อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

(Key Performance Indicators)
Executive Coach and Management Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา คำกล่าวที่ว่า “หากท่านไม่สามารถที่จะวัดและประเมินสิ่งใดได้ ท่านก็จะไม่สามารถปรับปรุงหรือบริหารจัดการสิ่งนั้นได้” เป็นความจริงที่ไม่สามารถลบล้างได้ การวัดและการประเมินองค์กร หน่วยงานเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของทุกๆหน่วยงานและองค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรจะต้องมั่นใจว่าตัวชี้วัดต่างๆที่ใช้จะสนับสนุนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง ตัวชี้วัดขององค์กรมีความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละองค์กร ซึ่งไม่สามารถที่จะลอกเลียนตัวชี้วัดขององค์กรหนึ่งมาใช้กับอีกองค์กรหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ ตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดขององค์กร โดยระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลสูงนั้นจะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมบริหารกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้ออกแบบไว้ด้วย

อบรม สัมมนา KPIs หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบันของการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งช่วยทั้งในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นมาตรวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้า ปัญหาและความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณให้กับผู้บริหารขององค์กรในระดับต่างๆได้ทราบถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ ยุทธวิธีและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อจะได้ตอบสนองปรับตัวเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อบรม สัมมนา จากผลการวิจัยจำนวนหนึ่งขององค์กรวิจัยทางธุรกิจเกี่ยวกับความสำเร็จและล้มเหลวของกลยุทธ์ พบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร คือ การมีระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ดีมากน้อยเพียงใด และได้สรุปว่าองค์กรควรทุ่มเทให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบการประเมินวัดผลการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

อบรม สัมมนา ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหรือ KPIs ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมและถูกต้องจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดและตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่างๆภายในองค์กรเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวังหรือสิ่งที่เป็นภารกิจและหน้าที่หลักขององค์กรหรือหน่วยงาน (Key Results Areas) เมื่อใดก็ตามที่องค์กรได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการบรรลุไว้อย่างชัดเจนแล้ว สิ่งต่างๆที่จะถูกกำหนดขึ้นตามมาเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ อาทิ พันธกิจ คุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ เป้าหมายขององค์กร กลยุทธ์และแผนงานริเริ่มต่างๆ ทั้งหมดล้วนต้องพึ่งพาระบบการวัดและประเมินผลสำเร็จที่เป็นระบบที่สามารถแสดงถึงการเชื่อมโยงของความสำเร็จและเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละส่วนขององค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นกระบวนการซึ่งก็อยู่ในรูปของตัวชี้วัดหรือ KPIs

อบรม สัมมนา โดยหลักการแล้วตัวชี้วัดหรือ KPIs คือสารสนเทศที่ได้รับการประมวลขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวแทนหรือบ่งระบุได้ถึงคุณค่าหรือสิ่งที่สำคัญที่ต้องการได้รับหรือบรรลุของบุคคล หน่วยงานและองค์กรซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหมายถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งบุคคล หน่วยงานและองค์กรสามารถใช้สำหรับการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของการกระทำใดๆที่มีผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจ กระทำ และแทรกแซงได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งผลให้มีการเคลื่อนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา

อบรม สัมมนา อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะมีระบบการประเมินผลหรือตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด หลักการและเทคนิคในการออกแบบจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถวางแผนออกแบบและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล การฝึกอบรมเชิงปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับต่างๆทั้งในส่วนงานหลักและสนับสนุนให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักการจะช่วยให้สามารถดำเนินโครงการจัดทำและใช้ KPIs ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง

จุดประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและเข้าใจเทคนิคขั้นตอนในการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการใช้ติดตามและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานตามภารกิจของฝ่ายงานต่างๆ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
อบรม สัมมนา เพื่อให้กรอบแนวทางสำหรับการขยายผลไปสู่การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับบุคคลหรือ Individual Performance Appraisal System ที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นธรรมและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างแม่นยำ ถูกต้องตามความเป็นจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00 – 12.00 น. : Introduction to Modern Performance Management
อบรม สัมมนา กรอบแนวคิดของระบบการบริหารผลการดำเนินงานสมัยใหม่
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของการประเมินผลการดำเนินงานต่อความสำเร็จขององค์กร
      อบรม สัมมนา ระเบียบวิธีการออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Based KPIs)
      อบรม สัมมนา การออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Based KPIs)
อบรม สัมมนา จากกลยุทธ์สู่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของฝ่ายงาน
      อบรม สัมมนา การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยแผนที่กลยุทธ์และ Balanced Scorecard
      อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงและกระจายกลยุทธ์สู่ฝ่ายงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน

Workshop 1 : กรณีศึกษาการออกแบบระบบตัวชี้วัดที่อิงกลยุทธ์องค์กร

13.00 – 16.30 น. : Essential of KPIs Design
อบรม สัมมนา คุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
      อบรม สัมมนา โครงสร้างของระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่ดี
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของตัวชี้วัดที่ดี
อบรม สัมมนา การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับฝ่ายงานตามพันธกิจงาน (Key Results Area)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ขอบเขตงานและกระบวนการ
อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดในเชิงระบบของกระบวนการธุรกิจ
      อบรม สัมมนา มุมมองแบบโซ่คุณค่าเชิงกระบวนการ
      อบรม สัมมนา ตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม
อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด
อบรม สัมมนา การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล
อบรม สัมมนา แนวคิดสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับบุคคล

      อบรม สัมมนา โครงสร้างของตัวชี้วัดระดับบุคคล
      อบรม สัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์งาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะความสามารถเฉพาะตำแหน่งงาน
      อบรม สัมมนา การใช้ประโยชน์ KPIs ในการบริหารธุรกิจและบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop 2 : กรณีศึกษาตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรายบุคคล

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

      อบรม สัมมนา การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
           - การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
           - คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
           - การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
           - ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
           - ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
      อบรม สัมมนา Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
           - กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
           - นำเทคนิค เครื่องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
           - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
      อบรม สัมมนา Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
           - หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|