(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี

(To be good Coach)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 11 ก.พ. 58

   หลักการและเหตุผล

การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต

ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง

ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

“สอนงาน Style โค้ช เพื่อก้าวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่ ”

   วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
วันที่ 1 ส่วนพัฒนาการสอนงาน
หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      นิยามการสอนงาน
     
ปัจจัยสำคัญ
     
ภาพลักษณ์ของโค้ช

กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
      การเกริ่นนำ
     
การสร้างบรรยากาศ
     
การเข้าสู่เนื้อหา
     
การสรุปผลลัพธ์
     
การจบการสอนงาน

เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
      ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
     
ความเชื่อมั่นในตัวเอง
     
การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
     
บทบาทที่สำคัญของโค้ช

เทคนิคการฝึกฝนเพื่อให้การสอนงานเกิดประสิทธิผล
      ความเชื่อ
     
ความหลงใหล
     
ประโยชน์ที่ได้รับ
     
เป้าหมายในอนาคต

การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ

วันที่ 2 ส่วนพัฒนาการสอนงานเพิ่มเติม (Clinique)
ทบทวนบทบาทของการเป็นโค้ช
      แนวทางการ Coaching
     
เรื่องเล่าระหว่างการ Coaching
     
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
     
หลุมพรางที่พบเจอ

เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
      หลักจิตวิทยา
     
เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
     
หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
      เอาชนะความกลัว
     
เลิกกังวลเรื่องจินตนาการในทางลบ
     
ความสำเร็จกับประสบการณ์

ผู้นำในฐานะโค้ช... คุณต้องเปลี่ยนแปลง
      สร้างทัศนคติเชิงบวกในการสอนงาน
      ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
      ทางเลือกเป็นของเรา
      โค้ช... คุณทำได้


การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

   ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|