บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 17 ม.ค. 60
อาจารย์นายแพทย์โมทย์ศักดิ์   แสงทอง

อาจารย์ นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

การศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 

 

  โค้ช วิทยากร และกระบวนกร ซึ่งเชี่ยวชาญและมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Art of Brain ซึ่งเป็นการทำงานของสมองทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ ในด้านการนำมาใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จให้องค์กร เช่น การตระหนักรู้ตนเองและเข้าใจผู้อื่น สร้างการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน พัฒนากระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนภาวะผู้นำสมองและการจูงใจผู้อื่น เป็นต้น เพราะการเข้าใจการทำงานของสมองเป็นพื้นฐานหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
Thinkikg & Feeling Brain สามารถปรับเปลี่ยนการใช้อารมณ์เชิงลบ มาใช้สมองส่วนคิดอย่างสร้างสรรค์
Four Brain Thinking Style ตระหนักรู้รูปแบบความคิดความรู้สึกของตนเอง และสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น
Hormone of Happiness สร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นในการทำงานร่วมกันได้เสมอ
Neuro-Lradership จูงใจสมองตนเอง และโน้มน้าวสมองของผู้อื่น เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการพิชิตเป้าหมาย

เรียนรู้เรื่องโค้ช

อบรม สัมมนา สถาบันโค้ชไทย (Brain Base Coaching)
อบรม สัมมนา สถาบัน Thai Coach (Mindfulness Coaching)
อบรม สัมมนา สถาบัน Thailand Coaching Academy (Life Coaching)
อบรม สัมมนา สถาบัน Entraining (Training and Group Coaching)
อบรม สัมมนา สถาบัน Care Club (Family and Financial Coaching)

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

อบรม สัมมนา โค้ชและวิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรม Entraining
อบรม สัมมนา แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัทรินทร์ (เครือโรงพยาบาลศิครินทร์)

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership
 
หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรมอื่นๆ

หลักสูตร Train the Trainer
   อบรม สัมมนา สถาบัน Entraining (หลักสูตรวิทยากรในแนวทาง Training & Group Coaching)
   อบรม สัมมนา สถาบัน Coaching Parfait (หลักสูตรเทคนิคการดำเนินการฝึกอบรมมืออาชีพ)
   อบรม สัมมนา สถาบัน กุโสดอ (หลักสูตรปั้นนักพูดมืออาชีพ)
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
   อบรม สัมมนา สถาบัน ภาควิชาเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
การสื่อสารเพื่อสันติ
   อบรม สัมมนา สถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

อบรม สัมมนา แพทย์เวชปฏิบัติ
     - โรงพยาบาลกำแพงเพชร
อบรม สัมมนา นายแพทย์ระดับ 4
     - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อบรม สัมมนา หัวหน้าส่วนแพทย์
     - แผนกสถานพยาบาล ธนาคารกรุงไทย

“ความรู้เกี่ยวกับ การทำงานของสมอง ไม่เพียงรักษาโรคของสมอง ให้กลับมาปกติ แต่ยังช่วยพัฒนาให้สมองปกติให้มีศักยภาพมากขึ้น”

ความถนัดและเชี่ยวชาญ

อบรม สัมมนา Brain Function ระบบการทำงานของสมอง เพื่อเข้าใจการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสมอง
อบรม สัมมนา Coaching กระบวนการโค้ช เพื่อค้นหาเป้าหมายและวิธีการประสบความสำเร็จที่เหมาะสมกับตนเอง
อบรม สัมมนา Mood & Health การดูแลความสมดุลของสุขภาพกาย ความสุขและความเครียด

หัวข้อหลักสูตรที่เคยบรรยาย

อบรม สัมมนา หมวดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตนเอง Better Brain Better You : พัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อความสำเร็จ
อบรม สัมมนา หมวดหลักสูตรโค้ชชิ่งและการสอนงาน Coaching Skill : ทักษะการสอนงานสไตล์โค้ช, Life & Performance Coaching : สร้างความสำเร็จทั้งชีวิตและการทำงาน, Supervisory Skill : ทักษะหัวหน้างาน, Teach Train & Coach : ทักษะการสอนงานที่ทรงประสิทธิภาพ, Train the Trainer : เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร
อบรม สัมมนา หมวดหลักสูตรทัศนคติเชิงบวก Emotional Intelligent : ความฉลาดทางอารมณ์, Positive Attitude : ทัศนคติเชิงบวก
อบรม สัมมนา หมวดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership within You :
ภาวะผู้นำที่ดี สร้างได้ในตัวเรา
อบรม สัมมนา หมวดหลักสูตรการสื่อสาร Communication & Connection : การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในองค์กร, All Generation Communication : การทำงานร่วมกันทุกวัย ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข
อบรม สัมมนา หมวดหลักสูตรสุขภาพ Coach Your Health : สร้างสุขภาพผู้นำ เสริมสุขภาวะองค์กร, Fit You before Checkup : ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี มีได้ก่อนตรวจร่างกาย

