บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 15 DEC 2014
อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม

อาจารย์ พัทธนันท์ หางาม

วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัท โอกิ อิเลคทริค จำกัด ตำแหน่งหัวหน้างานระดับต้น(Supervisor) 1ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับต้น
      Group Coaching เรียนรู้กระบวนการผลิต ไอซี (integrated circuit (IC)) และ การควบคุมคลังสินค้า
      Group Coaching เขียน work instruction และออกมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      Group Coaching เรียนระบบ 5S และ ระบบการอบรมในโรงงาน(OJT & OFF-JT)
      Group Coaching เรียนภาษาและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานระดับต้น(Supervisor) แผนกควบคุมกระบวนการ ฝ่ายผลิต บริษัทโอกิ ประเทศไทย จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching สอนงานพนักงาน เขียนและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสาร มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
      Group Coaching จัดลำดับงาน วางแผนการผลิต กำหนดวันส่งมอบงานให้ลูกค้าและควบคุม ติดตาม
      Group Coaching ออกใบสั่งซื้อ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและควบคุมคลังสินค้า ตามระบบ FI.FO. , 5S & MRP.
      Group Coaching จัดทำ บันทึก และสรุปประจำวัน กิจกรรมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแต่ล่ะเครื่อง(Machine Activities) เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต(Productivities)
      Group Coaching จัดประชุมประจำวันหัวหน้างานระดับต้นของฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อแจ้ง ชี้แจง มอบหมายงาน ติดตามงานและแก้ปัญหา ให้งานผลิตบรรลุเป้าหมายตามแผนการผลิต
      Group Coaching ตรวจเช็ค ส่งเสริม ปรับปรุง 5S ในสถานที่ทำงานและ เสนอแนะ Kaizen
      Group Coaching เป็นวิทยากร หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
      Group Coaching วิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการทำงาน เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงาน การเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน การทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ฯลฯ จัดทำปฏิบัติการแก้ไข และปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
      Group Coaching จัดเตรียม ควบคุมและส่ง ล็อทการผลิต(ออกเอกสาร และเบิกจ่ายวัตถุดิบ) เข้ากระบวนการผลิต
      Group Coaching จัดเก็บ รวบรวม และควบคุมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากการผลิต วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น(ที่นำเข้า ผ่านบีโอไอ)ที่เป็นส่วนสูญเสีย และจัดทำรายงาน ส่งส่วนงานติดต่อบีโอไอ
      Group Coaching จัดทำ สูตรบีโอไอ ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
      Group Coaching ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการศึกษา ของฝ่ายการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching จัดทำระบบฝึกอบรมและ แผนอบรมประจำปี สำหรับพนักงานฝ่ายผลิตระดับ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานระดับต้น ลีดเดอร์และพนักงาน
      Group Coaching เป็นวิทยากรอบรม วิทยากรภายในของฝ่ายผลิต(OJT Trainer)
      Group Coaching เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9002 และ ISO 14001
      Group Coaching เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ waste sub-committee ของ ISO 14001
      Group Coaching เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ Production sub-committee ของ ISO 9002
      Group Coaching วางแผนการปฏิบัติงาน และเป้าหมายประจำปี ปฏิบัติ ตรวจสอบ ติดตามผลและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
      Group Coaching วางแผนและประมาณการค่าใชัจ่ายในแผนกส่ง แผนกบัญชี
      Group Coaching ควบคุม ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆของแผนก
      Group Coaching เขียนและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสาร มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
      Group Coaching เป็นผู้นำ 5S ในฝ่ายผลิต
      Group Coaching จัดเก็บ รวบรวม และควบคุมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากการผลิต วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น(ที่นำเข้า ผ่านบีโอไอ)ที่เป็นส่วนสูญเสีย และจัดทำรายงาน ส่งส่วนงานติดต่อบีโอไอ
      Group Coaching จัดทำ สูตรบีโอไอ ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
      Group Coaching ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
      Group Coaching ส่งเสริมการลดต้นทุนด้วยหลักการ ลดMUDA(ลดความสูญเปล่า)

