บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 26 ส.ค. 59
 
อบรม สัมมนา

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

การศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ด้านตำแหน่งงานปัจจุบัน
โค้ชชิ่ง Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา (Entraining.net)
 
เว็บไซต์ อาจารย์ ณัฎฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
website : www.coach-air.net
ประสบการณ์การทำงาน

โค้ชชิ่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นมาร์กโซลูชั่น จำกัด (ล่าสุด)
ธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา (Entraining.net)
โค้ชชิ่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ E-Business   บริษัท เอ็นมาร์กโซลูชั่น จำกัด
พัฒนา Website และ ให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจผ่าน website กว่า 100 website
      - พัฒนาระบบการบริหารงานขายด้วย Web Technology
      - Webmaster website pakornblog.com และ entraining.net
โค้ชชิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการด้านเครือข่าย อินเตอร์เน็ท และ พัฒนา E-Business
โค้ชชิ่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่งบิสซิเนส จำกัด
ธุรกิจด้านการจัดหาอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์
โค้ชชิ่ง Project Manager  บริษัท ไลนส์เทล จำกัด (ในเครือ เทเลคอมเอเซีย ปัจจุบัน บมจ True Corporation)
ผู้ให้บริการพัฒนาระบบข้อมูล ผ่านเครือข่ายข้อมูลทางธุรกิจ  VDOText พัฒนาระบบให้กับ
      - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      - ข้อมูลธนาคาร ของธนาคารไทยพาณิชย์
      - ข้อมูลข่าว ของ บจก แมเนเจอร์อินฟอร์เมชั่น
โค้ชชิ่ง System Analyst  บริษัท เอสซีทีคอมพิวเตอร์ จำกัด
วิเคราะห์ และ Implement ระบบ ซอฟท์แวร์โรงงานอุตสาหกรรมบนระบบ IBM Mini Computer ให้กับลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
      - กลุ่มธุรกิจ ผลิตกระดาษ และ อิฐ กระเบื้อง เครือ ปูนซิเมนต์ไทย
      - ธุรกิจ สิ่งทอ

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership, Thinking, General Soft Skill
 
ประวัติการเข้ารับการอบรม

NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
      โค้ชชิ่ง Neuro Linguistic Programming
      โค้ชชิ่ง NLP Coaching
      โค้ชชิ่ง Time Line Therapy
สถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง
      โค้ชชิ่ง หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
      โค้ชชิ่ง หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
      โค้ชชิ่ง หลักสูตร To be Executive Coach
      โค้ชชิ่ง หลักสูตร ผู้นำ 360 องศา
      โค้ชชิ่ง หลักสูตร Coaching & Mentoring Technic
      โค้ชชิ่ง โปรแกรม การพัฒนาทีมงานขาย
      โค้ชชิ่ง หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง..พิชิตความสำเร็จ

ผลงานด้านการออกแบบระบบ เป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษาร่วมในการฝึกอบรม

โค้ชชิ่ง Co-Coach ในการดำเนินการ Group Coach ให้กับ Master Coach สนับสนุนการโค้ชงานในโปรแกรม
การโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching in Application)
โค้ชชิ่ง ผู้ช่วยวิทยากร  ให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชชิ่ง การพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์
โค้ชชิ่ง วิจัยหลักสูตร และ เครื่องมือการฝึกอบรม/การโค้ช เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล
โค้ชชิ่ง นักวิจัย ทำงานร่วมกับ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเป็นที่ปรึกษา การออกแบบระบบให้หน่วยงานราชการ เช่น
      - โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล
      - โครงการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม / วิทยากร

โค้ชชิ่ง วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Software ระบบงาน ในการวางแผนธุรกิจด้านการผลิต , การขาย และการเงิน/บัญชี ในอุตสาหกรรมการผลิต
โค้ชชิ่ง Trainer สอนการใช้ Software ระบบ Manufacturing Package บน Mini Computer ในการ Implement ระบบงานวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ  ทั้ง Module การขาย , การผลิต และ ระบบ Backoffice ทั้งการบัญชี การเงิน และ ระบบสินค้าคงคลัง
โค้ชชิ่ง วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี VDOText Service
โค้ชชิ่ง เพื่อการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลด้วยระบบ Online ผ่านเครือข่ายข้อมูล
โค้ชชิ่ง วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูล Online เพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ , การใช้ข้อมูลข่าว และ การทำ ธุรกรรมทางการเงิน  
โค้ชชิ่ง Trainer และ Mentor สอนแนะ และเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แบบตัวต่อตัว ในการใช้ Software ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา website  และ E-business ให้กับลูกค้าที่ให้บริษัท ดำเนินการพัฒนา website ให้
โค้ชชิ่ง วิทยากร ให้กับบริษัท ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet, Intranet และ Extranet เพื่อการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มวางระบบ พัฒนา website และ การ Implement ระบบให้กับลูกค้าองค์กร
      - การพัฒนาระบบ Internet ในองค์กร
      - การพัฒนาระบบ E-business
      - การพัฒนาระบบ Intranet

