อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การบริการสร้างความประทับใจ

(Impressive Service)
วิทยากรอิศระ
update 6 ก.พ. 61

   หลักการและเหตุผล

    ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คือการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ เพื่อลูกค้าซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และขยายผลไปในวงกว้าง ในทางตรงข้าม หากพนักงานผู้ให้บริการให้บริการลูกค้าไม่ดี หรือไม่สามารถสร้างพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า จะทำให้องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า และเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อองค์กรในระยะยาว

   ดังนั้นหากพนักงานผู้ให้บริการมีทักษะความสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า จะสะท้อนเป็นพฤติกรรมในการให้บริการที่สร้างความประทับใจสูงสุด ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อสินค้าและการบริการ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ นำไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเกิดความรู้สึกที่ดีในการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
3. เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

ความหมาย และความสำคัญของการบริการ
เข้าใจลักษณะตนเองและผู้อื่น เพื่อเกิดการยอมรับ (Self-awareness) และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Empathy)
แนวทางในการให้บริการเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)
      - การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
      - การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติเชิงบวก
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ให้บริการ (Emotional Intelligence)
บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการ
      - การสร้างบุคลิกภาพภายในด้วยทัศนคติเชิงบวก
      - การสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้มีเสน่ห์
เทคนิคการสื่อสารในการให้บริการ
      - หลัก 3Vs Visual Vocal Verbal ในการสื่อสารกับลูกค้า
      - ภาษากาย (Body Languages) ที่ใช้ในการบริการ
      - ทักษะการฟังในงานบริการ (Empathic Listening)
      - การโน้มน้าวใจลูกค้าในการบริการ (Influence)
      - การสื่อสารกับลูกค้าเมื่อไม่พึงพอใจ
การทำงานเป็นทีมในการให้บริการ (Teamwork)
สร้างพันธะสัญญาในการบริการสร้างความประทับใจร่วมกัน

   รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

    ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย
      Awareness การตระหนักรู้
      Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง
      Alternative การมองเห็นทางเลือก
      Aim การตั้งเป้าหมาย
      Action Plan การวางแผนการลงมือทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|