) บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า)
พ.ศ. 2552 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร สาขาแกลง (ธุรกิจอาหาร) บมจ. กรุงไทยอุตสาหกรรม (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า) บริษัท สยามชูโย จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
พ.ศ. 2551 บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด (ธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์ม) บริษัท บีเควู้ด พัทลุง จำกัด (ธุรกิจผลิตไม้ยางพาราแปรรูป) บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
พ.ศ. 2550 บริษัท แวลู เอ๊ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า) บริษัท เท็กซ์ไทส์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า) บริษัท แกรมเปี้ยน ฟูดส์ สยาม จำกัด (ธุรกิจผลิตโรงฟักลูกไก่)

4.4 ที่ปรึกษาด้านจัดทำแผนธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 – 2553 - สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
พ.ศ. 2550 - บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด (ธุรกิจสิ่งพิมพ์) - บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด (ธุรกิจอาหารทะเล)

ประสบการณ์การทำงาน : ที่ผ่านมา

พ.ศ. 2550 – 2551 อาจารย์สอนพิเศษ ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
พ.ศ. 2545 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด (ธุรกิจผลิตถุงพลาสติกส่งออกและจำหน่ายในประเทศ)
พ.ศ. 2545 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท แคนเดิล เอ็มไพร์   จำกัด (ธุรกิจผลิตเทียนหอมส่งออก)
พ.ศ. 2544-2545 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี  จำกัด \ (ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)
พ.ศ. 2531 - 2543  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม กลุ่มบมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เมลามีน)
พ.ศ. 2531 หัวหน้าแผนกจ้างงาน  บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน และต่อรถยนต์)
พ.ศ. 2524 – 2531 เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส  บริษัท สากลภัณฑ์ จำกัด
(ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องชั่ง สิ่งพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น)

ความรู้ความชำนาญ

- การกำหนด Vision, Mission, Strategy, Objective, Action plan
- การบริหารและจัดระบบงานทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กร
- การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
- การจัดโครงสร้างองค์กร
- กฎหมายแรงงานและการดำเนินคดี                 
- การจัดทำ Competency,  KPI    
- การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง/เงินเดือน 
- การจัดทำ JD

- กฎหมายแรงงาน 
- การจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
- การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่  
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิต เช่น 5 ส., Safety
- การเขียนแผนธุรกิจ                                   
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร                       
- วิทยากร/การให้คำปรึกษาด้าน HRM, HRD, OD, Cost.
- การเขียนคู่มือ เช่น งานบุคคล  ฝึกอบรม กฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ   

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Training Road Map - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัย - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม 5 ส ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำมาตรฐานและตรวจประเมิน 5 ส. - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารบุคคลสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1-2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างาน - หลักสูตร 1-2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน Job Description - หลักสูตร 1-2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบประเมินผลโดยดัชนี - หลักสูตร 1-2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|