อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

(Risk Management )
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012

"ท่านทราบไหมว่าการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญกับกิจการของท่านอย่างไร และท่านเข้าใจหรือท่านมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของท่านแล้วในรูปแบบใด"

หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา ผู้บริหารหลายท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน จนกระทั่งกิจการประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ และการที่ท่านจะบริหารให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และหากเราไม่ทราบแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่อาจเกิดจากปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่กระทบต่อกิจการเรานั้น เราอาจจะแก้ไม่ทันหรือต้องเสียทรัพยากรเงินทองระยะเวลา เป็นจำนวนมากในการกอบกู้ธุรกิจนั้นกลับมา

อบรม สัมมนา การเรียนรู้การจัดการบริหารความเสี่ยงในองค์กรนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อกิจการที่คาดไม่ถึง โดยการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ท่านสามารถรับทราบ ติดตามปัญหา และแก้ปัญหามาแต่เนิ่นๆในทุกเหตุการณ์ที่กระทบต่อธุรกิจและลดความสูญเสียในด้านการเงินและเวลา

อบรม สัมมนา (Good Governance) การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่มีส่วนช่วย ในกระบวนการบริหารจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยง จะเป็นหัวใจที่สำคัญในการดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงนั้นจะค้องทำให้สอดคล้องหรือรองรับกับแผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร

อบรม สัมมนา ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเรืองที่ต้องสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วน หน่วยงานที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนต้องร่วมมือในการจัดทำแผนและเฝ้าตืดตาม การรายงานและแก้ปัญหาร่วมกันในแต่ละองค์กรที่มีความต้องการหรือวิสัยทัศน์ในธุรกิจที่แตกต่างกัน

"การจัดการและบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเหมาะสม"

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อให้มีการปฎิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
อบรม สัมมนา เพื่อการจัดทำแผนงานในเชิงรุกและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อบรม สัมมนา เพื่อจัดสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารความเสี่ยง
อบรม สัมมนา เพื่อร่วมระดมความเห็นหรือการค้นหาปัจจัยของความเสี่ยงและการหาแนวทางการแก้ปัญหา

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อการเข้าอบรม

อบรม สัมมนา การรวบรวมปัญหาขององค์กรในทุกฝ่ายงานและแยกตามประเภทความเสี่ยง Risk Identification
อบรม สัมมนา การหาแนวทางในการแก้ปัญหา Risk Response
อบรม สัมมนา การกำหนดแนวทางดัชนีชี้วัดความเสี่ยง Risk indicator, risk limit
อบรม สัมมนา การจัดสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง
อบรม สัมมนา หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงานในการบริหารความเสี่ยง

เนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในการปัญหา ความหมาย
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนร่วมกัน
อบรม สัมมนา ปัจจัยที่เอื้อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อได้จัดองค์ประกอบให้เหมาะสม
อบรม สัมมนา การจัดเตรียมโครงสร้างองค์กร
อบรม สัมมนา ขั้นตอนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
อบรม สัมมนา การจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร
อบรม สัมมนา รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
อบรม สัมมนา รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการดำเนินการ แยกตามปัญหาในแต่ละด้านเช่นด้านบุคคล วิธีการ เทคโนโลยี่ และระบบสารสนเทศ
อบรม สัมมนา รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเงิน ในทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ สภาวะเศรษกิจที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
อบรม สัมมนา การรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
การจัดทำตัวชี้วัดหรือแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละด้านและกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
การจัดทำการประเมิน Risk assessment matrix ในแต่ละความเสี่ยง

ผู้ที่ควรเข้าร่วมพัฒนาในการเข้าอบรม

ผู้บริหาร/พนักงาน การพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย เทคนิคการผลิต บัญชีการเงิน สารสนเทศ

แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นตามเป้าหมาย

1 การนำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปจัดทำแผนเชิงลึกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรต่อไป 2.การจัดตั้งหน่วยงาน/ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามงาน
3.การรวบรวมปัญหา ที่เกิดขึ้นและแยกประเภทตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4.การรับผิดชอบการจัดทำรายงานร่วมกันในแต่ละฝ่ายงาน
5.การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจริงจังในการรับผิดชอบ
6.การมีระบบของข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์
7.การสร้างวัฒนธรรมในการรับผิดชอบร่วมกัน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม การเรียนรู้แบบการระดมความคิด Brain Stroming โดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิด/พัฒนา นวตกรรมร่วมกัน ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานและกล้าที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนำแนวทางที่ได้ไปคิดและหาวิธีปฎิบัติต่อไป

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop ในการร่วมคิดและแสดงความเห็น
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา แนวทางที่จะต้องนำไปดำเนินการต่อ ทั้งการศึกษาการผลิตและการตลาดใหม่ๆ

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้เกิดการพัฒนา

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|