อาจารย์ อัครินทร์  ภูทองกลม

(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม

Trainer and Coach
update 26 ธ.ค. 60

   หลักการและเหตุผล

   ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดปัญญา จนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่อไป

   นอกจากการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแล้ว ยังจำเป็นต้องมีหลักคิดที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและ วิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมและระดมสมองที่จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทั้งของตนเอง และของทีมงานมีประสิทธิภาพ
2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อม วงจรการทำงานสมอง จิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อเข้าใจที่มาของความแตกต่างระหว่างช่วงวัยและความหลากหลายของแต่ละบุคคล
3. มองความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องธรรมชาติ แล้วเลือกใช้คุณค่าหลักและเป้าหมายขององค์กรเป็นจุดร่วมเพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน
4. สร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง ในการทำงานร่วมกับทีมงาน เพื่อให้ตนเองมีอารมณ์เชิงบวก และได้ผลลัพธ์ในการทำงานมากขึ้น

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

วันที่ 1 ปลุก “Passion” ปั้น “Performance”
ช่วงที่ 1 ค้นหาแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมาย
       ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการพิชิตเป้าหมาย
       ตั้งเป้าหมาย เพิ่มพลังให้ชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จ
       เชื่อมโยงเป้าหมายกับความปรารถนาภายในจิตใจ
       ปลุกพลังตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จ
       สร้างแนวทางเพื่อก้าวสู่เป้าหมายไปทีละก้าว
ช่วงที่ 2 สร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทำงานรุก
       หลุมพรางทางความคิดที่ฉุดรั้งให้ชีวิตติดลบ
       ก้าวข้ามอุปสรรคในการคิดที่ส่งผลให้ชีวิตติดลบ
       พลังของการคิดเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น เพื่อดึงดูดความสำเร็จ
       เลือกเป็นผู้ลิขิต หรือ ติดเป็นเหยื่อ ในความคิด
       การลดความคิดทางลบ (Negative Thinking Decreasing)
       การเพิ่มความคิดทางบวก (Positive Thinking Increasing)
ช่วงที่ 3 ขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยคุณค่าจากภายในตนเอง
       ค้นหาคุณค่าและจุดแข็งของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
       สร้างกลยุทธ์ในการไปสู่เป้าหมายด้วยศักยภาพที่มีในตนเอง
       ใช้ชีวิตไม่ติดลบด้วย 4 level Learning
ช่วงที่ 4 กำหนดเป้าหมายชีวิตที่สมดุลทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว
       เชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กร
       สร้างแนวทางสู่เป้าหมายและขับเคลื่อนผลงาน
       การวางแผนการเดินทางสู่เป้าหมายและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง PDCA

วันที่ 2 ปั้น “ความสุข” ปลุก “Performance” พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ช่วงที่ 1 Explore สำรวจรูปแบบพฤติกรรมของตัวเราเองและผู้อื่น
       ความแตกต่างของ Generation และความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กร
       ความโดดเด่นและจุดแข็งที่แตกต่างกันและความหลายหลายของแต่ละ Generation
       เรียนรู้ Generation & Diversity บน วงจรพฤติกรรม เพื่อเข้าใจสมองและจิตใต้สำนึกของเรา กิจกรรม Make it Happen วางแผนสู่เป้าหมายด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นของตนเอง
ช่วงที่ 2 Extend ขยายศักยภาพเพื่อข้ามขอบเขตความเชื่ออันจำกัด
       FEARS หลุมพรางทางความคิด ที่ปิดกั้นศักยภาพของตัวเราในการทำงานร่วมกับคนที่แตกต่าง
       Unlock Potential สร้างแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       Fulfill the Gap การผสานช่องว่างระหว่าง วัย ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่ง และบทบาท เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม Creation New Options ทดลองสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานร่วมกันและการทำงานข้ามสายงาน ภายใต้สถานการณ์เดิม
ช่วงที่ 3 Extra เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
       DISC - Communication เข้าใจและเคารพต่อรูปแบบการทำงานและการสื่อสารของคนแต่ละกลุ่มที่ต่างกัน
       Start with Listening เริ่มต้นการสื่อสาร ด้วยการฟังความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคล
       Communication for Trust เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน กิจกรรม Case Study เรียนรู้และออกแบบการสื่อสารของตัวเราเองเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการทำงานร่วมกันและทำงานข้ามสายงาน โดยปราศจากความขัดแย้ง
ช่วงที่ 4 Expert – Diversity management for driving goal การบริหารความหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร
       Strategic Goal Synergy กลยุทธ์การผสานเป้าหมายที่สอดคล้องและส่งเสริมกันระหว่าง องค์กร / ทีม-ระหว่างทีม / ส่วนบุคคล
       Synergy Core Value กลยุทธ์การผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยมร่วม/ทีม ค่านิยมส่วนบุคคล เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง)
       Work as Team แนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรม SMART Work กำหนดแนวทางและสร้างแผนการทำงานของตัวเองใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการส่งต่องานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จร่วมกันและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

   กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม

   การบ้านและการติดตามผล

1. ผู้เรียนเลือกสถานการณ์ที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงตนเอง ในการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่มีความแตกต่าง
2. ผู้เรียนเลือกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตนเอง มีความสุขมากขึ้น มีความสำเร็จมากขึ้น ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 3. การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ตนเองดีขึ้น
4. การติดตามผลเน้นการกระตุ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการนำไปใช้ ไม่ใช่เป็นเพียงการตรวจสอบ
5. ผลลัพธ์การฝึกอบรมเกิดจากสิ่งที่ผู้เรียนนำการบ้านไปปฏิบัติจริง

   แนวทางในการฝึกอบรม

   Experiential Based Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการเชื่อมโยงหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่เรียนกับบทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ปัญหาหรือเป้าหมายที่ท้าทาย ได้ทันทีในระหว่างเรียน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.อัครินทร์ ภูทองกลม]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|