อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาแนวคิดและการบริหารจัดการแบบลีน

(Lean Thinking and Management)
Executive Coach and Management Consultant
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา ความอยู่รอดและการขยายตัวเติบโตของกิจการธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญสูงสุดในปัจจุบัน จากผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้สร้างความตระหนักให้กับผู้นำและผู้บริหารขององค์กรบางแห่งที่เปี่ยมวิสัยทัศน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในทางกลับกัน องค์กรที่ผู้บริหารไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับธุรกิจว่าจะส่งผลต่อองค์กรอย่างรุนแรงและรวดเร็วและละเลยการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน จะไม่สามารถดำรงองค์กรให้อยู่รอดและต้องเลิกกิจการไปในท้ายที่สุด ดังประจักษ์หลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกในภาคธุรกิจต่างๆทั้งอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ

อบรม สัมมนา องค์กรที่เตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามต่างๆทางธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการได้รับผลกระทบในระดับต่ำและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ผลประกอบการมีแนวโน้มที่แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม ลูกค้ายังคงภักดีและให้การสนับสนุนองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่องค์กรชั้นนำเหล่านี้มีร่วมกันคือการมีผู้นำองค์กรที่เปี่ยมวิสัยทัศน์และบุคลากรในทุกระดับชั้นมีแนวคิดแบบลีน ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการประเมินตนเองอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินงานและกระบวนการต่างๆดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระดับผลิตภาพสูง การวางยุทธศาสตร์องค์กรและการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผลและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลและสังเกตได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งมอบคุณค่าต่างๆที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างไร้ที่ติ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดี

อบรม สัมมนา องค์กรที่บุคลากรได้รับการปลูกฝังแนวคิดแบบลีนจะตระหนักและรับรู้ได้ด้วยตนเองถึงภัยเงียบที่กำลังบั่นทอนองค์กรที่อาจจะกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ต้นทุนแฝงในสัดส่วนที่สูงอันเกิดจากความสูญเปล่าต่างๆแต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย เป็นต้น ซึ่งอาการที่สามารถบ่งชี้ถึงการมีอยู่ซึ่งต้นทุนแฝงที่กำลังคุกคามและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เช่น ลูกค้าลดลงทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าทางธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง สินค้าคงคลังเพิ่มสูงขึ้น อัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น การส่งมอบที่ล่าช้า ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น แนวคิดแบบลีนและการปรับปรุงการดำเนินงานแบบลีนคือแนวคิดหนึ่งของการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผลอย่างยิ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรของท่านให้อยู่รอด เติบโตและก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน องค์กรแห่งวิสัยทัศน์จะไม่รีรอและตัดสินใจนำหลักการของลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่ภัยเงียบจะขยายตัวและสายเกินไป

อบรม สัมมนา นอกจากนี้ปรากฎการณ์หนึ่งที่สามารถพบได้ในองค์กรที่บุคลากรได้รับการปลูกฝังแนวคิดแบบลีนและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคเครื่องมือการปรับปรุงแบบลีนในระดับที่สามารถประยุกต์ได้นั้น คือ พัฒนาการในด้านจิตสำนึกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่จะคำนึงถึงการดำรงรักษาผลิตภาพสูงสุดอยู่ตลอดเวลา โดยจะนำมาซึ่งการริเริ่มแนวคิดและแผนงานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่บุคลากรมีส่วนร่วมด้วยตัวของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเองในทุกระดับ ซึ่งผลลัพธ์ของการมีแนวคิดแบบลีนในบุคลากรขององค์กรจะปรากฎเป็นรูปธรรมเมื่อประเมินจากผลการประกอบการขององค์กร เช่น ผลกำไร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีแนวคิดแบบลีน ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการปรับปรุงแบบลีน ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์แบบลีนและใช้เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานแบบลีน 

โครงสร้างหัวข้อการอบรม

09.00 – 12.00 น. : Essential Of Lean
อบรม สัมมนา หลักการและแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking and Principle)
อบรม สัมมนา การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)
อบรม สัมมนา แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ความสูญเสียและความสูญเปล่า
อบรม สัมมนา ทบทวนเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงแบบลีน

      อบรม สัมมนา แผนผังสายธารคุณค่าและการวิเคราะห์ (Value Stream Map and Analysis)
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory Of Constraints)
      อบรม สัมมนา การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)


13.00 – 16.00 น. : Lean for Service and Support Function
อบรม สัมมนา แนวคิดของการทำให้งานบริการและสนับสนุนมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ Makigami (Roll Paper Analysis)
อบรม สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะงานบริการและงานสนับสนุน

      อบรม สัมมนา การตรวจสอบกระบวนการและระบุประเด็นปรับปรุง
      อบรม สัมมนา การสำรวจสภาพปัจจุบันด้วย Roll Paper
      อบรม สัมมนา การระบุความสูญเปล่า ความสูญเสีย และค้นหาปัญหา
      อบรม สัมมนา การกำหนดมาตรการปรับปรุง
      อบรม สัมมนา การยืนยันผลลัพธ์และการคำรงมาตรฐานใหม่

Workshop : การวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Roll Paper Analysis

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้จัดการและหัวหน้างาน
2. บุคลากรระดับปฏิบัติการในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุน

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

อบรม สัมมนา เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี ตัวอย่าง และการใช้กรณีศึกษาจากกระบวนการดำเนินงานจริงขององค์กร เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลในงานของตนต่อไป

 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|