อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การปรับปรุงพัฒนาสู่องค์กรแบบลีน

(Introduction to Fundamental Lean Organization)
Executive Coach and Management Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

ความอยู่รอดและการขยายตัวเติบโตของกิจการธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญสูงสุดในปัจจุบัน จากผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้สร้างความตระหนักให้กับผู้นำ และผู้บริหารที่เปี่ยมวิสัยทัศน์ขององค์กรต่างๆถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ผู้ประกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าและสามารถ บริหารต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมอยู่รอด เติบโตและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนในที่สุดในทางกลับกัน องค์กรที่ผู้บริหารไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับธุรกิจว่าจะส่งผล ต่อองค์กรอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะไม่สามารถดำรงองค์กรให้อยู่รอดและต้องเลิกกิจการไปในท้ายที่สุด ดังประจักษ์หลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกในภาคธุรกิจต่างๆทั้งอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเงิน เป็นต้น

องค์กรที่เตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเป็น การสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามต่างๆทางธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการได้รับผลกระทบในระดับต่ำและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ผลประกอบการมีแนวโน้มที่แสดงถึงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม ลูกค้ายังคงภักดีและให้การสนับสนุนองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่องค์กรชั้นนำเหล่านี้มีร่วมกันคือการมีผู้นำองค์กรที่เปี่ยมวิสัยทัศน์และบุคลากรในทุกระดับชั้นมีแนวคิดแบบลีน ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการประเมินตนเองอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลา การดำเนินงานและกระบวนการต่างๆดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระดับผลิตภาพสูง การวางยุทธศาสตร์องค์กรและการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผลและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลและสังเกตได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในขณะเดียวกันก็สามารถส่งมอบคุณค่าต่างๆที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างไร้ที่ติ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดี

หากท่านทราบว่าภัยเงียบที่กำลังบั่นทอนองค์กรของท่านกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ต้นทุนแฝงในสัดส่วนที่สูงอันเกิดจากความสูญเปล่าต่างๆแต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย เป็นต้น ซึ่งอาการที่สามารถบ่งชี้ถึงการมีอยู่ซึ่งต้นทุนแฝงที่กำลังคุกคามและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เช่น ลูกค้าลดลงทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าทางธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง สินค้าคงคลังเพิ่มสูงขึ้น อัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น การส่งมอบที่ล่าช้า ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น แนวคิดแบบลีนและการปรับปรุงการดำเนินงานแบบลีนคือทางเลือกที่มีประสิทธิ ผลอย่างยิ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรของท่านให้อยู่รอด เติบโตและก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน องค์กรแห่งวิสัยทัศน์จะไม่รีรอและตัดสินใจนำหลักการของลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่ภัยเงียบจะขยายตัวและสายเกินไป

จุดประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจตามแนวทางแบบลีน
ให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรเข้าใจกรอบคิดที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อปลูกฝังแนวคิดแบบลีนให้กับบุคลากร รวมถึงวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือลีนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินบ่งชี้ความสูญเปล่า และนำไปสู่การคิดปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานได้
อบรม สัมมนา เพื่อสอนแนะวิธีการประเมินองค์กรในด้านการบริหารจัดการกระบวนการตามแนวทางแบบลีน บ่งขี้ข้อบกพร่องและความสูญเปล่าที่มีผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน การสร้างและการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า แนะนำโอกาสในการปรับปรุงต่างๆ
รายงานผลการประเมินวินิจฉัยองค์กรสำหรับกระบวนการดำเนินงานแบบลีน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดโอกาสการปรับปรุงกระบวนการให้กับองค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา กรอบหลักการและแนวคิดองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Business Excellence)
อบรม สัมมนา กรอบหลักการและแนวคิดแบบลีน (Lean Principle)
อบรม สัมมนา แนะนำเครื่องมือลีนพื้นฐานต่างๆที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (Basic Lean Tools)
อบรม สัมมนา การจำลองการดำเนินงานแบบลีน (Lean Simulation)
อบรม สัมมนา การบ่งชี้ การวิเคราะห์และประเมินความสูญเปล่า (Waste Identification)
อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงสมรรถนะกระบวนการธุรกิจและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แบบลีน (Business Performance & Lean Metrics)
อบรม สัมมนา ผังสายธารคุณค่า (Value Stream Map) และการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Process Flow Analysis) เพื่อการปรับปรุงลดความสูญเปล่า
อบรม สัมมนา การวินิจฉัยและประเมินองค์กรด้านการดำเนินงานแบบลีน (Lean Assessment)

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร

อบรม สัมมนา เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง

อบรม สัมมนา เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม วิทยากรจะสอนแนะ (Coaching) การบ่งชี้วิเคราะห์ความสูญเปล่าและการประเมินแบบลีน (Lean Assessment) ณ สถานที่ทำงานจริง(ตามความเหมาะสม) เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและพัฒนาทักษะในการประเมินบ่งชี้โอกาสการปรับปรุงด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|