ผู้จัดการแผนกการศึกษา ของฝ่ายการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายของแผนกประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุง และรายงานผล
      Group Coaching วางแผน ประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
      Group Coaching วางแผนลดต้นทุน ในแผนกส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
      Group Coaching ทบทวน และปรับเปลี่ยนกรอบการทำงาน( Framework) ของพนักงานทุกระดับในฝ่ายผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถ
      Group Coaching วางแผนอบรมประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและประเมินผล
      Group Coaching ควบคุมดูแล และพัฒนาความสามารถของ OJT Trainer
      Group Coaching รักษาระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานในส่วนงานที่ต้องมีการรับรอง(Certified) ตามข้อกำหนดของ ISO
      Group Coaching จัดเก็บ รวบรวม และควบคุมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากการผลิต วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น(ที่นำเข้า ผ่านบีโอไอ)ที่เป็นส่วนสูญเสีย และจัดทำรายงาน ส่งส่วนงานติดต่อบีโอไอ
      Group Coaching จัดทำ สูตรบีโอไอ ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
      Group Coaching ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
      Group Coaching วางแผน และควบคุมกำลังคน(Manpower)ในแผนก
      Group Coaching สร้างความสัมพันธ์(Relationship)ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแผนกต่างๆ
      Group Coaching ควบคุมดูแลเอกสารและ รายงานต่างๆของแผนกให้ถูกต้อง ทันสมัย ออกตรงเวลาและข้อมูลครบถ้วน นำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้จัดการแผนกการประกอบ1 ของฝ่ายการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายของแผนกประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
      Group Coaching วางแผน ประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
      Group Coaching วางแผนลดต้นทุน ในแผนกส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
      Group Coaching วางแผน ควบคุมดูแล การสั่งซื้อ เบิกจ่าย และการจัดเก็บสต็อก ของวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ
      Group Coaching วางแผนกำลังคน เครื่องจักร ปฏิบัติงานการผลิตให้บรรลุแผนการผลิตที่วางไว้
      Group Coaching จัดทำ บันทึก และสรุป กิจกรรมประจำวัน ของการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแต่ล่ะเครื่อง(Machine Activities)เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต(Productivities)และลดต้นทุน
      Group Coaching วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบให้การผลิตไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ
      Group Coaching วิเคราะห์ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของคน และการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน นำเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ไม่ให้เกิดซ้ำ
      Group Coaching ควบคุม ดูแล TAT (Turnaround time)ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
      Group Coaching ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุม 5S ในสถานที่ทำงาน
      Group Coaching ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมกลุ่ม คิวซีซี
      Group Coaching เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9002 QS 9000 และ ISO 14001
      Group Coaching เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ waste sub-committee ของ ISO 14001
      Group Coaching เป็นหัวหน้ากลุ่ม ของ Production sub-committee ของ ISO 9002
      Group Coaching ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และเขียน เอกสารมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
      Group Coaching ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
      Group Coaching จัดหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอแผนกการศึกษา
      Group Coaching สร้างความสัมพันธ์ (Relationship)ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแผนกต่างๆ
      Group Coaching ควบคุมดูแลเอกสารและ รายงานต่างๆของแผนกให้ถูกต้อง ทันสมัย ออกตรงเวลาและข้อมูลครบถ้วน นำไปใช้ประโยชน์ได้

