อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ

(Professional Presentation for Leader)
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 22 OCT 2014
หลักการและเหตุผล

ผู้นำ (Leader) คือ บุคลากรที่จะต้องมีทักษะการพูดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตน จากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation Skill) เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพูดการ ใช้ภาษากาย น้ำเสียง นอกจากนี้ยังต้องสามารถ สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ให้ราบรื่นและ เป็นที่ประทับใจ และในบางครั้งจะต้องรับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ เพื่อสร้างทีมงาน และเสนอถึงเป้าหมาย รวมถึงแผนงาน หากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือกิจกรรมงานนั้นๆ

วิทยากรได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้มีการจัดการประชุม การนำเสนอรายงาน การเสนอแผนงานต่างๆ การพัฒนาบุคลากรในส่วนของผู้นำที่เป็นผู้บริหารทุกระดับจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการบรรลุเป้าหมายในงานหรือกิจกรรมนั้น ทางสถาบันจึงได้จัดหลักสูตรเร่งรัดแบบ 1 วัน คือ “Professional Presentation for Leader:การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่การเป็นผู้นำเสนอที่โดดเด่น สร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำหรือผู้บริหารในระดับสูงขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างชื่อเสียงได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการนำเสนอในแบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและ การสร้างบรรยากาศรวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการบรรยาย การสอนหรือการควบคุมบรรยากาศงานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนองาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้รู้ถึงวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในแบบผู้นำที่โดดเด่น

เนื้อหาของหลักสูตร

1. ผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และระดับโลกด้วยทักษะการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการฝึกทักษะ การนำเสนอ การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)เพื่อเป็นผู้นำ (Leader) ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ เพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต

2. การสร้างความกล้าหาญ และความเชื่อมั่นในตนเอง การเตรียมการ ที่เหมาะกับท่าน ในสไตล์ของตนเอง และหลักการนำเสนอ PISESA
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา ทราบหลักในการนำเสนอ เพื่อสร้างความกล้าลดความประหม่า และเรียนรู้การเตรียมตัวที่ดี ค้นให้พบจุดเด่นของตนในบุคลิกภาพและการพูด
กิจกรรม การพูดแนะนำตนเองในสไตล์คุณ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อนำเสนอตนเองให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำในทางบวก
2. เพื่อฝึกวางแผนการพูดขั้นต้น
3. เพื่อทราบถึงงานและกิจกรรมของตนเอง ที่ต้องใช้การพูดในที่ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้า

ลักษณะของกิจกรรม
ออกมาแนะนำตนเองทีละ 1 ท่าน โดยวิทยากรจะให้คำแนะนำในเรื่องบุคลิกภาพ และขั้นตอนวิธีการพูด และการนำเสนอที่ดีต่อหน้าคนหมู่มาก

3. ธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร ศึกษาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจถึงหลักการสื่อสาร และการเรียนรู้ของผู้ฟัง

4. บรรยาย ABC Principle ชมวีดีโอ และสรุปแง่คิดในกลุ่ม
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดจากบุคคลตัวอย่างระดับโลก

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อรวมกลุ่มกันช่วยวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการที่โดดเด่นของบุคคลระดับโลกที่นำมาให้ชมเป็นตัวอย่าง

5.บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน ที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน การใช้ไมค์ เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตำแหน่งของมือที่ดี
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนให้มีบุคลิกที่ดีในการพูด

กิจกรรม เปิดฉากการนำเสนอ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ โดยให้ทุกท่านฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติ (Role Play) ในการเป็นวิทยากร

6. การวางโครงเรื่องในการพูด เทคนิคการจูงใจด้วย SUCCESs การเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้เข้าใจ และฝึกทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์
      อบรม สัมมนา เพื่อเรียนรู้รูปแบบของโครงเรื่อง ที่จะนำมาใช้พูดในแต่ละสถานการณ์

กิจกรรม กฎกลุ่มละสาม ในเรื่องที่จะใช้ในงาน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. ฝึกปฏิบัติทุกท่านในรูปแบบที่วิทยากรเตรียมมาให้ โดยวิทยากรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพให้ฝึกฝนวางโครงเรื่อง และพูดต่อหน้าชุมชนเพื่อให้วิทยากรเสนอความเห็นโดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะทุกท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จากเพื่อนที่มานำเสนอ

7. บรรยายหลักการเตรียมสไลด์ การทำสไลด์ Presentation ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสไลด์ได้อย่างน่าสนใจ แบบมืออาชีพ โดยเป็นสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพ เชื่อมโยงเนื้อหา ได้อย่างน่าสนใจ (พร้อมให้แหล่ง Download slide)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม จัดเตรียมบทพูดสำหรับเชื่อมในแต่ละสไลด์ และCheck List ทบทวนทั้งหมดที่ได้ฝึก

8. หลักการใช้ภาษากาย การใช้สายตาที่ดี ในการพูด เทคนิคการครองเวทีเทคนิคการจูงใจผู้ฟัง
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีภาษากายที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการใช้สายตาที่ดีเพื่อจูงใจผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความสามารถในการครองเวที จูงใจผู้ฟัง ลดความประหม่า ด้วยการใช้ภาษากาย และการสบสายตากับผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม เล่าเรื่องโดนใจ หรือชมวีดีโอแบบอย่างผู้นำเสนอยอดเยี่ยมเป็นการใช้บทบาทสมมติ ในการฝึกปฏิบัติตามบทที่แจ้งให้ทราบ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อฝึกซ้อมปฏิบัติ เทคนิคการนำเสนอโดยใช้สไลด์ และวิเคราะห์แนวทางในการใช้ภาษากาย และสายตา ในการพูดจูงใจของผู้เข้าอบรม กับเพื่อน ที่จับคู่กัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีความมั่นใจในการการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
2. เป็นผู้มีความสามารถในการนำเสนอในงานหรือกิจกรรมต่างๆ หรือให้ได้รับผลลัพธ์ที่ประทับใจผู้ฟัง และผู้จัดงาน
3.เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น การใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
5 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะก้าวสู่ผู้นำ หรือผู้บริหารที่มีการนำเสนอที่โดดเด่นและมีจูงใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่อมัลติมีเดีย

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|