อาจารย์  ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

(Enterprise Risk Management)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
update 9 มี.ค. 61

   หลักการและเหตุผล

ช่วยตอบโจทย์ปัญหา การขาดประสิทธิภาพของหัวหน้างาน ซึ่งในปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร
ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็น “หัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จ”นั้น ก็ไม่ง่ายเช่นกัน เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารจัดการงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารจิตใจของตนและคนในทีมด้วย
หลายบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มี จะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า “องค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน” งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองของผู้เข้าอบรม (Self Leadership)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับแนวคิด และพฤติกรรมในการใช้จิตวิทยาบริหารงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของ การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของทีม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดและวิธีในการสื่อสาร (Communicational), การจูงใจ (Motivation), การสอนงาน ( Coaching), การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง
บทบาท รูปแบบ และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
หลักการวิเคราะห์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)
หลักการในการทำงานเป็นทีม และ การพัฒนาทีมไปสู่ความสำเร็จ
ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
หลักจิตวิทยาการสื่อสาร & การสอนงาน (Communicational & Coaching)
หลักการติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)
หลักการสร้างความสัมพันธ์ &การสร้างความสุขในที่ทำงาน

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

   หลักสูตรนี้จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ตามแนวคิดจิตวิทยาให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเอง(Leadership) ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside Development) เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน ด้วย จิตวิทยาการสื่อสาร ( Communication) การจูงใจ (Motivation) การสอนงาน( Coaching) การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่ความพร้อมของหัวหน้า ที่จะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ดร.วันทนา ปทุมอนันต์]

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|