บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 15 ธ.ค. 59
อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : Organization Development - SAIDI school of Organization Development
ปริญญาโท : Human Resource and Organization Development - National Institute of Development Administration
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : คณะวิทยาการจัดการ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพิษณุโลก

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ นักการบริหารทรัพยากรบุคคลนักบริหารโครงการ ผ่านประสบการณ์ในการบริหารทั้งด้านงานก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ , ต้นทุนและการเงิน และบริหารกระบวนการทำงาน รวมทั้งการแก้ปัญหา และการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้านคุณภาพ การเงิน ความพึงพอใจ จากการได้มีโอกาสร่วมงานกับทั้งบริษัทที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทต่างชาติ ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปรึกษาอิสระทางด้านการบริหารธุรกิจ และร่วมเป็นวิทยากรอบรมประจำสถาบัน Entraining

ประสบการณ์การการทำงาน

ปัจจุบันประกอบธุรกิจอิสระ
      ธุรกิจร้านจำหน่ายยางรถยนต์ ล้อแม็ค รับซ่อมช่วงล่าง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
      วิทยากรอบรมประจำสถาบัน Entraining
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จำกัด
      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอเชีย รีสอร์ทเซส จำกัด
      ผู้จัดการทั่วไป บริหารธุรกิจด้านการตกแต่งภายในอาคาร เจ้าของธุรกิจเป็นชาว Chinese - America
บริษัท แม็กซี่อัลโต้ อินดัสตรี้ส จำกัด
      ผู้จัดการทั่วไป บริหารธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการส่งออกไปยังประเทศอิตาลี เจ้าของธุรกิจชาว Chinese - America
บริษัท ลาเซลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ผู้จัดการทั่วไป บริหารธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการส่งออกไปยังประเทศอเมริกา และ แคนาดา เจ้าของธุรกิจชาว Chinese - America
      ผู้จัดการทั่วไป บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ Broker เจ้าของธุรกิจชาว Chinese - America
บริษัท Maxi Home จำกัด บริษัท Sun Stream จำกัด (สิงค์โปร์)
      ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ธุรกิจจำหน่วย Forklift ประเทศสิงค์โปร์
บริษัทซาโนฟี่ซินเตลาโบ(ประเทศไทย) จำกัด
      ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางค์
สำนักงานสรรพากร
      ฝ่ายตรวจสอบประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 4 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยธำรง จำกัด
      ผช. ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

ความถนัดและเชี่ยวชาญ

ด้าน Management
      ทักษะการบริหารธุรกิจ การตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ การวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งด้าน กระบวนการ,การเงิน และพัฒนาบุคลากร และผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
      การวางแผนงานและการติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผน
      ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

ด้าน Thinking & Analysis
      มีทักษะการคิดเชิงระบบ (Mind Map) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
      การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก Positive Psychology and Appreciate Inquiry เพื่อการ แก้ไขปัญหาสำหรับการทำงานตั้งแต่ระดับบุคคล (Functional) จนถึงระดับองค์กร (Organization)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategy) และการจัดการตามยุทธศาสตร์
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ด้าน Leadership
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
      ทักษะการสอนและการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
      การสร้างทีมและการจูงใจทีมงาน
      การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่

ด้านการ Coaching
      Coaching skill
      Coaching & Mentoring
      Leader as a coach  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
  หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 3 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม COSO 2013 - Base Internal Control & Internal Auditing - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การจัดสมดุลสายผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม บริหารทีมงานให้ผลงานมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงบประมาณอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การทำ Training Road Map - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับยอดนักขาย - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาแห่งการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม SMART Manager - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนเเปลง - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การลดการสูญเสียและสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การจัดลำดับความสำคัญของงาน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม Production and Operation Management - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม บริหารงานด้วย PDCA - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|