บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 18 MAY 2015
อาจารย์ ชวน  ทองไทยสิน

อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

ประวัติการศึกษา

อบรม สัมมนา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรม สัมมนา ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม สัมมนา หลักสูตร จิตสาธารณะเพื่อสังคมไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อบรม สัมมนา หลักสูตร “Leadership & Networking,“ arranged by Friedrich Naumann Stiftung
อบรม สัมมนา หลักสูตร “System-Thinking Development,“ arranged by Institute of Future Studies for Development

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

อบรม สัมมนา ประธานนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม สัมมนา คณะกรรมการองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Amnesty International)
อบรม สัมมนา อาสาสมัคร UNHCR (สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ)
อบรม สัมมนา อาสาสมัครในหลายมูลนิธิ เช่น มูลนิธิฟอร์เด็ก , มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม , มูลนิธิดุลนิมิต, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อบรม สัมมนา อาสาสมัครประชาธิปไตยของกองทัพบก

ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ

อบรม สัมมนา คณะกรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
อบรม สัมมนา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ

อบรม สัมมนา พนักงานขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต อันดับ 1 สองปีซ้อน
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายการขายห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังไทยเสรี

ประสบการณ์การทำงานด้านชุมชน

อบรม สัมมนา วิทยากรชุมชน ให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในหลายสำนักงานเขตกรุงเทพฯ
อบรม สัมมนา กรรมการประชาคมเขตบางกอกใหญ่
อบรม สัมมนา กรรมการโครงการรักษ์คลองบางหลวง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
อบรม สัมมนา กรรมการโครงการหน้าบ้านน่ามอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ
อบรม สัมมนา กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่
อบรม สัมมนา คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกรุงเทพ
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยาย
/วิทยากรกระบวนการ

อบรม สัมมนา บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อบรม สัมมนา บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด
อบรม สัมมนา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
อบรม สัมมนา สำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่ชาติ(สสส.)
อบรม สัมมนาโรงพยาบาลวชิระ
อบรม สัมมนา สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
อบรม สัมมนา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
อบรม สัมมนา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อบรม สัมมนา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อบรม สัมมนา วิทยากรบรรยาย สถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ

หัวข้อที่บรรยาย

อบรม สัมมนา การคิดเชิงมโนทัศน์
อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์
อบรม สัมมนา การคิดสังเคราะห์
อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์
อบรม สัมมนา การคิดเชิงเปรียบเทียบ
อบรม สัมมนา การคิดเชิงประยุกต์
อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์
อบรม สัมมนา การคิดเชิงอนาคต
อบรม สัมมนา การคิดแบบผู้นํา
อบรม สัมมนา การนําประชุมที่มีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา หลักการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
อบรม สัมมนา การพูดในที่สาธารณะ
อบรม สัมมนา การทํางานอย่างมีความสุข (ความคิดเชิงบวกและการประสานงาน)
อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา การสร้างจิตสํานึกในงานบริการ
อบรม สัมมนา การบริหารโครงการทางสังคม
อบรม สัมมนา หลักการพัฒนาชุมชน
อบรม สัมมนา การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล
อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ
อบรม สัมมนา การทํางานอย่างมีความสุข (Happy 8)
อบรม สัมมนา การจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรของอาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
 coaching หลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เก่งงานพร้อมรับอาเซียน - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
 

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|