บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 4 ม.ค. 61

อ.  ไมตรี บุญขันธ์

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติการศึกษา

QMS Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
EMS Lead auditor ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement)

Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
Continues Improvement by Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ
5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA
Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control
7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness
ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor
จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพตนเอง Productivity mindset
การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity
การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools QC 7 Tools for cost reduction
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน

หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
QCC team excellent ( IETEX 2009-2010 (Singapore))
QCC Team excellent 2010 (สถาบันเพิ่มผลผลิต)
KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training

หลักสูตร “การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร”QCC Activity organization
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน”Increase machine efficiency by Preventive maintenance
หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน ” Production management for Supervisor
หลักสูตร “QC 7 Tools for Cost reduction” การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools

ประสบการณ์ด้านวิทยากร In-house Training

บมจ. เบียร์ทิพย์
บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร์ ประเทศไทย
บมจ. เท็กไทล์ พริสเทจ
บมจ. ภัทรา พอร์ซเลนส์
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
บจก. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
บจก. โทเดนโก้ (ประเทศไทย)
บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น
บจก. พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโอซูกะ ฟามาซูติคอล (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโพลีคาร์บอเนต(ประเทศไทย)
บมจ. โทอะ อีแอนด์ไอ
บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) -ลำพูน
บจก. อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บจก. โอคายาม่า (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี (ปุ๋ยหัววัว-คันไถ)
บจก. วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ยำยำ)
บจก. คิริว (ประเทศไทย)
บจก. พานาโซนิค เอนเนอร์จี้ (ประเทศไทย)
บจก. บีดี สตรอว์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์
บจก. เจเอสเอสอาร์ อ็อคชั่น
บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยนามพลาสติกส์อุตสาหกรรม
บจก. สยามยาชิโยะ
บจก. ฟู้ดเฮลท์ สหฟาร์ม
บจก. มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย)
บจก. เอแอลเอ็มที (ประเทศไทย)
บจก. แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ (ประเทศไทย)
บมจ. บางจากปิโตรเลียม
บมก. เด็กซ์ตร้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
สำนักงานข้าราชการศาลยุติธรรม
บจก. ทริโก้ (ประเทศไทย)
บมจ. เดอะแพจเกจจิ้ง
บจก. โฮย่า เลนส์ (ประเทศไทย)
บมจ. ผลธัญญะ
บจก. เคอาร์อุตสาหกรรมพลาสติก(ขอนแก่น)
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บจก. สื่ออินดัสเทรียล
บจก. เทยินโพลีเอสเตอร์
บจก. ซีสเต็มอัปเกรดโซลูชั่น (ประเทศไทย)
บจก. โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)
บจก. ทรีบอนด์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
บจก. คิวรอน
บมจ. โกลบอลซีล  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไข และป้องกัน ด้วย PDCA - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ QC 7 Toolsแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (ภาคปฏิบัติ) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
 

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|