บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 9 MAR 2016
อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อาจารย์พันธุ์บุณย์ ทองสังข์

การศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ประสบการณ์การทำงาน

อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA HRDAA Excellence Center)
อบรม สัมมนา กรรมการที่ปรึกษา บริษัท อู่ข้าวอู่น้ำ ภาพยนตร์ จำกัด
อบรม สัมมนา กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ที่ฟ้า จำกัด

หลักสูตรที่มีความชำนาญ

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning)
อบรม สัมมนา สุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาองค์กร (Dialogue for Change)
อบรม สัมมนา ธรรมะกับการทำงาน (Dhamma Based Working)
อบรม สัมมนา พุทธวิธีการบริหารงาน (Buddhist Styles in Management)
อบรม สัมมนา ผู้นำการเปลี่ยนไป (Leader Shift)
อบรม สัมมนา ชีวิตเบิกบาน การงานสำเร็จ (Paradigm Shift)
อบรม สัมมนา เก่ง ดี มีความสุข (Doing the thing right)
อบรม สัมมนา บริการด้วยหัวใจ (Excellence Service Mind)
อบรม สัมมนา รักผลิบาน งานผลิผล (Appreciative Inquiry)
อบรม สัมมนา พลังกลุ่ม พลังทีมงาน (Group Dynamic & Team Building)
อบรม สัมมนา รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
อบรม สัมมนา ทีมงานขายขั้นเทพ (Super Sales Management)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training - Workshop)
อบรม สัมมนา กลยุทธ์การมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
อบรม สัมมนา กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (KM for Change)
อบรม สัมมนา เทคนิคการนำสุนทรียสนทนามาใช้ในองค์กร (Dialogue in the workplace)
อบรม สัมมนา เทคนิคการสำรวจความรักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Technique)

การฝึกอบรมเชิงกิจกรรม เพื่อการสำรวจตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

อบรม สัมมนา การตรวจสุขภาพองค์กร (Organization Health Check)
อบรม สัมมนา การตรวจวัดระดับความรักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)

การฝึกอบรมเชิงกิจกรรม เพื่อปรับทัศนคติให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (OD/Team Building)
อบรม สัมมนา สุนทรียสนทนา (Dialogue)
อบรม สัมมนา Walk Rally

ประสบการณ์ในการสอน / วิทยากร

อบรม สัมมนา อาจารย์พิเศษวิชาการพัฒนาองค์กร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management Program) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อบรม สัมมนา อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการความรู้ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อบรม สัมมนา อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อบรม สัมมนา อาจารย์พิเศษวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
อบรม สัมมนา วิทยากร สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)
อบรม สัมมนา วิทยากร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม สัมมนา วิทยากร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme - MDICP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อบรม สัมมนา วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management for Entrepreneurs : HCME) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สำนักงานอัยการสูงสุด,กรมการปกครอง, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทน, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมการศาสนา, กรมทางหลวง, กรมวิชาการเกษตร, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.), การไฟฟ้านครหลวง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันประสาทวิทยา, กรมข่าวทหารบก, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP),บ.ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน), การบินไทย, สายการบินนกแอร์, ธนาคารซิตี้แบงค์, บริษัท สามารถเทลคอมมูเคนิชั่น (มหาชน) จำกัด, บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชี่ยนลิตี้เคมีคอล จำกัด, บริษัท ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บ. เมโทร เอ็ม.ดีเอฟ จำกัด, บริษัท แคลร์ อินเตอร์เนชั่นแนบ โปรดักท์ จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอสเอ๊าท์เลท จำกัด, บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท เจวีเค  อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอล์ จำกัด, บริษัท พรรณธิอร จำกัด, บริษัท วีเอ็ม.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์)จำกัด, บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด, บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด, บริษัท ณัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด, บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด, บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน), บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา

อบรม สัมมนา หัวหน้าโครงการ การวินิจฉัยสุขภาพองค์กร (Organization Health Check) เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ให้กับบริษัทต่าง ๆ จำนวน 60 บริษัท อาทิ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัทโกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด และบริษัท       ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
อบรม สัมมนา หัวหน้าโครงการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
อบรม สัมมนา หัวหน้าโครงการ การสำรวจความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร (Customer Engagement Survey) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อบรม สัมมนา หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท สหสินไทย จำกัด บริษัท ฟรีเทค อีลาสติค จำกัด บริษัท ไอริช อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทเอสทีเอส คอนซูเมอร์ จำกัด บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชี่ยนลิตี้เคมีคอล จำกัด และบริษัท ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (1998) จำกัด
อบรม สัมมนา หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement ) ให้กับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จำกัด และบริษัท ซี เอ็ม ออร์แกไนซ์เซอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลงานด้าน ด้านอื่น ๆ

อบรม สัมมนา คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

รางวัล / ผลงาน

อบรม สัมมนา รางวัล ผลงานวิชาการประเภทดี ประจำปี 2550 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกลยุทธ์การจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
อบรม สัมมนา ร่วมออกแบบและจัดทำหลักสูตร “Hero Program” สำหรับพัฒนาผู้บริหารงานขายระดับกลาง ซิตี้ แบงค์
อบรม สัมมนา ร่วมออกแบบและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Curriculum) กรมการพัฒนาชุมชน
อบรม สัมมนา ร่วมออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
อบรม สัมมนา โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียง (4 ภูมิภาค) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อบรม สัมมนา โครงการ เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ (Quality of Work life) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ “หลุมดำ KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3
อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ “เพลิดเพลินไปกับการจัดการความรู้” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 4
อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ “ทะเล KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 5

พัฒนาชุมชน

อบรม สัมมนา ร่วมออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
อบรม สัมมนา โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียง (4 ภูมิภาค) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อบรม สัมมนา โครงการ เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ (Quality of Work life) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ “หลุมดำ KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3
อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ “เพลิดเพลินไปกับการจัดการความรู้” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 4
อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ “ทะเล KM” มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 5  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ธรรมะกับการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม พลังกลุ่ม พลังทีม พลังความสุข - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศของความเคารพเชื่อใจ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 2 วัน
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|