บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Hard skill) ในการดำเนินการสอน
update 19 DEC 2013
อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant 
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
MBA
การจัดการ
พ.ศ.2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.บ. (เกียรตินิยม)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตร
ผู้นำรุ่นใหม่
พ.ศ.2555
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
ประสบการณ์ในการทำงาน
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
โค้ชและที่ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาภาวะผู้นำ
พ.ศ.2553-2554
ผู้จัดการโครงการบริการปรึกษาแนะนำ สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สวท.)
พ.ศ.2548-2551
กรรมการบริหาร-ผู้อำนวยการสายธุรกิจปรึกษาแนะนำบริษัท อินวิส จำกัด
พ.ศ.2549-2551
เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการเครือข่ายการส่งเสริมนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
พ.ศ.2547-2548
รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
พ.ศ.2545-2546
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ฝ่ายปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมสถาบันเพิ่มผลผลิตชาติ
พ.ศ.2543-2545
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดอาวุโส/ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการตลาดบริการเสริม สายงานการตลาด บริษัท แอดวานส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-2540
วิศวกรระบบ แผนกติดตั้งระบบเครือข่าย การปฎิบัติการและซ่อมบำรุงธุรกิจการสื่อสารข้อมูลไร้สาย บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 
ความเชี่ยวชาญ

coachingBalanced Scorecard
coachingBusiness Process Management and Transformation
coachingChange Management
coachingKnowledge Management
coachingLeadership Development
coachingLean Thinking and Management
coachingLogistics and Supply Chain Management
coachingMarketing Research

coachingMBNQA
coachingPerformance Management
coachingProductivity Improvement
coachingProblem Solving and Decision Making
coachingService Quality
coachingStrategy Development and Business Planning
coachingSystems Thinking
coachingTotal Productivity Management

 
ประสบการณ์ด้านปรึกษาแนะนำ

coaching โครงการ Business Process Transformation : บจก. นวพลาสติก อุตสาหกรรม (SCG)
coaching โครงการ Customer Satisfaction Solution : CAT Telecom
coaching โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean Manufacturing Kaizen : บจก. ฟลุสสิคเคมนิธิมัย
coaching โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: บจก. บางกอก ไซเคิ่ล อินดัสทรี
coaching โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: บจก. เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว)
coaching โครงการวินิจฉัยและปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ : บริษัท เอเชีย บุ๊คส์ จำกัด
coaching โครงการวินิจฉัยเชิงลึกด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัท สหะกรุ๊ป จำกัด
coaching โครงการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาองค์กร : หจก. ไวร์เมช อินดัสตรี
coaching โครงการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร 2554-2558 : การเคหะแห่งชาติ
coaching โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กร ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย
coaching โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค Lean Manufacturing:
     coaching อุตสาหกรรมอาหาร
     coaching อุตสาหกรรมอุปกรณ์ด้านพลังงาน
     coaching อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
     coaching อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
     coaching อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
coaching การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเชิงรุก (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง) : บริษัทโคเน่ ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน)
coaching การปรับปรุงพัฒนาระบบ Performance Appraisal : บริษัท ไทย ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
coaching การพัฒนาสมรรถนะความสามารถบุคลากรและการปรับปรุงคุณภาพการบริหารกลุ่มงาน Service Desk : ธนาคารแห่งประเทศไทย
coaching การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Re-Structuring) : บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
coaching การพัฒนาระบวนการการดำเนินงาน (Operation Process Development) : ส่วนงานศูนย์บริการและติดต่อลูกค้า บริษัท เชฟโรเรต (เชลล์) จำกัด
coaching การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัด (มหาชน)
coaching การจัดทำระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและบริหารผลงาน : บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
coaching การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Strategy Alignment & KPIs) : บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป
coaching การพัฒนาแผนที่นำทางการเรียนรู้ขององค์กรและการจัดทำแผนฝึกอบรมบุคคลากร (Knowledge Modeling & Learning Roadmap) : บริษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จำกัด
coaching การพัฒนาระบบการบริหารกลยุทธ์ด้วย Balanced Scorecard :
     coaching บริษัท แฟมิลี่ โนว์ฮาว จำกัด ในเครือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     coaching บริษัท เอ ไอ พี จำกัด (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการปศุสัตว์)
     coaching บริษัท บางกอกเพลส จำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
coaching การจัดทำและการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy Formulation) : บริษัทสุขภัณฑ์ เซ็นเตอร์จำกัด
coaching การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
coaching ให้การอบรมวิทยากรในการวินิจฉัยประเมินสถานประกอบการสำหรับที่ปรึกษา และนักวินิจฉัยทั่วประเทศของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB)ระยะที่ 2 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม/สัมมนาภายในบริษัท In-House Training ให้แก่องค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ

