อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาและการสร้างนวตกรรมในองค์กร

(Innovation Creativity)
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012
หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา ปัจจุบันในการทำธุรกิจนั้นมีสภาพการตลาด ที่มีการแข่งขันสูงรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่สูง ต้นทุนสินค้า แพงขึ้น ค่าแรงที่มีคุณภาพที่หายากและมีแนว โน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อัตราดอกเบี้ยที่ จะสูงขึ้นอีกเป็นเวลานาน ดังนั้นการที่จะเพิ่ม อัตราการทำกำไรของสินค้าเดิมในกิจการ หรือ การรักษาอัตรากำไรที่เท่าเดิมโดยที่ไม่มีการ พัฒนาในสินค้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก

อบรม สัมมนา การวางแผนในการบริหารต้นทุน ในการผลิตเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย ลดต้นทุน การเลือกวัตถุดิบที่ถูกลง การบริหารแรงงานที่ต้นทุนต่ำ การลดการสูญเสียในการผลิต การลดการจัดเก็บสต็อก การวางแผนการซื้อวัตถุดิบครั้ง ละมากๆ เหล่านี้ท่านก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดแล้ว

อบรม สัมมนา การวางแผนการตลาด ที่หาช่องทางการขายใหม่ในกลุ่มลูกค้าในกลุ่มใหม่ในประเทศใหม่ การจัดทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม การสร้างตัวแทนขายใหม่ทั้งขายส่ง ขายปลีก การทำ E-Business อีกทั้งพัฒนาการตลาดใน Red Ocean ให้เป็น Blue Ocean ที่มีโอกาสในการตลาดมากขึ้นท่านก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

อบรม สัมมนา การวางแผนทางการเงิน ที่จะหาเงินกู้ในการขยายธุรกิจ การลดการใช้เงินกู้ที่ไม่จำเป็น หาดอกเบี้ยที่ต่ำในขณะที่แนวโน้มดอกเบี้ยจะขึ้นสูง การทำ Forward เพื่อลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทุกกิจการได้ดำเนินการตามกำลังความรู้ วิสัยท์ทัศน์ กำลังเงินของกิจการมาแล้วเป็นอย่างดี

อบรม สัมมนา การพัฒนานวตกรรมสินค้าและบริการในองค์กร จะสามารถพัฒนาองค์กรหรือกิจการเพื่อเตรียมการแข่งขันในอนาคตได้ และ ถึงเวลาที่ผู้บริหารควรเตรียมแนวคิดในการสร้างนวตกรรมของสินค้า/บริการหรือองค์กร เพื่อการสร้างตลาดเกิดใหม่โดย การจัดทำ work shop นี้ผู้บริหารและทีมงานสามารถที่จะช่วยพัฒนา ระดมสมองหาแนวคิดให้กิจการ ทีมงานการ พัฒนาสินค้าใหม่ที่อาจออกสู่ตลาดในอนาคต โดยการช่วยจัดเตรียมการและการให้แนวทาง จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมลงทุนใน กิจการและอยู่ในหน่วยงานการช่วยพิจารณา สนับสนุนเงินแก่โครงการนวตกรรมมาเป็นเวลานาน

"สร้างนวตกรรมสินค้า/บริการ ... สร้างความแตกต่างให้องค์กร
สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน "

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาในองค์กร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวดกรรมใหม่
อบรม สัมมนา เพื่อให้ ผู้บริหารและทีมงานดึงศักยภาพของทีมงานมาใช้อย่างเป็นระบบในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาสินค้าในตลาดเกิดใหม่ในอนาคต
อบรม สัมมนา เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันในหลายฝ่ายงานในการรับทราบปัญหาและช่วยพัฒนาร่วมกัน

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อการเข้าอบรม

อบรม สัมมนา การทบทวนแผนการตลาด การเงิน และการจัดการองค์กร และปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
อบรม สัมมนา การหานโยบายในการลดต้นทุนในสินค้า
อบรม สัมมนา การนำปัญหามาพัฒนาสินค้า
อบรม สัมมนา การร่วมสร้างนวตกรรมในการพัฒนาสินค้า
อบรม สัมมนา การที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันขององค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา ความหมายของการทำนวตกรรม
      อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานวตกรรมในองค์กร
อบรม สัมมนา ที่มาของการทำนวตกรรม
      อบรม สัมมนา สาเหตุ/แนวคิดของการทำนวตกรรม
      อบรม สัมมนา ตย.การทำนวตกรรมในต่างประเทศ
      อบรม สัมมนา ตย.โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน ในการทำโครงการนวตกรรมในประเทศ
อบรม สัมมนา แนวทาง/โอกาสของการทำนวตกรรม
      อบรม สัมมนา การพัฒนาโครงการจากการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์
อบรม สัมมนา การร่วมคิดค้นพัฒนานวตกรรมของสินค้า
      อบรม สัมมนา การพิจารณาจากการลดต้นทุนการผลิต
      อบรม สัมมนา การนำเทคโนโลยี่เข้าร่วมพัฒนา
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้า
      อบรม สัมมนา การลดขั้นตอนการผลิต
      อบรม สัมมนา การนำซอฟท์แวร์มาพัฒนา
      อบรม สัมมนา การใช้วิกฤตการณ์มาพัฒนาสินค้า
      อบรม สัมมนา การต่อยอดสินค้าเดิมที่มีอยู่
อบรม สัมมนา การสรุปแนวทางจัดการงานนวตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการทางตลาด
      อบรม สัมมนา การนำแนวทางการพัฒนามาจัดเรียงตามความสำคัญของ ความต้องการทางการตลาด

ผู้ที่ควรเข้าร่วมพัฒนาในการเข้าอบรม

ผู้บริหาร/พนักงาน การพัฒนาธุรกิจ สายการตลาด ฝ่ายขาย เทคนิค บัญชีต้นทุนและ เจ้าของกิจการ

แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นตามเป้าหมาย

1 การนำแนวคิดของการพัฒนาที่หลากหลายในแต่ด้านมาพิจารณา ศึกษาเพื่อเรียงลำดับของการพัฒนา โดย พิจารณาจากการตลาด การเงิน ความพร้อมองค์กร
2.การหาที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค หรือการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับจ้าง เพื่อเตรียมการพัฒนาโครงการ
3.การจัดตั้งงบประมาณและทีมงานในการจัดทำโครงการ
4.การติดต่อหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณการทำนวตกรรม
5.การจัดทำแผนการตลาดควบคู่เพื่อศึกษาแนวทางการวางสินค้าและการจำหน่าย

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม การเรียนรู้แบบการระดมความคิด Brain Stroming โดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิด/พัฒนา นวตกรรมร่วมกัน ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานและกล้าที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนำแนวทางที่ได้ไปคิดและหาวิธีปฎิบัติต่อไป

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop ในการร่วมคิดและแสดงความเห็น
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา แนวทางที่จะต้องนำไปดำเนินการต่อ ทั้งการศึกษาการผลิตและการตลาดใหม่ๆ

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้เกิดการพัฒนา

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|