ว่าที่ผู้จัดการใหญ่ ของฝ่ายควบคุมการผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
      Group Coaching วางแผนการผลิตระยะยาว ระยะสั้น และจัดเตรียม ความพร้อมของ4M สนับสนุนให้การผลิตบรรลุเป้าหมาย รายงานผล วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมายนำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ
      Group Coaching ทบทวน ประมาณการค่าใช้จ่ายในแผนก ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
      Group Coaching กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแผนกประจำปี ส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
      Group Coaching ประมาณการค่าใช้จ่าย และปริมาณการใช้ วัตถุดิบ(Direct Materials) และบรรจุภัณฑ์(Packing Materials)ตามแผนการผลิตประจำปีงบประมาณ ส่ง แผนกบัญชี
      Group Coaching กำหนดเป้าหมาย ควบคุมคลังสินค้าของวัตถุดิบ(Direct Materials) และบรรจุภัณฑ์(Packing Materials) ส่งแผนกบัญชี
      Group Coaching ควบคุมดูแล การสั่งซื้อ เบิกจ่าย จัดเก็บคลังสินค้าของวัตถุดิบ(Direct Materials) และบรรจุภัณฑ์(Packing Materials) และวิเคราะห์หาสาเหตุ ของขาดสต็อก ของเก็บสต็อกมากเกินความจำเป็น ของเก็บในสต็อกหมดอายุใช้งาน ล้าสมัย ไม่เบิกจ่ายตามระบบFI.FO. ของหาย ของเสื่อมคุณภาพ ฯลฯนำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ
      Group Coaching กำหนดเป้าหมาย ควบคุม ดูแล TAT (Turnaround time) ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย นำเสนอการแก้ไข ปรับปรุงและรายงานผล
      Group Coaching วางแผนลดต้นทุนวัตถุดิบ และประเมินผู้ขาย
      Group Coaching ปรับปรุงและพัฒนาระบบ MRP
      Group Coaching ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
      Group Coaching ส่งเสริมการลดต้นทุนด้วยหลักการ ลดMUDA(ลดความสูญเปล่า)
      Group Coaching เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949
      Group Coaching เป็นหัวหน้า sub-committee ของกลุ่มProduction Control
      Group Coaching ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และเขียน เอกสารมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงาน
      Group Coaching ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
      Group Coaching ควบคุมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆที่เกิดจากการขนส่ง
      Group Coaching ควบคุมวันส่งมอบสินค้าให้ทันตามตารางกำหนด
      Group Coaching ควบคุมตารางการผลิต และปริมาณให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน Purchasing and Logistic Operation ( Purchasing Section, Material Planning Section, Inventory Control section , Export Section, Warehouse Section, Import Section and BOI Section)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching กำหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาว ระยะสั้น ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
      Group Coaching วางแผนทำงบประมาณ การใช้จ่ายประจำปี ทบทวน ปรับปรุง และควบคุมให้บรรลุเป้าหมาย
      Group Coaching วิเคราะห์งบประมาณของต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อวางแผนลดต้นทุน
      Group Coaching ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อชิ้น(cost per piece) ของวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
      Group Coaching ตรวจสอบ(audit) และประเมิน(evaluation) ผู้ขาย และบริษัทขนส่ง
      Group Coaching เป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการลดต้นทุน (Cost Reduction Committee)
      Group Coaching ต่อรองราคากับผู้ขาย 6เดือนครั้ง
      Group Coaching รับรองดูแล และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย บริษัทขนส่งและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
      Group Coaching วางแผนลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า และส่งออก
      Group Coaching ควบคุม ดูแลสต็อก บีโอไอ ให้ตรงกับสต็อกจริงที่มีอยู่
      Group Coaching ควบคุมดูแล การนำเข้า การส่งออกการจัดเก็บ การใช้งาน การกำจัด การทำลาย การบริจาค ให้ถูกต้องตามระเบียบการของบีโอไอ • ตรวจเช็ค อนุมัติรายงานต่างๆ ส่งบีโอไอ
      Group Coaching ควบคุม ดูแล การนำเข้าและส่งออก รวดเร็ว ถูกตรงพิกัดและระเบียบการ ไม่กองรอที่คลังสินค้าท่าเรือหรือสนามบิน
      Group Coaching ควบคุมดูแล ความพึงพอใจของลูกค้าในการส่งออก สินค้าทันตามวันส่งมอบและมีคุณภาพ
      Group Coaching ควบคุม ดูแลคลังสินค้า( ปริมาณ มูลค่า การรับ การเบิกจ่าย การจัดเก็บ การขนส่งเคลื่อนย้าย 5S และ ความปลอดภัย)
      Group Coaching วิเคราะห์การทำงานของแต่ล่ะแผนก เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน
      Group Coaching ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจัดซื้อ ระบบMRP ระบบนำเข้า และส่งออก ให้ทันสมัย ง่าย และมีประสิทธิภาพ
      Group Coaching เป็นหัวหน้า sub-committee ของกระบวนการจัดซื้อ
      Group Coaching เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949
      Group Coaching เป็นผู้นำกลุ่ม คณะกรรมการรถรับส่งพนักงาน
      Group Coaching เป็นผู้นำกลุ่ม คณะกรรมการโรงอาหารบริษัทฯ
      Group Coaching ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
