แนะนำวิทยากรของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
บอกต่อหน้านี้
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
 
อาจารย์ นพชัย วีระมาน
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 
  Strategic Excutive Development
  Leadership Development
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Leader
  Coach
  Sales-Marketing
  General Soft Skill
  Think
  Management
อาจารย์มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 
  Innovation Creativity
  Risk Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Supervisor Skills
  Human Resource Management
  Coaching
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Analytical Thinking & System Thinking
  Problem Solving with Analytic Thinking and 5 Whys
  Finance for Non Finance
  Project Management skill Development
  Effective Management with PDCA and A3 Thinking
  Effectiveness Project with 4M Management
 
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Supervisor Competency
  Effective Staff By Coach
  Leadership Motivate By Coach
  How to Sell Enjoy Sales
  Super PC Of Modern Trade
  TeleMarketing For Coporate
  Excellent Tele sales
  Professional Tele Sale Planing
อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ครบเครื่องเรื่องงานขายอสังหาริมทรัพย์
  พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง
  การลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
โปรไฟร์ อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ภาวะผู้นำ
  การสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก
  การบริหารงานเป็นทีม
  กลยุทธการเจรจาต่อรอง
อาจารย์นายแพทย์โมทย์ศักดิ์  แสงทอง
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Brain Working
  Coaching Skill
  Brain Base Communication and Presentation
  Brain Base Learning and Teaching
  Stress and Happy Management
  Health Care and Office Syndrome
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
  อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC
อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Human Resources Development
  Leadership and Communication
  Financial Planning
โปรไฟร์ อ. บุญเลิศ คณาธนสาร
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Systems Thinking
  Systems Problem Solving
  Lean Management
อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การคิดเชิงมโนทัศน์
  การคิดวิเคราะห์
  การคิดสังเคราะห์
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Business Process Segmentation
  Organization and HR Management
  Human Psychological Methodology
อาจารย์ จุฬาลักษณ์  เอิบโชคชัย
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Language of Appreciation
      for Effective Organization
  Coaching
  NLP
  Teamwork
  Sales
 
อาจารย์ คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
  เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ
  บริการสุดขั้วด้วยหัวใจสุดขีด
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กลยุทธ์การวางแผนทีมงานขาย
  การตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดบริการ
  การเป็นพนักงานขายมืออาชีพ
  กลยุทธ์การขายและบริการ
  การตลาดเพื่อรองรับ AEC
 
อาจารย์สุมลา พรหมมา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
  Coaching in nursing
สำหรับผู้นำทางการพยาบาล
อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Lean System
  Kaizen Activity for Success
  Time Management
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ด้านผู้นำ และ หัวหน้างาน
  บุคลิกภาพ และ งานบริการ
  การทำงานเป็นทีม
อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  LEAN OPERATION & BUSINESS
PROCESS PERFORMANCE UPGRADING
  Excellent Problem Solving & Decision
Making
  Productivity and Business Process
Improvement
  Performance Management
  Knowledge Management
  Logical Thinking
อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Cost Analysis and Decision Making
  การบริหารความเสี่ยง
  การคิดเชิงกลยุทธ์
อ. ชลธิชา ปรางค์ประทานพร
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การวางแผนการเงิน
 
 
โปรไฟร์ อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาร่างกาย สมองและจิตใจ
  พัฒนาบุคลิกภาพและ สื่อสารอย่างมืออาชีพ
  การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ
อาจารย์ ศิลัท เหรียญมณี
ศิลัท เหรียญมณี
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Walk rally
  ศิลปะในการพูดจูง
  การนำเสนอวาทศิลป์
อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การจัดการสำหรับหัวหน้างาน
  การทำงานเป็นทีม
  เทคนิคการขายสำหรับยอดนักขาย
หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การวางแผนภาษีค่าจ้าง วิทยากรภายนอก
 
 
อาจารย์บุญเริญ ชัยเพ็ชร
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  5 ส ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต
  กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
  การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
อ. ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Team Buildind
  Organization Loyalty
  Effective Communication
อาจารย์ พัทธนันท์ หางาม
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Leadership
  Productivity
 
