อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารให้ได้ทั้งโอกาสและโดนใจลูกค้า

วิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง
update 7 ก.พ. 61

   หลักการและเหตุผล

“ ข้อมูลไม่ครบ จะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจดี ? ”
“ ตอนแจ้งก็บอกละเอียดแล้ว ... แต่ทำไมไม่ทำตามที่บอก”
“ เขาต้องการด่วน จะบอกให้คนอื่นช่วยอย่างไรดี ??”


    พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset) ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน ถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีกับงานที่รับผิดชอบ ทีมงานและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุมมองต่อองค์กร จึงมีความสำคัญเช่นกัน

การติดต่อประสานงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น การประสานงานภายในองค์กร ข้ามสายงาน หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานภายในสายงานเดียวกัน การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากสามารถสื่อสารได้ตรงตามความต้องการของผู้สื่อสารและเกิดความสมดุลทั้งสองฝ่าย นอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งในระหว่างการทำงานแล้ว ยังช่วยให้เกิดประสิทธิผลของงาน

ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
เป็นต้น

การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้รับสารจะเกิดความประทับใจได้นั้น มาจากการสื่อสารที่ตรงกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ผู้สื่อสาร สามารถที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน ดังนั้น เทคนิคที่สำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ควรได้รับการพัฒนา เช่น...
       การนำเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การทวนสอบความเข้าใจที่ตรงกัน ( Clarify Questioning )
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การจูงใจและโน้มน้าวให้คล้อยตามความคิด

ในบางครั้ง เรามีความตั้งใจเป็นอย่างดีที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ทั้งกับลูกค้า บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องในสายงาน แต่กลับกลายเป็นว่าผู้ที่เราติดต่อประสานงานนั้น ยังไม่พึงพอใจหรือยังไม่ประทับใจเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถทางการสื่อสารของตัวเอง
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
เป็นต้น

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้ง ยังสร้างความประทับใจ ความรู้สึกยินดี ให้แก่ผู้ที่ติดต่อประสานงาน ส่งผลต่อผลลัพธ์ของงาน

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักสื่อสารที่ดี
       Workshop: ค้นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
       รู้จักความแตกต่างของคน 4 ประเภท
       คุณลักษณะของการรับรู้และการเข้าใจในแต่ละประเภท
       การค้นหาจุดเข้าใจร่วมกันของการสื่อสาร
       พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแบบนักสื่อสารมืออาชีพ
       กิจกรรม: การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ
       กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์
พัฒนาทักษะด้วยเทคนิคการสื่อสาร
       การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ (Powerful Question)
       การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การใช้คำถามเพื่อทวนสอบความเข้าใจให้ตรงกัน
       การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback )
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการสื่อสาร (Goal Setting)
       Workshop: ประยุกต์ใช้เทคนิคกับการทำงาน
การประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพ
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
       การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
       การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
       การติดตามผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนที่ดี (Follow up)
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
       Role Playing: การนำหลักการไปใช้จริง
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ระดับปฏิบัติการที่ต้องประสานงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ชุติมา นำเจริญวุฒิ]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|