อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม ขายอย่างไร….ให้สนุกกับงานขาย

(How to Sell Enjoy Sales)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 15 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

การแข่งขันในธุรกิจองค์ประกอบหลักคือยอดขายขององค์กร ที่เป็นดัชนีชี้วัดความได้เปรียบเสียเปรียบที่ชัดเจน ดังนั้นองค์กรส่วในจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านงานขายเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาทั้งด้านทักษะการขายและศักยภาพของพนักงานขายที่สามารถนำมาเพิ่มยอดขาย ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในการทำงานขายนั้น มีความจำเป็นที่ต้องมีความเก่งในการบริหารจัดการให้ครบรอบด้าน เช่น การเตรียมตัวเอง เตรียมทีมงาน เตรียมระบบงาน และที่สำคัญต้องเตรียมการเข้าพบกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

พนักงานขายที่ “รักงานขาย” ด้วยใจนั้น มักสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้โดยง่าย ด้วยหลักคิดที่เน้นทัศนคติเชิงบวก 360 องศา กับงานขาย และมองปัญหาเป็นเพียงประสบการณ์ที่จะก้าวข้ามไปยังความสำเร็จได้อย่างมั่นคง กับจุดมุ่งหมายที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของตนเอง เหมือนการช่วยเพื่อนด้วยใจจริง

"มองงานขายเป็นเพียงเกมส์…ที่ท้าทาย รักงานขาย…ด้วยใจ"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพี่อให้พนักงานขายเห็นความสำคัญของตนเอง ดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้กับองค์กร
เพื่อให้พนักงานขายเห็นความสำคัญของการทำงานขายอย่างมีแผนงาน
เพื่อให้พนักงานขายบรรลุเป้าหมายด้วยความสุขและสนุก

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
         นิยามงานขายของตนเองอย่างไร ?
         คุณรักในงานขายมากเพียงใด ?
         คุณค่าของคุณที่ลูกค้าชอบและต้องการคืออะไร ?
         คุณคิดอย่างไร ? กับการนำเสนอขายสินค้า


สำรวจข้อมูลพื้นฐานของคุณ ก่อนทำการขาย
         วิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจ
         ขนาดของตลาดที่คาดหวัง
         วิเคราะห์ 4 P’s ขององค์กร
         ลูกค้าเป้าหมายที่เลือกสรร
         เป้าหมายที่คาดหวังกับสถานการณ์ปัจจุบัน


กระบวนการขายที่เหนือชั้น
         วางเป้าหมายอย่างชัดเจน ( เวลา, ลูกค้า,สินค้า) ทำแผนงานอย่างละเอียด ด้วยตนเอง
         ทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น
         ประเมินแผนงานขายตามกำหนด
         พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง


เทคนิคการบริหารงานขายอย่างเห็นผล
         เตรียมตัวก่อนการขายด้วย 5 รู้
         ค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยด้วยสคริป
         ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
         บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
         
เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|