อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย เพิ่มความมั่นใจ พิชิตใจลูกค้า

วิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง
update 7 ก.พ. 61

   หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การแข่งขันในโลกธุรกิจค่อนข้างสูง ลูกค้าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรเติบโต ลูกค้าจะประทับใจหรือไว้วางใจซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือไม่ มีหลายปัจจัยด้วยกันในการตัดสินใจ นอกเหนือจากข้อมูลที่สามารถค้นหาเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้ว พนักงานขายก็เป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการขายที่ต้องมีการสื่อสารโดยตรงจากการพบเห็นต่อหน้า บุคลิกภาพ ความมั่นใจ ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง ไปจนถึงการใส่ใจลูกค้าหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งนอกจากจะได้ทั้งงาน ได้ทั้งความไว้วางใจจากลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ เป็นการเปิดโอกาสที่ดีสำหรับการนำเสนอสินค้า / บริการ นักขายที่ประสบความสำเร็จ จะมีรูปแบบการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ดังนั้น ความพร้อมทั้งในด้านบุคลิกภาพ ข้อมูลที่จำเป็นต่องานขายสินค้า/บริการ ฝึกฝนทักษะในด้านงานขายจนเกิดความเชี่ยวชาญ สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือรูปแบบที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักขายได้

การพัฒนาบุคลิกภาพ มีหลายองค์ประกอบที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจากภายนอก เช่น การแต่งกาย การใช้คำพูด กิริยาวาจาที่น่าฟังแล้ว การสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และการจัดการทางด้านอารมณ์ มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า

การสร้างกระบวนการขายและคิดค้นเทคนิคการขายด้วยตัวเอง จะทำให้นักขายเป็นผู้เชี่ยวชาญงานขายและมีความมั่นใจในการนำเสนอขายได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การเตรียมตัว การบริหาร และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขายอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้นักขายมีโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสินค้า / บริการ สะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์จากการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานตามสไตล์ของแต่ละคน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการนำเสนอ การจัดการอารมณ์เชิงลบ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

แก่นสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ “นักขาย” เพื่อให้ได้ใจลูกค้า
       องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ “นักขาย”
       แนวความคิดของการสร้างความมั่นใจ
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักขายประสบความสำเร็จ
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักขายที่ดี
       Workshop: ค้นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
หลักการสำคัญของการสร้างความมั่นใจในตัวเอง
       นิยามและความสำคัญการพัฒนาบุคลิกภาพ
       การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพ
       หลักจิตวิทยาในการพัฒนาบุคลิกภาพ
       ทักษะการสื่อสารทั้งแบบภาษาพูดและภาษากาย
       หลักการสร้างภาพหลักที่ดีผ่านตัวตนของเรา
       สร้างกรอบความคิดที่เชื่อมั่นด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
       พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแบบนักขายมืออาชีพ
       Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาบุคลิกภาพโดยสร้างความมั่นใจในตัวเอง
พัฒนาทักษะงานขายด้วยเทคนิคต่างๆ
       การสร้างคัมภีร์งานขายตามสไตล์คุณ
       การนำเสนอขายอย่างมีชั้นเชิง
       การเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
       การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
       การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ
       การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback )
       Workshop: ประยุกต์ใช้เทคนิคกับการทำงาน
การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาบุคลิกภาพกับสถานการณ์ต่าง ๆ
       สถานการณ์ที่ต้องเข้าพบลูกค้า
       สถานการณ์ที่ต้องติดตามงานลูกค้า
       สถานการณ์ที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
       สถานการณ์ที่ต้องเข้าร่วมงานสังสรรค์ของลูกค้า
       Roleplay: จำลองสถานการณ์จริงกับหลักการที่ได้เรียนรู้
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ชุติมา นำเจริญวุฒิ]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|