บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 13 MAY 2016
อาจารย์ จุฬาลักษณ์   เอิบโชคชัย

อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอิบโชคชัย

ประวัติการศึกษา

อบรม สัมมนา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
อบรม สัมมนา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร ประสบการณ์ในการบริหารทั้งด้านงาน ขายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขายสินค้าอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ และบริหารกระบวนการทำงาน รวมทั้งการแก้ปัญหา และการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้านคุณภาพ และ ความพึงพอใจของลูกค้า จากการได้มีโอกาสร่วมงานกับทั้งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทต่างชาติ ทำให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปรึกษาอิสระและเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการโค้ชสามารถก้าวข้ามอุปสรรค พัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร และมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นวิทยากรอบรมประจำสถาบัน Entraining

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Softskil
 
 
เรียนรู้เรื่องโค้ช

อบรม สัมมนา สถาบัน Thailand Coaching Academy (Life Coaching)
อบรม สัมมนา สถาบัน Reflective Coaching
อบรม สัมมนา สถาบัน Entraining (Training and Group Coaching)
อบรม สัมมนา สถาบัน Care Club (Family and Financial Coaching) Life University (NLP Coach)

ประวัติการทำงาน

อบรม สัมมนา ที่ปร์กษาด้านอสังหารืมทรัพย์ :                
      - บริษัท Winner Estate
อบรม สัมมนา Sales Director
      - บริษัท วินรันดา
อบรม สัมมนา Sales Manager
      - บริษัท QE Energy
อบรม สัมมนา Sales Manager:                                
      - บริษัท  Lighthouse Worldwide Solution Ltd.
อบรม สัมมนา Sales Manager
      - บริษัท  KR Precision / Magnecomp Precision
อบรม สัมมนา Marketing Manager
      - บริษัท Sumiko (Thailand)
อบรม สัมมนา Country Manager (Thailand)
      - บริษัท Xolox (Malaysia), บริษัทOptimal (China)
อบรม สัมมนา Customer Technical Support Manager :
      - บริษัท Western Digital / Read-Rite
อบรม สัมมนา Sales Engineer:                        
      - บริษัท AMP (Thailand)
อบรม สัมมนา Test Engineer :
      - บริษัท Seagate Technology (Thailand)

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ด้าน Soft Skill :
อบรม สัมมนา ภาษาแห่งการชื่นชมเพื่อประสิทธิผลขององค์กร Language of Appreciation for Effective Organization
อบรม สัมมนา คิดบวก (Positive thinking)
อบรม สัมมนา การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน (Communication)
อบรม สัมมนา การพัฒนาความฉลาดททางอารมณ์ (EQ)
อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Teamwork)

หลักสูตร การขายและการบริการ :
อบรม สัมมนา บริหารทีมงานขาย
อบรม สัมมนา การขายเชิงกลยุทธ์
อบรม สัมมนา การบริการลูกค้า

หลักสูตร Leadership/Management :
อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
อบรม สัมมนา ทักษะการสอนและการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
อบรม สัมมนา การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่

หลักสูตร Coach :
อบรม สัมมนา Leader as a Coach
อบรม สัมมนา Manager as a Coach
อบรม สัมมนา To be a good Coach
อบรม สัมมนา Coaching skill
อบรม สัมมนา Coach yourself

ลักษณะงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาทีมงานขาย
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
อบรม สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล(ผู้บริหารโดยทักษะการโค้ช)

ความถนัดและเชี่ยวชาญ

ด้าน Leadership
อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
อบรม สัมมนา ทักษะการสอนและการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจทีมงาน
อบรม สัมมนา การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่

ด้านการ Coaching
อบรม สัมมนา Coaching skill
อบรม สัมมนา Coaching & Mentoring
อบรม สัมมนา Leader as a coach

สถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโค้ช

From TCA (Thailand Coaching Academy )
     1. Principle of Life Coaching : TCA
     2. Life Coaching Practioner : TCA

สถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง Life

Landmark Education center : หลักสูตร
อบรม สัมมนา Landmark Forum
อบรม สัมมนา Advance Landmark Forum
อบรม สัมมนา Forum in Action
อบรม สัมมนา Leadership Program
อบรม สัมมนา Communication Course
อบรม สัมมนา Advance Communication Course
อบรม สัมมนา Mission Control
อบรม สัมมนา Advance Mission control
อบรม สัมมนา Mission control in action

Succcess Resources ( T Harv)
อบรม สัมมนา Millionaire Mind Intensive
อบรม สัมมนา Mission to Million

NLP :
อบรม สัมมนา NLP – Dr. Boonlert Saisanid
อบรม สัมมนา NLP - Coach Vas

แนวทางในการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
       - ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม ใช้กระบวนการ Training เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจให้ตรงกันในเนื้อหาส่วนที่ทำการบรรยาย
        - ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือทำ
        - ใช้กระบวนการ Coaching ในการสำรวจความคิดเชิงลบ และความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief) ที่ทำให้เรายังไม่สามารถดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่
        - ใช้กระบวนการ Coaching ในการค้นหาวิธีการทำงานให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการและแก้ปัญหาที่ติดอยู่ด้วยตนเอง

องค์กรหรือหน่วยงานที่บรรยายกับทางสถาบัน Entraining

อบรม สัมมนา บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น / หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย (3 รอบ)
อบรม สัมมนา บริษัท เอ็มอาร์วีเทรดแอนเซอร์วิส /หลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
อบรม สัมมนา บริษัท เคเอ็มแพ็กเกจจิ้ง / หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม (Working As A Team)

องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วม บรรยายในนาม สถาบัน Entraining บรรยายโดย วิทยากรหลัก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

อบรม สัมมนา บจก.ไพรมัส / หลักสูตร การเพิ่มยอดขายด้วย NLP
อบรม สัมมนา บจก.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร / หลักสูตร สุดยอดการบริหารงานขาย
อบรม สัมมนา บมจ.ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ / หลักสูตร สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ฯ
อบรม สัมมนา บจก.สยามวู๊ดแลนด์ / หลักสูตร Leader as a coach
อบรม สัมมนา สถาบันอัญมณีวิจัยอัญมณี / หลักสูตร ปรับ Mindset ด้วย NLP
อบรม สัมมนา บจก.บริดจสโตนเซลส์ / หลักสูตร Coaching by NLP
อบรม สัมมนา บจก.ไทยน้ำทิพย์ / หลักสูตร Train/Teach/Coach
อบรม สัมมนา บจก.อิชิตันกรุ๊ป / หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา บจก.โตโยต้า / หลักสูตร Coaching
อบรม สัมมนา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ / PSDM

 

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|