บางส่วนของลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาร่วม แบบ In House Group Coaching (Co-Coach)
 

โค้ชชิ่ง บริษัท True Touch  (กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น)
    - โปรแกรม “การดำเนินการ Executive Coaching ทีมผู้บริหาร”
    - โปรแกรม “การสร้างภาวะผู้นำ & ทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน”
    - โปรแกรม “การพัฒนาทีมงานขาย”
    - โปรแกรม “การพัฒนาบุคคลากรระดับปฏิบัติการ”
โค้ชชิ่ง บริษัท พาราวินเซอร์  
    - โปรแกรม “พัฒนาทีมผู้บริหารให้เป็นโค้ช เชิงปฏิบัติการ”
โค้ชชิ่ง บริษัท เอเชีย อินฟราสตรั๊คเจอร์  
    - หลักสูตร “โค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ”
โค้ชชิ่ง บริษัท อมรินทร์บุ๊ค
    - โครงการพัฒนากลุ่มผู้บริหาร “ The Star ”

โค้ชชิ่ง บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    - โปรแกรม  “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
    - โปรแกรม “การพัฒนาทีมงานขาย”
โค้ชชิ่ง หมวดหลักสูตร Leadership Development
    - บริษัท ซีเอ็มซีไบโอเทค 
    - หจก. สายหยุดกรุ๊ป   
    - โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)
โค้ชชิ่ง หมวดหลักสูตร Think & Problem Solving & Decision Making
    - บจก บริจสโตน 
    - บจก. นิตโต้เดนโกะ      
    - ธนาคาร กรุงไทย
โค้ชชิ่ง หมวดหลักสูตร Coach และ Executive Coach
- บจก รีกัลจิวเวลรี่
- ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
- บจก.ไทยแสตนเลย์

อบรม สัมมนา
 
“ Forward your potential to your performance by … Awaken work”
 
บางส่วนของลูกค้าในการดำเนินงานการเป็นที่ปรึกษา , พัฒนาระบบ, บริหารโครงการ, เป็นวิทยากร

โค้ชชิ่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
    - โครงการ Website Restructure Project
          - ออกแบบ นโยบาย , มาตรฐานการจัดทำข้อมูล และ website
          - ออกแบบระบบงานการดูแล และดำเนินกิจกรรมผ่าน website
โค้ชชิ่ง บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    - ออกแบบและพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริการ
โค้ชชิ่ง บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
    - โครงการพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริการ
โค้ชชิ่ง บริษัท ซินโดมอิเล็กทรอนิคส์อินดัสตรี้ จำกัด
โค้ชชิ่ง สมาคมศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
โค้ชชิ่ง บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    - ออกแบบและพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริการ
    - ดำเนินการ 1:1 Coach ให้กับผู้บริหาร
โค้ชชิ่ง วิทยากร ให้กับ องค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน
    - บจก.โทรปี้ฟาสเทนเนอร์
    - บจก.ไทยพีบีเอส
    - บจก. ไทยเมกิ
    - บจก.ไทยเดนมาร์คฟาร์มมิ่ง
    - บจก.ไทยโอซูก้า
    - บจก.ไบโอคลินเอเชีย
    - บจก.เคพีซอฟท์
    - บจก.บิวตี้คอมมูนิตี้
    - บจก.เอนไลต์เทนกรุ๊ป
    - Emerson Climate Technologies
    - บจก.แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล
    - บจก.บีฟู้ด โปรดักส์
    - บจก.อีเอสเอส ซินเทค
    - บจก.อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง
    - ม.เกษตร ศรีราชา
    - กรมควบคุมมลพิษ
    - รพ.บางละมุง
    - สถานธนานุเคราะห์
    - กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
    - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    - บจก.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
    - บจก.ชัวร์เท็ก
    - บจก.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

หลักสูตรที่ดำเนินการ

โค้ชชิ่ง การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
โค้ชชิ่ง การใช้เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการ  งานและทีมงานสู่ความสำเร็จ
โค้ชชิ่ง สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
โค้ชชิ่ง เทคนิคการคิดและการใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
โค้ชชิ่ง การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique)
โค้ชชิ่ง สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงานเชิงสร้างสรรค์  (Attitude working Innovation)
โค้ชชิ่ง สุดยอดนักขาย พิชิตเป้าหมาย
โค้ชชิ่ง การบริหารงานขายให้สนุก ด้วยเทคนิคโปรแกรมสมอง

อบรม สัมมนา  อบรม สัมมนา  อบรม สัมมนา  อบรม สัมมนา

อบรม สัมมนา   อบรม สัมมนา

หลักสูตรของอาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารโดน(ใจ)... วิเคราะห์งานดี พัฒนาระบบได้ประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เก่งงานและมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง - หลักสูตร 1 วัน
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|