อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร ยกระดับผลการดำเนินงานด้วยการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

(Boosting Business Performance with Continuous Improvement)
Executive Coach and Management Consultant
update 12 MAR 2012

“หลักการและเทคนิคธรรมดาที่บุคลากรทุกระดับขององค์การสามารถเรียนรู้ได้
และยังสามารถประยุกต์สู่งานของตนได้อย่างเป็นรูปธรรมจริง
เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่า ต้นทุนลดลง กำไรมากขึ้น
และลูกค้าพึงพอใจต่อสินค้าและบริการขององค์การมากยิ่งขึ้น”

หลักการและความสำคัญ

ดรักเกอร์เคยกล่าวไว้ว่ากิจกรรมหลักของธุรกิจใดๆมีเพียง 2 อย่างเท่านั้นคือ การตลาดและการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของผมแล้วกิจกรรมทั้งสองส่วนเป็นองค์ประกอบหลักของโซ่คุณค่าของกิจการทุกประเภทจะแตกต่างกันก็เพียงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมทั้งสองเท่านั้น อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของกิจกรรมทั้งสองก็คือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าขององค์การ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของแต่ละองค์การจึงถูกกำหนดจากความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทั้งสอง คุณค่าของสินค้าและบริการซึ่งในการรับรู้ของลูกค้าหมายถึง สินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะ “ถูก เร็ว ดี” เป็นข้อกำหนดพื้นฐาน ที่ทำให้ลูกค้าพิจารณาใช้สินค้าและบริการขององค์การ ซึ่งนำมาซึ่งรายได้และผลกำไรให้กับองค์การ แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นความสำเร็จแห่งอดีตไปในทันทีเมื่อมีองค์การอื่นซึ่งสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยคุณลักษณะ “ถูกกว่า เร็วกว่าและดีกว่า”

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือ Continuous Improvement (CI) เป็นแนวคิดธรรมดาแต่เป็นรากฐานแนวคิดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในกรอบหลักการการบริหารองค์การของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริมในบุคลากรทุกระดับขององค์การผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่น ทําให้บุคลากรมีความรู้สึกรับผิดชอบในการที่จะทําให้ทุกอย่างดําเนินไปโดยราบรื่นเท่าที่จะสามารถทําได้ด้วยการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน และความพยายามต่างๆผ่านกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องยังให้ผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้และวัดประโยชน์ที่มีต่องานและผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้ทักษะความสามารถของบุคลากรเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วย นี่เป็นจุดแข็งที่ทําให้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้รับความนิยมอย่างมากในองค์การที่ใช้หลักการบริหารแบบญี่ปุ่น ดังเช่นที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโตโยต้ากล่าวไว้ว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ช่วยให้โตโยต้าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิคแก้ไขปัญหาหรือเทคนิคสำหรับพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นระบบอย่างยิ่งของบุคลากรในทุกระดับขององค์การ เพราะเชื่อมั่นว่าความสามารถในการแข่งขันและหัวใจของความสำเร็จต่างๆนั้นมีรากฐานมาจากบุคลากรที่มีความสามารถในการคิดปรับปรุงตลอดเวลาและนำสิ่งที่คิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทำไมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงสำคัญ?

ตามหลักการของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำมาซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ ดังนั้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเหมือนสิ่งที่เตือนให้ตระหนักถึงปัญหาอยู่เสมอ และยังต้องสร้างโอกาสสำหรับแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เป็นนิจ โดยหลักการนี้จะทําให้เราผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการพัฒนาและใช้ความคิดความสามารถร่วมกันของทีมงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงขวัญกำลังใจ ความสุขในงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นปรัชญาสำหรับการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้จำกัดขอบเขตของการประยุกต์ใช้และไม่ได้ให้คำตอบที่เฉพาะเจาะจง แต่นำผู้ที่ใช้ปรัชญานี้ไปสู่สถานะอนาคตที่ดีกว่าอย่างไม่สิ้นสุด และด้วยความเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นอนาคตการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เราสามารถโต้ตอบกับพลวัตของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งทุกองค์การที่มีความยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องต่างได้กำหนดให้ปรัชญาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางการดำเนินงานในทุกระดับ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และหลักการเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตนอย่างประสบผลสำเร็จ
อบรม สัมมนา เพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินโครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เป็นระบบ
อบรม สัมมนา เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์ในเชิงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดผลได้จริง จากโครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่พัฒนาจัดทำขึ้นโดยผู้ผ่านการอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

Day I : วันที่ 1 ทฤษฎี แนวคิดและหลักการ
อบรม สัมมนา ความสำคัญและความเกี่ยวข้องระหว่าง Continuous Improvement, Lean , Supply Chain ที่มีต่อองค์การ
      อบรม สัมมนา แนวคิดโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา ลูกค้าและคุณค่า (Customer and Customer Value Proposition)
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา หลักการ Continuous Improvement
      อบรม สัมมนา 5 แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ
      อบรม สัมมนา ผลกระทบของวิธีการดำเนินงานที่มีต่อต้นทุน
      อบรม สัมมนา งานที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า
      อบรม สัมมนา หลักการลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้บริหารและพนักงานที่จำเป็นต่อการทำ Continuous Improvement
      อบรม สัมมนา Continuous Improvement ควรทำที่หน่วยงานไหน และควรเริ่มที่หน่วยงานไหนในองค์การ
      อบรม สัมมนา ควรเริ่มเมื่อใด สภาพองค์การเช่นใด

อบรม สัมมนา ขั้นตอนและวิธีการในการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรม Continuous Improvement เป็นอย่างไร
อบรม สัมมนา เครื่องมือและเทคนิค Continuous Improvement (แบบฟอร์ม / หลักเกณฑ์ประเมินผลงาน)

      อบรม สัมมนา Work Analysis
      อบรม สัมมนา Motion Study
      อบรม สัมมนา Time Study
      อบรม สัมมนา Material Flow Analysis
      อบรม สัมมนา ECRS Techniques
      อบรม สัมมนา A3 Thinking and Problem Solving

อบรม สัมมนา กรณีศึกษา บริษัทที่ทำ Continuous Improvement แล้วประสบความสำเร็จ
อบรม สัมมนา กิจกรรม Workshop การจัดทั้งทีมและมอบหมายงานกลุ่ม (การระบุปัญหาและประเด็นการปรับปรุง)
อบรม สัมมนา คำแนะนำและการขยายผลทั่วทั้งองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบสนับสนุน


Day II : การสอนแนะเชิงปรึกษาแนะนำ (Consultative Coaching)
อบรม สัมมนา การให้คำแนะนำกลุ่ม
      อบรม สัมมนา ชี้แนะ ให้คำแนะนำต่อประเด็นของกลุ่มต่างๆ
      อบรม สัมมนา สอนแนะการประเมิน Current Situation, Root Cause-Gap Analysis, การกำหนดมาตรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, การบริหารโครงการ, การวัดและติดตามผลการปรับปรุง

Day III : การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Best Practice Presentation)
อบรม สัมมนา สอนแนะแนวทางและเทคนิคการนำเสนอผลงานกลุ่ม ?
อบรม สัมมนา การนำเสนอผลงานกลุ่มต่อผู้บริหารขององค์การ และตัดสินโครงการปรับปรุงดีเด่น

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

อบรม สัมมนา เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี ตัวอย่าง และการใช้กรณีศึกษาจากกระบวนการดำเนินงานจริงขององค์กร เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลในงานของตนต่อไป

 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|