อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดแบบระบบ

(System Thinking)
Executive Coach and Management Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 11 FEB 2013
หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆที่เกี่ยวกับการคิด แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและ เป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความกลัวปัญหาของบุคลากรและไม่ต้องการคิด จนทำให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอ แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่การเติบโต อย่างก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง

อบรม สัมมนา ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆที่เกี่ยวกับการคิด แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนิน ธุรกิจและเป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความกลัวปัญหาของบุคลากรและไม่ต้องการคิด จนทำให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอแนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่การเติบโตอย่าง ก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง

อบรม สัมมนา แม้ว่าหลายองค์กรจะมีวัฒนธรรมของการปฏิบัติงานเชิงรุกต่อปัญหา มีกระบวนการในการตอบสนองต่อปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่ก็มักพบว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วบ่อยครั้งก็ปรากฏขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดที่มีอยู่ในแนวทางและหลักการแก้ไขปัญหา ความสับสนระหว่างอาการกับสาเหตุของปัญหา หรือบ่อยครั้งที่พบว่ามาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่กำหนดขึ้นได้นำไปสู่ปัญหาใหม่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวิธีการคิดเกี่ยวกับปัญหาและเทคนิคการแก้ไขปัญหาและ การตัดสินใจต่างๆที่มีการสอนและใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตนั้นมีจุดอ่อน และมุ่งเน้นเฉพาะเทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น และเป็นการคิดแบบเส้นตรงซึ่งเป็นรูปแบบการคิดที่ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยนำเสนอแนวทางใหม่ที่เหนือกว่าด้วยการคิดแบบ ระบบที่สามารถปิดจุดอ่อนของวิธีการและเทคนิคเครื่องมือต่างๆของการคิดแบบ เส้นตรงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งมิติทักษะการคิดและการใช้เครื่องมือการคิดแบบระบบ สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการคิดเช่นเดียวกับที่ปรึกษาของบริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา เชิงระบบแบบองค์รวมที่ระดับสาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง มีลักษณะการวิเคราะห์เป็นโครงสร้าง ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ตกหล่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดมาตร การและเข้าแทรกแซงเพื่อจัดการปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

อบรม สัมมนา ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาต่างๆในทางธุรกิจและการดำเนินงานจะ มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงซ้อนมีองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน องค์กรจึงจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเชิงกระบวนระบบให้กับบุคลากร และเลือกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับปัญหาในลักษณะเชิงซ้อน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การศึกษากลไกพลวัตของปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายและกำหนดมาตรการแทรกแซงแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการติดตามประเมินหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก หลักสูตรนี้จะสร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้เข้าอบรมในการพิจารณาสิ่งต่างๆแบบเป็นระบบ และบ่มเพาะให้เกิดทักษะการคิดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเปลี่ยน ผู้เขาอบรมให้เป็นนักคิดที่มีความสามารถในการคิดเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อแนะนำกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อน
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความสามารถในการพิจารณาปัญหาในมุมมองแบบระบบ ทราบถึงความหมาย การกำหนดประเด็นปัญหา ขอบเขตและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของปัญหา สาเหตุและผลกระทบ และเข้าใจวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกประยุกต์วิธีการคิดแบบระบบเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนามาตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

กระบวนทัศน์วิธีการคิดแบบระบบ

อบรม สัมมนา
กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา
ความหมายของปัญหาและวิธีการพิจารณาปัญหา
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่างปัญหา สาเหตุ และอาการ
      อบรม สัมมนา ปัญหาเชิงเดี่ยวและปัญหาเชิงซ้อน
อบรม สัมมนา กระบวนทัศน์เชิงระบบ
      อบรม สัมมนา กระบวนทัศน์ของโซ่อุปทาน
      อบรม สัมมนา กระบวนทัศน์ธุรกิจแบบองค์รวม
อบรม สัมมนา วิธีการคิดแบบภาพรวมและการคิดแบบตรรกะ (Holistic and Logical Thinking)
      อบรม สัมมนา Mutually Exclusive Collectively Exhaustive (MECE)
      อบรม สัมมนา การคิดแบบตรรกะ

Workshop 1 : กรณีศึกษาการคิดด้วยหลัก MECE
Workshop 2 : กรณีศึกษาการคิดเชิงเหตุและผล

อบรม สัมมนา วิธีการคิดแบบระบบ
      อบรม สัมมนา ความหมายและความแตกต่างระหว่าง System, Systemic และ Systematic
      อบรม สัมมนา ระบบแบบเปิดและระบบแบบปิด
      อบรม สัมมนา การพิจารณาปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบระบบ
Workshop 3 : Connectedness
Workshop 4 : Dynamic of Connectedness

การพิจารณาสิ่งต่างๆและปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบระบบ

อบรม สัมมนา โครงสร้างชิงระบบ (Structure)
อบรม สัมมนา
การป้อนกลับ (Feedback)
อบรม สัมมนา
แผนผังวงรอบเหตุผลแบบระบบ (Causal Loop Diagram)

Workshop 5 : Living Loop (คุณลักษณะของการป้อนกลับ)
Workshop 6 : กรณีศึกษาการคิดแบบระบบด้วย Causal Loop Diagram (Basic Case)
Workshop 7 : กรณีศึกษาการคิดแบบระบบสำหรับการแก้ปัญหาโซ่อุปทานธุรกิจ
Workshop 8 : กรณีศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการคิดแบบเส้นตรงและการคิดแบบระบบใน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
      อบรม สัมมนา การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
          - การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
          - คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
          - การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
          - ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
          - ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
      อบรม สัมมนา Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
          - กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
          - นำเทคนิค เครื่องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
          - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
      อบรม สัมมนา Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง
อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|