การเข้าใจกลไกการรับและแปลผลข้อมูล และธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง จะทำให้เรามีวิธีการในการสร้างพลังในการจดจำ จูงใจ และพัฒนาศักยภาพสมองของผู้เรียนจากจุดแข็งที่มี

ประสบการณ์ด้านการบรรยาย

อบรม สัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม
     - บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน),
     - บริษัทอิชิตัน จำกัด, บริษัทน้ำตาลทรายมิตรผล
อบรม สัมมนา สินค้าอุปโภคบริโภค
     - บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
     - บริษัทฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
     - วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร บริษัทกุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
     - บริษัทกุลธร แมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
     - บริษัทแล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อบรม สัมมนา อุตสาหกรรมยานยนต์
     - บริษัทฮอนด้าล็อคไทยจำกัด
อบรม สัมมนา อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
     - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     - บริษัทเอื้อวิทยา
     - บริษัทอุบลไบโอเอทานอล
อบรม สัมมนา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
     - บริษัทไทยคาร์ตอน
     - บริษัทแสตนดาร์ดแคน จำกัด
     - บริษัทซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด
อบรม สัมมนา ธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยี
     - บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
     - บริษัทเอ็นทีที คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อบรม สัมมนา ธุรกิจการขนส่ง
     - บริษัท ไฮเทคนิทซู (ประเทศไทย) จำกัด
     - สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
อบรม สัมมนา หน่วยงานราชการ
     - สถาบันพระปกเกล้า (สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล)
     - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     - สภาการพยาบาล
     - กรมการปกครอง
     - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
     - องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

What Our Clients Say

“ความรู้เรื่อง Coaching ที่ได้รับจากอาจารย์ ไม่เพียงแค่เป็นทฤษฎีที่หลายๆ สถาบันสอนกัน แต่ความรู้ในเชิงวิชาการด้านร่างกายมนุษย์ที่ส่งเสริมความเข้าใจด้าน Mindset เป็นเหมือนเฉลย ที่ตอกย้ำให้เข้าใจได้มากขึ้น มีที่มาที่ไป เชื่อถือได้เชื่อมโยงได้ ทำให้รู้ทันตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในทั้งชีวิตงาน และชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง”
  ภัทรทิรา มุขสมบัติ
Assistance Director, People & Project Management, True Touch company

“ได้รับความรู้เรื่องการ Coaching ว่าจะต้องเป็นกระจก ให้ Coachee สะท้อนให้เห็นข้อดี ข้อควรปรับปรุงของตนเอง และกระตุ้นให้ Coachee อยากพัฒนาตนเองมากขึ้นและพร้อมที่จะอยากเปลี่ยนและพัฒนาตัวเอง หลักสูตรนี้สามารถประยุกต์ให้ได้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม”
   ทัศนีย์ ศรีชาติ
ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

แนวทางในการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
     - ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม ใช้กระบวนการ Training เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจให้ตรงกันในเนื้อหาส่วนที่ทำการบรรยาย
     - ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือทำ
     - ใช้กระบวนการ Coaching ในการสำรวจความคิดเชิงลบ และความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief) ที่ทำให้เรายังไม่สามารถดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่
     - ใช้กระบวนการ Coaching ในการค้นหาวิธีการทำงานให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการและแก้ปัญหาที่ติดอยู่ด้วยตนเอง
อบรม สัมมนา Brain Base Learning สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหลักการทำงานของสมอง ทั้งการรับข้อมูล การสร้างการจดจำ และการโน้มน้าวให้สมองเกิดความเปลี่ยนแปลง
อบรม สัมมนา Adult learning ผู้ใหญ่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ หรือสอดคล้องกับประสบการณ์และความเชื่อของตนเอง ผู้ใหญ่จึงเลือกเรียนเฉพาะในสิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
 

หลักสูตรฝึกอบรม ที่อาจารย์นพ. โมทย์ศักดิ์ แสงทอง มีความชำนาญ

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตร อบรม All Gen...โค้ชตัวเอง...พิชิตความสำเร็จร่วมกัน
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม รู้จักตัวเอง...เข้าใจผู้อื่น...สร้างองค์กรแห่งความสุข
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม สร้างสมองบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหา & ตัดสินใจ
1 วัน
 หลักสูตร อบรม หลักสูตร อบรม 7 ขั้นตอนสร้างหลักสูตรการสอนง่ายๆ และได้ผลลัพธ์
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม การสื่อสารสู่สมองเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม เส้นทางก้าวสู่วิทยากรคุณภาพ
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม ทักษะผู้นำแห่งการเรียนรู้ การสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม ปลุกสมอง สร้างผลงานให้องค์กร
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม Office นี้ ไม่มีโรค
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม Coach and Counselor
1 วัน
 coaching หลักสูตร อบรม ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด พิชิตโรค
1 วัน
 

หลักสูตร ฝึกอบรม ร่วม อาจารย์ สุมลา พรหมมา

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตร อบรม พี่เลี้ยงทางการพยาบาลในฐานะโค้ช
1 วัน
 

 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|