coachingOne to One Contacts Co., Ltd.
coachingPTG Energy Plc.
coachingOcean Life Insurance Co., Ltd.
coachingMinistry of Agriculture and Cooperatives
coachingBureau of Veterinary Biologics, Department of Livestock Development
coachingKendall-Gammatron Co., Ltd.
coachingThai Stainless Steel Co., Ltd.
coachingThai Union Frozen Products Plc.
coachingGrundfos Sales (Thailand) Co., Ltd.
coachingDouble A Co., Ltd.
coachingKrung Thai Bank
coachingNitto Denko Material Thailand Co., Ltd.
coachingBridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd.
coachingSiam Sanitary Ware Industry Co., Ltd.

coachingNation Multimedia Plc.
coachingBetagro Plc.
coachingNissan (Thailand) Co., Ltd.
coachingTri Petch Isuzu Co., Ltd.
coachingSiam Cement Group Plc.
coachingEssilor Thailand Co., Ltd.
coachingNC Housing Co., Ltd.
coachingCP Meji Co., Ltd.
coachingSino-Thai Engineering & Construction Plc.
coachingThanulux Co., Ltd.
coachingAjinomoto (Thailand) Co., Ltd.
coachingSiam Cement Group Plc.
coachingAjinomoto Sales (Thailand) Co., Ltd.

 
ผลงานอื่นๆ

coaching วิทยากรโครงการ Logistics Excellence Training 2011 สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
coaching ผู้ฝึกสอนคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล Export Logistics Model Award ประจำปี 2554-2555
coaching ผู้จัดการคณะทำงานการออกแบบจัดทำเกณฑ์การให้รางวัล Export Logistics Model Award ประจำปี 2554-2555 สำนักโลจิสติกส์การค้ากรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
coaching นักวิจัยร่วมโครงการวิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหนังสือ (ทุนวิจัย วช.)
coaching ผู้ให้คำแนะนำและผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2546(Thailand Quality Award : TQA)
coaching หัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนโครงการวินิจฉัยประเมินสถานประกอบการสำหรับที่ปรึกษา และนักวินิจฉัยทั่วประเทศของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB)ระยะที่ 2 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
coaching อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
coaching ผู้แปลร่วมหนังสือ
     coaching “แปรนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจแบบลีนด้วย HoshinKanri”                            
     coaching “PDCA แบบ Toyota ด้วยการคิดแบบ A3”

     coaching “สร้างสถานะอนาคตแบบลีน ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า:Creating Your Lean Future State”

 
หลักสูตรของอาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
 coaching หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์และการวัดประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยกรอบหลักการการวัดผลแบบสมดุล
 coaching หลักสูตร SWOT Analysis
 coaching หลักสูตร ขับเคลื่อน PDCA ด้วยเทคนิคและการคิดแบบ A3
 coaching หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์
 coaching หลักสูตร แก้ปัญหาด้วย เทคนิค Cause and Effect Diagram และ Why-Why Diagram
 coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดแบบระบบ
 coaching หลักสูตร การออกแบบจัดทำโมเดลสมรรถนะความสามารถบุคลากร อย่างเป็นระบบ
 coaching หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะ พัฒนาอัจฉริยะนักคิด...พิชิตความสำเร็จ
 coaching หลักสูตร สุดยอดนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
 coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การปรับปรุงพัฒนาสู่องค์กรแบบลีน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
 coaching หลักสูตร การสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผลสำหรับองค์กร ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 coaching หลักสูตร การพัฒนาแนวคิดและการบริหารจัดการแบบลีน
 coaching หลักสูตร การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเชิงองค์รวม
 coaching หลักสูตร ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลแบบผู้นำนักบริหารสมัยใหม่
 coaching หลักสูตร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
 coaching หลักสูตร การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง
 coaching หลักสูตร การบริหารจัดการสายธารคุณค่าเพื่อการพัฒนาสู่วิสาหกิจแบบลีน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยการคิดแบบระบบ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยการคิดแบบระบบ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร เครื่องมือบริหารคุณภาพ
 coaching หลักสูตร ยกระดับผลการดำเนินงานด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หลักสูตร 3 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|