อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การฝึกอบรมเครื่องมือบริหารคุณภาพ

(7 QC tools)
Executive Coach and Management Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา คุณภาพคือพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ บ่อยครั้งที่ยังพบว่าองค์กรหลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการของตน อาทิ มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีของเสียจำนวนมาก ผลิตภาพต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่เหมาะสมโดยไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริง ก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้ จากการที่ปัญหาในเชิงผลิตภาพและคุณภาพไม่ได้รับการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม จะก่อให้เกิดปรากฎการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ปัญหาเรื้อรังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งที่ได้กระทำการแก้ไขไปแล้วก็ตามปัญหาเดียวกัน ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่ผลกระทบของปัญหายังไม่หมดไป ปัญหาที่ได้แก้ไขแล้วด้วยมาตรการที่กำหนดขึ้นได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆให้ต้องตามแก้ไขอย่างไม่สิ้นสุด เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล

อบรม สัมมนา QC Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่นและแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพและเชิงการ จัดการที่ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีสัมฤทธิผลต่อการแก้ปัญหา

อบรม สัมมนา กระบวนการของการแก้ไขปัญหา ตามแนวคิดแบบ Plan-Do-Check-Act หรือ PDCA นั้น ในขั้นของการวางแผน (Plan) หัวข้อการดำเนินงานที่สำคัญกระบวนการหนึ่งนอกเหนือจาก การระบุปัญหาก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และการสร้างแบบจำลองสำหรับอธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา พฤติกรรมของตัวแปรต่างๆในเชิงระบบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของปัญหานั้นๆ ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะต้องใช้เทคนิคและ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลสำหรับประมวลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 7 QC และ 7 New QC Tools เป็นกลุ่มของเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากประสิทธิผลที่ได้รับและความง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้

อบรม สัมมนา อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแต่ละตัวก็มีวิธีการใช้และวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันไป นักแก้ปัญหาหรือนักพัฒนากระบวนการจึงต้องมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นสำหรับทั้งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ QC Tools มาแล้วระดับหนึ่ง ที่ต้องการทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และรวมทั้งผู้ที่ผ่านการแก้ไขปัญหาในเชิงคุณภาพและการจัดการ มาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือนี้มาก่อน ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆในด้านเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา ที่จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เครื่องมือ QC Tools เหล่านี้จะส่งเสริมให้ผู้ใช้มีแนวคิด มีการวางแผน และดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดแบบ PDCA ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเข้าใจเทคนิคและหลักการของ 7 QC Tools และ 7 New QC Tools ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของฝ่ายงานต่างๆ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยการเลือกใช้ QC Tools ต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และได้เรียนรู้การนำเครื่องมือ QC Tools ต่างๆมาใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลและประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อการแก้ปัญหา

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00 – 10.30 น. : Essential of 7 QC Tools
อบรม สัมมนา แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ
อบรม สัมมนา
การมองปัญหาในเชิงระบบแบบโซ่อุปทาน
อบรม สัมมนา
กระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด PDCA

      อบรม สัมมนา การกำหนดประเด็นปัญหา
      อบรม สัมมนา การทำความเข้าในปัญหา
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
      อบรม สัมมนา การกำหนดมาตรการแก้ไข
      อบรม สัมมนา การติดตามผลการแก้ไข
      อบรม สัมมนา การขยายผล
อบรม สัมมนา เจาะลึก 7 QC Tools
      อบรม สัมมนา Cause and Effect Diagram
      อบรม สัมมนา Check Sheet
      อบรม สัมมนา Pareto Diagram
      อบรม สัมมนา Histogram
      อบรม สัมมนา Graph
      อบรม สัมมนา Scatter Diagram
      อบรม สัมมนา Control Chart

Workshop 1 : กรณีศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วย 7 QC Tools

13.00 - 16.30 น. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ช่วงที่ 2)
อบรม สัมมนา การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยหลักการใช้ความจริง (Fact Based Problem Solving)
      อบรม สัมมนา 7 New QC Tools
      อบรม สัมมนา Affinity Diagram
      อบรม สัมมนา Relation Diagram
      อบรม สัมมนา Tree Diagram
      อบรม สัมมนา Matrix Diagram
      อบรม สัมมนา Matrix Data Analysis Chart
      อบรม สัมมนา Process Decision Program Chart
      อบรม สัมมนา Arrow Diagram

Workshop 2 : กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา การวินิจฉัยและกำหนดคัดเลือกมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ 7 New QC Tools

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ PDCA และ QC Tools อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน A3 Report
อบรม สัมมนา
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ QC Tools ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

อบรม สัมมนา การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
อบรม สัมมนา การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
      อบรม สัมมนา ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
      อบรม สัมมนา ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
อบรม สัมมนา Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำเทคนิค เครื่องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
อบรม สัมมนา Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|