      Group Coaching ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนงาน Purchasing and Logistic Operation ( Purchasing Section, Material Planning Section, Inventory Control section , Export Section, Warehouse Section, Import Section and BOI Section)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      Group Coaching กำหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาว ระยะสั้น ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
      Group Coaching วางแผนทำงบประมาณ การใช้จ่ายประจำปี ทบทวน ปรับปรุง และควบคุมให้บรรลุเป้าหมาย
      Group Coaching วิเคราะห์งบประมาณของต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อวางแผนลดต้นทุน
      Group Coaching เป็นสมาชิกทีม ปรับปรุงระบบต่างๆในองค์กร เช่น ระบบเงินเดือนพนักงาน ระบบการอบรม การจัดทำ JD ฯลฯ
      Group Coaching เป็นตัวแทนบริษัทประชุมกับสหภาพ
      Group Coaching จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลประจำปีของค่าใช้จ่ายในส่วนโลจิสติก เพื่อลดต้นทุนและจ่ายค่าประกัน
      Group Coaching ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อชิ้น(cost per piece) ของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และโลจิสติก
      Group Coaching ตรวจสอบ(audit) และประเมิน(evaluation) ผู้ขาย และบริษัทขนส่ง
      Group Coaching เป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการลดต้นทุน (Cost Reduction Committee)
      Group Coaching ต่อรองราคากับผู้ขาย 6เดือนครั้ง
      Group Coaching รับรองดูแล และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย บริษัทขนส่งและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
      Group Coaching วางแผนลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า และส่งออก
      Group Coaching ควบคุม ดูแลสต็อก บีโอไอ ให้ตรงกับสต็อกจริงที่มีอยู่
      Group Coaching ควบคุมดูแล การนำเข้า การส่งออก การจัดเก็บ การใช้งาน การกำจัด การทำลาย การบริจาค ให้ถูกต้องตามระเบียบการของบีโอไอ
      Group Coaching ตรวจเช็ค อนุมัติรายงานต่างๆ ส่งบีโอไอ
      Group Coaching ควบคุม ดูแล การนำเข้าและส่งออก รวดเร็ว ถูกตรงพิกัดและระเบียบการ ไม่กองรอที่คลังสินค้าท่าเรือหรือสนามบิน
      Group Coaching ควบคุมดูแล ความพึงพอใจของลูกค้าในการส่งออก สินค้าทันตามวันส่งมอบและมีคุณภาพ
      Group Coaching ควบคุม ดูแลคลังสินค้า( ปริมาณ มูลค่า การรับ การเบิกจ่าย การจัดเก็บ การขนส่งเคลื่อนย้าย 5S และ ความปลอดภัย)
      Group Coaching วิเคราะห์การทำงานของแต่ล่ะแผนก เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน
      Group Coaching ควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจัดซื้อ ระบบMRP ระบบนำเข้า และส่งออก ให้ทันสมัย ง่าย และมีประสิทธิภาพ
      Group Coaching เป็นหัวหน้า sub-committee ของกระบวนการจัดซื้อ
      Group Coaching เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO/TS 16949
      Group Coaching เป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบ J-SOX ในส่วนงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
      Group Coaching เป็นผู้นำกลุ่ม สร้างความประทับใจให้ลูกค้า (Customer Delight Committee)
      Group Coaching เป็นผู้นำกลุ่ม คณะกรรมการรถรับส่งพนักงาน
      Group Coaching เป็นผู้นำกลุ่ม โปรโมท กิจกรรม5ส.
      Group Coaching ประเมินผลการทำงานประจำปีผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching วางแผน แนะนำงาน สั่งงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
      Group Coaching ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
      Group Coaching ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีจิตตระหนักถึงคุณภาพในการผลิต ผลิตให้ต้นทุนต่ำ ผลิตทันวันส่งมอบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต มีคุณธรรมและสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

ประสบการณ์ ด้านวิทยากร

Group Coaching บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ในเครือ SCG) ระยอง
    - (หลักสูตร Happy Money …สู่องค์กรสุขลักษณะอบรม 3 รุ่น)
Group Coaching บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุร
    - (ทักษะการสอนงาน)
Group Coaching บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
    - (ทักษะการสอนงาน)
Group Coaching บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
    - (Hou-Ren-Souการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
Group Coaching บริษัท นิชิอัส ไทยแลนด์ จำกัด
    - (หลักสูตร หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ)
Group Coaching บริษัท ไทย มิคามิ จำกัด
    - (หลักสูตร ผู้นำกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
Group Coaching บริษัท สวัสดี บรรจุภัณฑ์ จำกัด
    - (หลักสูตรQuality Awareness)
 

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ พัทธนันท์ หางาม
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานอย่างได้ผล
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มคุณค่า ความตระหนักถึงคุณภาพ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Happy Money สู่องค์กรสุขลักษณะ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้บรรลุผล
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ลดต้นทุน...เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|