บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Hard skill) ในการดำเนินการสอน
update 19 DEC 2013
อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
MBA
การจัดการ
พ.ศ.2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.บ. (เกียรตินิยม)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตร
ผู้นำรุ่นใหม่
พ.ศ.2555
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
ประสบการณ์ในการทำงาน
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
โค้ชและที่ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาภาวะผู้นำ
พ.ศ.2553-2554
ผู้จัดการโครงการบริการปรึกษาแนะนำ สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สวท.)
พ.ศ.2548-2551
กรรมการบริหาร-ผู้อำนวยการสายธุรกิจปรึกษาแนะนำบริษัท อินวิส จำกัด
พ.ศ.2549-2551
เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการเครือข่ายการส่งเสริมนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
พ.ศ.2547-2548
รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
พ.ศ.2545-2546
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ฝ่ายปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมสถาบันเพิ่มผลผลิตชาติ
พ.ศ.2543-2545
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดอาวุโส/ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการตลาดบริการเสริม สายงานการตลาด บริษัท แอดวานส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-2540
วิศวกรระบบ แผนกติดตั้งระบบเครือข่าย การปฎิบัติการและซ่อมบำรุงธุรกิจการสื่อสารข้อมูลไร้สาย บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 
ความเชี่ยวชาญ

Balanced Scorecard
Business Process Management and Transformation
Change Management
Knowledge Management
Leadership Development
Lean Thinking and Management
Logistics and Supply Chain Management
Marketing Research

MBNQA
Performance Management
Productivity Improvement
Problem Solving and Decision Making
Service Quality
Strategy Development and Business Planning
Systems Thinking
Total Productivity Management

 
ประสบการณ์ด้านปรึกษาแนะนำ

โครงการ Business Process Transformation : บจก. นวพลาสติก อุตสาหกรรม (SCG)
โครงการ Customer Satisfaction Solution : CAT Telecom
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean Manufacturing Kaizen : บจก. ฟลุสสิคเคมนิธิมัย
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: บจก. บางกอก ไซเคิ่ล อินดัสทรี
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: บจก. เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว)
โครงการวินิจฉัยและปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ : บริษัท เอเชีย บุ๊คส์ จำกัด
โครงการวินิจฉัยเชิงลึกด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัท สหะกรุ๊ป จำกัด
โครงการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาองค์กร : หจก. ไวร์เมช อินดัสตรี
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร 2554-2558 : การเคหะแห่งชาติ
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กร ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค Lean Manufacturing:
      อุตสาหกรรมอาหาร
      อุตสาหกรรมอุปกรณ์ด้านพลังงาน
      อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
      อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
      อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเชิงรุก (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง) : บริษัทโคเน่ ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน)
การปรับปรุงพัฒนาระบบ Performance Appraisal : บริษัท ไทย ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาสมรรถนะความสามารถบุคลากรและการปรับปรุงคุณภาพการบริหารกลุ่มงาน Service Desk : ธนาคารแห่งประเทศไทย
การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Re-Structuring) : บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาระบวนการการดำเนินงาน (Operation Process Development) : ส่วนงานศูนย์บริการและติดต่อลูกค้า บริษัท เชฟโรเรต (เชลล์) จำกัด
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัด (มหาชน)
การจัดทำระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและบริหารผลงาน : บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Strategy Alignment & KPIs) : บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป
การพัฒนาแผนที่นำทางการเรียนรู้ขององค์กรและการจัดทำแผนฝึกอบรมบุคคลากร (Knowledge Modeling & Learning Roadmap) : บริษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จำกัด
การพัฒนาระบบการบริหารกลยุทธ์ด้วย Balanced Scorecard :
      บริษัท แฟมิลี่ โนว์ฮาว จำกัด ในเครือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      บริษัท เอ ไอ พี จำกัด (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการปศุสัตว์)
      บริษัท บางกอกเพลส จำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
การจัดทำและการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy Formulation) : บริษัทสุขภัณฑ์ เซ็นเตอร์จำกัด
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ให้การอบรมวิทยากรในการวินิจฉัยประเมินสถานประกอบการสำหรับที่ปรึกษา และนักวินิจฉัยทั่วประเทศของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB)ระยะที่ 2 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม/สัมมนาภายในบริษัท In-House Training ให้แก่องค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ

One to One Contacts Co., Ltd.
PTG Energy Plc.
Ocean Life Insurance Co., Ltd.
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Bureau of Veterinary Biologics, Department of Livestock Development
Kendall-Gammatron Co., Ltd.
Thai Stainless Steel Co., Ltd.
Thai Union Frozen Products Plc.
Grundfos Sales (Thailand) Co., Ltd.
Double A Co., Ltd.
Krung Thai Bank
Nitto Denko Material Thailand Co., Ltd.
Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd.
Siam Sanitary Ware Industry Co., Ltd.

Nation Multimedia Plc.
Betagro Plc.
Nissan (Thailand) Co., Ltd.
Tri Petch Isuzu Co., Ltd.
Siam Cement Group Plc.
Essilor Thailand Co., Ltd.
NC Housing Co., Ltd.
CP Meji Co., Ltd.
Sino-Thai Engineering & Construction Plc.
Thanulux Co., Ltd.
Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.
Siam Cement Group Plc.
Ajinomoto Sales (Thailand) Co., Ltd.

 
ผลงานอื่นๆ

วิทยากรโครงการ Logistics Excellence Training 2011 สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ผู้ฝึกสอนคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล Export Logistics Model Award ประจำปี 2554-2555
ผู้จัดการคณะทำงานการออกแบบจัดทำเกณฑ์การให้รางวัล Export Logistics Model Award ประจำปี 2554-2555 สำนักโลจิสติกส์การค้ากรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการวิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหนังสือ (ทุนวิจัย วช.)
ผู้ให้คำแนะนำและผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2546(Thailand Quality Award : TQA)
หัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนโครงการวินิจฉัยประเมินสถานประกอบการสำหรับที่ปรึกษา และนักวินิจฉัยทั่วประเทศของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB)ระยะที่ 2 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้แปลร่วมหนังสือ
      “แปรนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจแบบลีนด้วย HoshinKanri”                            
      “PDCA แบบ Toyota ด้วยการคิดแบบ A3”

      “สร้างสถานะอนาคตแบบลีน ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า:Creating Your Lean Future State”

หลักสูตรของอาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์  
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารกลยุทธ์และการวัดประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยกรอบหลักการการวัดผลแบบสมดุล
  หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis
  หลักสูตรฝึกอบรม ขับเคลื่อน PDCA ด้วยเทคนิคและการคิดแบบ A3 - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์
  หลักสูตรฝึกอบรม แก้ปัญหาด้วย เทคนิค Cause and Effect Diagram และ Why-Why Diagram
  หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงตรรกะ พัฒนาอัจฉริยะนักคิด...พิชิตความสำเร็จ
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยการคิดแบบระบบ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยการคิดแบบระบบ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผลสำหรับองค์กร ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดแบบระบบ
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการสายธารคุณค่าเพื่อการพัฒนาสู่วิสาหกิจแบบลีน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
  หลักสูตรฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลแบบผู้นำนักบริหารสมัยใหม่
  หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับผลการดำเนินงานด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หลักสูตร 3 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงพัฒนาสู่องค์กรแบบลีน - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเชิงองค์รวม
  หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือบริหารคุณภาพ
  หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบจัดทำโมเดลสมรรถนะความสามารถบุคลากร อย่างเป็นระบบ
  หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|