อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ

(Etiquette for Excellent Customer Service)
วิทยากรอิศระ
update 6 ก.พ. 61

   หลักการและเหตุผล

    ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจการบริการเป็นไปอย่างรุนแรง แต่ละองค์กรต่างมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพนักงานผู้ให้บริการเปรียบเสมือน จุดแรกที่ลูกค้าสัมผัสและรับรู้บริการขององค์กร ที่สร้างความพึงพอใจและประทับใจได้ หากพนักงานสามารถให้บริการลูกค้าด้วยมารยาทที่ดี ตามหลักสากลอย่างมืออาชีพ ก็จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดีต่อตราสินค้า และขยายผลไปในวงกว้าง ในทางตรงข้าม หากพนักงานผู้ให้บริการมีกริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม อาจสร้างความไม่พึงพอใจ องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า และเกิดภาพลักษณ์เชิงลบในระยะยาว

   ดังนั้นหากพนักงานผู้ให้บริการตะหนักถึงความสำคัญ มีทักษะและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับมารยาทการให้บริการลูกค้า จะสะท้อนเป็นพฤติกรรมในการให้บริการอย่างมืออาชีพและสร้างความประทับใจสูงสุด ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อสินค้าและการบริการ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ นำไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการด้วยมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติสากล เพื่อสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมารยาทในการบริการที่เป็นเลิศ
3. เสริมสร้างให้พนักงานมีพฤติกรรมการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

ความหมาย และความสำคัญของมารยาทในการให้บริการ (Customer Service Etiquette)
บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการ
      - การสร้างบุคลิกภาพภายในด้วยทัศนคติเชิงบวก
      - การสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้มีเสน่ห์
มารยาทการเข้าหา/เข้าพบลูกค้า (Approach)
      - การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
      - การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า (Rapport)
มารยาทการสื่อสารในการบริการ
เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าด้วยหลัก 3Vs (Visual Vocal Verbal)
      - ทักษะการฟังในงานบริการ (Empathic Listening)
      - การสื่อสารกับลูกค้าเมื่อไม่พึงพอใจ และเทคนิคการตอบปฏิเสธลูกค้า
ภาษากาย (Body Languages) ที่ใช้ในการบริการ
มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)
การแต่งกายเชิงธุรกิจ (Business Attire) และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ
มารยาทการสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Etiquette)
การรู้สึกและแสดงออกถึงความขอบคุณในการบริการ
สร้างพันธะสัญญาในการพัฒนามารยาทการบริการด้วยความเป็นเลิศร่วมกัน

   รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

    ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย
      Awareness การตระหนักรู้
      Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง
      Alternative การมองเห็นทางเลือก
      Aim การตั้งเป้าหมาย
      Action Plan การวางแผนการลงมือทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|