บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 13 มี.ค. 61
อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

C.Ht. , NLP , Dip. PLRT

ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Public Speaking , Train the Trainer, Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM& CEM, MC , EQ ,Positive Thinking for Excellence , Mind Training , Training Roadmap , เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนในงานขายและงานบริการ และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.

การศึกษา

วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจ(MBA)
ปริญญาโท  การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Certificate : QIGONG Instructor from Qigong and Feng shui Academy from Canada
Certificate : Advanced NLP (Neuro Linguistic Programming)
Certificate : Advanced Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง)
Intermediate Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง) Basic Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก (The Center of Research and Training Subconscious Power) โดย อาจารย์บุญเลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
Certified Thai Coach โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Certificate Innovative Trainer โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย - ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Facilitating Skills โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Personality Development & Communication , Public Speaking , โดยวิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers
เป็นวิทยากร และให้คำปรึกษา ด้าน Executive Personality Development for Brand Ambassador ให้กับหลายองค์กร

ปัจจุบัน

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง รวมถึงรับเชิญในการบรรยายให้กับองค์กรของเอกชนและรัฐบาล
ผู้ออกแบบและวิทยากรบรรยายกลุ่มหลักสูตร Business in Practice ให้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) รวม 8 หลักสูตร

ประสบการณ์ทำงาน

บ. ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)
     - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู้สอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อสุขภาพทางเลือกแบบจีน
Mind Training และวิทยากรด้านศาสตร์บูรณาการของศูนย์ฯ
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
     - ตำแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
     - ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
     - ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ( AIS )
     - ตำแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
ธนาคารไทยทนุ
     - ตำแหน่ง RETAIL BANKING MARKETING
บริษัท เดอะเนชั่น กรุ๊ป

     - ตำแหน่ง : Sale Advertising

ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM และพัฒนาศักยภาพมนุษย์วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะในการสื่อสารและนำเสนอ อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Mind Training , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, Positive Thinking for Excellence , CRM& CEM, Pro MC & Train the Trainer และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.

วิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมหลายพันคน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจพลาซ่า และดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น

 
หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตรหมวด Sales/Marketing
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษา - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Marketing Fundamental for Front Staff - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
 
หลักสูตรหมวด Service
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การใส่ใจบริการด้วยจิตบริการที่มุ่งมั่น - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริการและเทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
 
หลักสูตรหมวด Softskill
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนา ร่างกาย สมองและจิตใจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายศักยภาพของคุณ (เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ) - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม EQ & Subconscious Mind Development - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม NLP : Life Transformation ศาสตร์ NLP เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม MQ - SQ - EQ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม - หลักสูตร 1 วัน
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|