อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

(Professional Tele Sale Planing)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 15 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร

เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ในการขายเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างคุ้มค่าจึงควรมีการพัฒนากระบวนการและเทคนิคให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

การขายทางโทรศัพท์เป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาเป็นการขายแบบเห็นหน้าเห็นตา ได้อย่างมีคุณภาพจากพื้นฐานการถูกปฏิเสธบ่อยครั้ง จึงสามารถบริหารสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจ

การเผชิญกับข้อร้องเรียนของลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโอกาสในการสร้างยอดขายได้มืออาชีพ

"การขายทางโทรศัพท์ สร้างความประทับใจ ใส่ใจแผนงาน บริหารยอดขาย"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างมืออาชีพ ด้วยตัวเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการเปิดการขาย จับสัญญาณลูกค้า สร้างความประทับใจ ขจัดข้อร้องเรียนและปิดการขาย และบริหารงานขายได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงานอย่างมีความสุขในการพิชิตเป้าหมาย

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

DAY : 1
ละลายพฤติกรรมก่อนการอบรม
         แนะนำตัวเอง (ชื่อ-สกุล, จุดเด่นของตนเอง และความฝัน)
         กลุ่ม (ประชุมตั้งชื่อกลุ่ม พร้อมตั้งสโลแกนหรือมีท่าประกอบให้มีความหมายเป็นภาพลักษณ์ของกลุ่ม)


สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
         นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
         วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
         หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกันความสามารถด้านงานขายทางโทรศัพท์
         เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางเพื่อก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์(Work Shop)


เทคนิคการเปิดใจลูกค้าด้วยความประทับใจและสร้างคุณค่าให้องค์กร
         รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
         นำเสนอคุณค่าของตัวเองและองค์กร ในมุมมองที่ลูกค้าคาดหวังด้วยคำสำคัญ “Key Word”


เทคนิคการสื่อสาร…ได้ทั้งใจและงาน
         ฟัง คิด ถาม เขียน พูด ด้วยการเตรียมตัวสนทนาแบบกำหนดเวทีการสนทนา
         ทัศนคติ “Yes” กับการสื่อสารที่สนุกและท้าทาย
         การสื่อสารสไตล์ต่างๆ ที่เสริมพลังความสำเร็จ


วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ
         กลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร ด้วย 5 W 1H (What,Where,When,Why,Who,How)
         เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
         เทคนิคการตั้งเป้าหมายกับการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
         เทคนิคการเขียนสคริปด้วย 5 รู้สำคัญ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(Work Shop)


การฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (Role Playing)
         วางกรอบการสนทนา 2 นาที กับหัวข้อเหล่านี้(ลูกค้า,สินค้า,วิธีการพูด และวัตถุประสงค์ครั้งนี้ที่ยกหู)
         เทคนิคเปิดการสนทนาด้วย Key Word สำคัญ (บอกคุณค่าขององค์กร)
         เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วย Checklist ความต้องการ
         วิเคราะห์ระดับความสนใจลูกค้า (ด้วยข้อกำหนดของเราหรือองค์กร)
         การฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยสคริป (Role Playing)


ถาม-ตอบ

DAY : II
สำรวจแนวคิดด้านการขายอีกครั้ง
         ทัศนคติต่องานขายของคุณ
         ระดับความล้มเหลวทางการขายที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการขจัดความล้มเหลว

เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตงานขายของคุณ…ด้วยตัวเอง
         อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับวงจรความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
         วิธีการก้าวข้ามอาการ “ล้มเลิก” กับเทคนิค “นักขายหัวใจสีแดง”


การติดตามและวิเคราะห์ยอดขายอย่างมืออาชีพ (Work Shop)
         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (เหตุการณ์)
         การประเมินผลสำเร็จงานขาย ด้วย ฟอร์มประเมินความคาดหวัง
         ความถี่ในการติดตามผลการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยข้อกำหนดร่วมกัน


การปรับปรุงและพัฒนาแผนการติดต่อกับลูกค้า
         เทคนิค 3 ช่องมหัศจรรย์ กับการพัฒนาการติดต่อกับลูกค้า
         พัฒนาคู่มือการติดต่อกับลูกค้าในสไตล์ตัวเอง


กลยุทธ์การเพิ่มการขาย
         วางแผนการขายด้วยด้วย Blue Print
         บริหารยอดขายด้วย Sales Pipeline
         บริหารลูกค้าด้วย Sales Management Report ( SMR )
         เพิ่มลูกค้าด้วยตารางหลักการตลาด (ตลาด/ลูกค้า)


เทคนิคการนำเสนอขายเพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า
         เทคนิคการใช้คำถามค้นหาความต้องการ
         เทคนิคบริหารความคาดหวังของลูกค้า
         เทคนิคเปิดการสนทนาด้วย Key Word สำคัญ (บอกคุณค่าขององค์กร)
         เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างยอดขายด้วยความประทับใจ
         เทคนิคการปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
         จำลองสถานการณ์การติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (Role Playing)


คุณสมบัตินักขายที่องค์กรต้องการ
กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง (การบ้านสำหรับฝึกฝน)
ถาม-ตอบ

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่เทเล/ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|