บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 5 ก.พ. 58

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

 
วิทยากร อบรม สัมมนา
Website : www.pakornblog.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
( ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ )
ประวัติการเข้ารับการอบรม
อบรม Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)
อบรม Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
Practitioner of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
Certified Practitioner of Neuro Linguistic Peogramming
Certified Practitioner of NLP Coaching
Certified Practitioner of Time Linetherapy
Certified Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
Certified ToP Focused Conversation Method สถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach

         
         
     
ผลงานด้านการอบรม
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
เป็นวิทยากร อบรมให้กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด
(ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (ล่าสุด)
บางส่วนของลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษา แบบ In House Group Coaching
หลักสูตรระยะยาว (6-12 ครั้ง)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท มีทจอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”

บริษัท เจอมานิค เทคโนโลยี จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท เน็ทเบย์ จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนากลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท รอยัลเทค จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”

บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท ดิจิตอลคอมเน็ทเวอร์ค จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท ไทยเควส จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”

บริษัท โคเน่ ไทยลิฟท์ จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร
“โปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและทำงานเชิงรุกสำหรับทีมวิศวกรรม”

บริษัท พีเจ้นอินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”

บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “สอนงานอย่างไร…ให้ได้งาน (To be good coach) ”
ผลงานด้านอื่นๆ/หลักสูตรที่ทำอยู่
หลักสูตรที่ปรึกษา (ประจำทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
- Syndome
- มาสเตอร์คูล
- โกดังคอมพ์
หลักสูตรต่อเนื่อง (3 วัน)
- PAGO
- TrueTouch
- Thai Yamaha
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Leadership
- Berlim - CMC Biotech - Diebold
- GET - Indorama - J.I.B
- Johnson Control - One Up - Teambuilt
- YSS - ปัญญธารา ในเครือ CP All - บริษัท บี.ดี.อุดร จำกัด
- เสถียรพลาสติก - โกชู โคซัน - โรงพยาบาลมหาสารคาม
- กุลธรเคอร์บี้ - ทีวีบูรพา - ฟูจิซึ
- วีเทค -ดีคอมช้อป - สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) - เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Sale & Marketing
- Blue Stack - Datacraft - Hollywood Inter
- Primus - Thai Parkerizing - URC
- Syndome - เคมเทรด - แปลนฟอร์คิดส์
- โกดังคอม - สยามกลการโฟล์คลิฟท์ - คาเรล-ไซเน็ค
- บริษัท อัมรินทร์ Book - บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด - พระราม 3 ฮอนด้า
- ยัสปาล แอนด์ ซันส์ (JasPal) - วายวีพี - โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Coaching
- FB –Food - SCG (แก่งคอย)
- The Erawan - The Erawan - บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด - รอยัลเทค จำกัด - ดิจิตอลคอม จำกัด
- TrueTouch - ไทยโพลีคาร์บอเน็ต - เคเบิ้ลคอมเน็ตเวอร์ค จำกัด
- สคร. - สุรพลนิชิเร - บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส #2
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Other Softskill
- CMG#3 - Indorama - Inter Express Logistic
- PAGO - ProServe - Sunshine
- Thonburi-Hospital - TPCC - Tri Star
- Visteon - ไทยสตีลเคเบิ้ล - กรณ์ประกาย
- บริษัท เบ็นไมเยอร์ - บริษัท กนกสิน  
บางส่วนของหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมแบบ In House ให้
- โรงพยาบาล มหาสารคาม - สภากาชาดไทย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
- พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- การไฟฟ้านครหลวง    
การติดต่อ และ Website ส่วนตัว
 
ตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถค้นหาได้จาก http//www.pakornblog.com
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
- Download Slide Presentation ฟรี
- E – Book อยากเป็นวิทยากรภายใน
- ตัวอย่าง VDO บันทึกการสอน
- เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
 
หลักสูตรที่ อาจารย์ปกรณ์ มีความชำนาญ
 
 
กลุ่มหลักสูตร ผู้สอนงาน (Coaching)
coaching [Premium] การเรียนรู้จากการโค้ชจริงด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Premium] ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช...จากการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Premium] การเรียนรู้และปฏิบัติจริง...โดยดูการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] ผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] Life & Performance Coaching - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 2 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] การเป็นโค้ช&พี่เลี้ยง...สร้างความสำเร็จร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] เทคนิคการสอนแนะ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 3 วัน
coaching [Advance+] HRD ในฐานะโค้ช&ที่ปรึกษาขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] Life & Performance Coaching - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร มหัศจรรย์เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร มหัศจรรย์เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร มหัศจรรย์การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 4 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 3 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช&พี่เลี้ยง - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการโค้ช (Coaching)
ด้วยหลักการต่างๆ
- หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร หัวหน้างานกับบทบาทโค้ช&พี่เลี้ยง - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (AI Coaching) ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
     
 
 
 

กลุ่มหลักสูตร พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ (Strategic&Leadership)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้นำ 360 องศาขององค์กร
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรหัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรสร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้นำพลังคิดเชิงบวก
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้จัดการยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ อบรม สัมมนา
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการมือใหม่
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรจิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรเรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้นำ... สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรสุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ
1 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
2 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
2 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 วัน
 หลักสูตร อบรม อบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
3 วัน
 
coaching [Advance+] หลักสูตร การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] หลักสูตร ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มคุณค่า - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ - หลักสูตร 2 วัน
 
coaching [Advance+] หลักสูตร ผู้นำ...เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] หลักสูตร ผู้นำ...สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาสุดยอดการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
 
 
 
กลุ่มหลักสูตร งานขาย (Sales)
coaching [Advance+] การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า - หลักสูตร 1วัน
coaching [Advance+] ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] สร้างคัมภีร์การบริหารงาน...พิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การตลาดพื้นฐาน...สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้จัดการทีมงานขาย...ต้องเป็นโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ เติบโตอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance - หลักสูตร 0.5 วัน
coaching [Advance+] การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างคัมภีร์ “การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ”ของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1วัน
     
 
 
 
กลุ่มหลักสูตร การบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลิตขององค์กร
(Management-Organizational Development)
coaching [Advance+] การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+]การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การวางแผนงาน & ติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงาน…สู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] การบริหารเวลา...สร้างสมดุลงานและชีวิต - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
     
 
 
 
กลุ่มหลักสูตร ทั่วๆไป (General Soft Skill)
coaching [Advance+] หลักสูตร รู้จักตัวเอง...เข้าใจผู้อื่น...สร้างองค์กรแห่งความสุข - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร All Gen...โค้ชตัวเอง...พิชิตความสำเร็จร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วย 5Q - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร ปีใหม่...คิดใหม่...ใจสุข - หลักสูตร 0.5 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก(PQ) ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย ทัศนคติเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
     
 
 
 
กลุ่มหลักสูตร ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)
coaching [Advance+] หลักสูตร สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] หลักสูตร การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร สร้างพลังสมอง แก้ปัญหา & ตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP - หลักสูตร 1.5 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาหลักการคิด แก้ไขปัญหา พิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การคิดอย่างมีตรรกะ&การคิดนอกกรอบ พิชิตทุกเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
coaching [Advance+] หลักสูตร การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 2 วัน
coaching [Advance+] สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน
coaching [Advance+] หลักสูตร การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย  - หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
     
 
 
กลุ่มหลักสูตร Series Program
coaching [Advance+] โปรแกรม หลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 2 วัน
   
     
 
 
   
   
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|