อาจารย์ คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กฎแห่งแรงดึงดูด
  พลังจิตใต้สำนึก
  วงกลมแห่งความสำเร็จ
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Corporate Social Responsibility
  Creating Shared Value
  Group/Team Coaching
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การขาย
  การบริการ
  การบริหารจัดการ
อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  QC 7 Tools
  Kaizen
  QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรไฟร์ อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
  การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  การสื่อสารระหว่างประเทศ(เบื้องต้น)
อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
  การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพ
  เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
  ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Risk Management(การบริหารความเสี่ยง)
  Organization Behavior
  Conflict Management
อาจารย์พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Team Building
  Employee Engagement
  Dialogue
อาจารย์ จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
จรีภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กลยุทธ์การสื่อสารทางกาย และวาจาเพื่อจูงใจ โดยใช้หลัก NLP
 
 
อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการให้บริการ
  เทคนิคการสร้าง Customer Delight
  เทคนิคการออกแบบ Triple C
อาจารย์ สัญชัย วุทธิสารพงส์
สัญชัย วุทธิสารพงส์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Beginning in Sales Function
 
 
อาจารย์ธัญพร เฮงวัฒนอาภา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การใช้เสียงและอวัจนภาษา
      เพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร
 
อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล
อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Brand Ambassador
 
 
อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  พัฒนาทีมงานด้วย TQM
  Total Quality Management
  Process Improvement
อ. พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  สูตรลับพลังสู่ความสำเร็จ
  ผู้นำแห่งความสำเร็จ
  ทีม...ทางด่วนสู่ความสำเร็จ
อาจารย์ แตงไทย
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Team Building
  การสื่อสารเพื่อการประสานงาน
  การบริการที่เป็นเลิศ
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  SMART JD
  กลยุทธ์ HR
  การประเมินค่างาน
อ. ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Supply Chain
  Logistics Management
  Improvement Technique
อาจารย์ วราภรณ์ โหมดวิจิตร
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ISO 9001 . 14001. 18001 . 17025
  Team Building
 
อ. ธนภณ รวยอารี
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การบริหารสินค้าคงคลัง
  การบริหารงานคลังสินค้า
  การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Competency based Management
  Talent Management
  Succession Planning
  Performance Management (Goal setting, KPI)
อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ
สัจพล ส่งสมบุญ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Performance Leadership
  Performance Management
  HR Law for OD
อาจารย์ นิวัต โชติวงษ์
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Team Building
 
 
อาจารย์ ณัฐพงษ์  สิริกอบกุล
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Train the Trainer
  ทักษะการสอนงาน
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์สัณหกช วิทยาภรณ์
สัณหกช วิทยาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Excellent Service
  Communication
  Coaching
อาจารย์ญาณิมา  ศรีมังคละ
ญาณิมา ศรีมังคละ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
  การบริการด้วยหัวใจ
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ
อนุภาพ พันชำนาญ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  รู้จักตัวองเพื่อเข้าใจผู้อื่น
  ทอร์คธรรม
  สมาธิเปลี่ยนชีวิต
อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม
เจษฎา อรรถาฉาย
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ภาวะผู้นำและการบริหารคน
  การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน
  บุคลิกภาพ
สุเมธ ลักษิตานนท์
สัณหกช วิทยาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การวางแผน
  การบริหารกลยุทธ์องค์กร
  การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ
อาจารย์เจษฎา อรรถาฉาย
เจษฎา อรรถาฉาย
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Communication for Co
  Time Management for work
  Presentation Skill
 ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การจัดลำดับความสำคัญของเวลาในการทำงาน
  ทักษะการทำงานเป็นทีม
  การเสริมสร้างคุณค่าในการทำงาน
อาจารย์สุวัฒน์ พรมแตง
สุวัฒน์ พรมแตง
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การเป็นพิธีกรและวิทยากร
  การบริการที่เป็นเลิศ
 
อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Lean Management
  Lean Transformation
  Lean Six Sigma Yellow Belt
อาจารย์พัชรพล ชาญอุไร
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  Customer Centric Excellence
  การคิดอย่างมีนวัตกรรม
อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การบริการลูกค้า
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
  การสื่อสาร
อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กระจกเงาความสัมพันธ์
  Time Management for work
  Presentation Skill
อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี

อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Powerful Game Coaching
  Train the trainer
  Walk rally
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  TQM
  เทคนิค 5ส
  Lean Six Sigma
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|