บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 23 พ.ค. 60
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรในธุรกิจบริการ
ธุรกิจโรงแรม : Hospitality Service
The Davis Bangkok Hotel
Amari Emerald Cove Resort
Grand Mercure, Fortune Hotel
The Sukhothai Bangkok Hotel
ธุรกิจ Retail & MICE :
Index Living Mall
TESCO Lotus Super Center
BITEC (Trade & Exhibition Center)
Thailand Duty Free Shop

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

Strategic Performance Management Master
ประกาศนียบัตร การโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)
ประกาศนียบัตร Talent Coach (Talent SCANN)
Strategic Service Standard (Performa Consulting)
Leadership Development (Dale Carnegie Training)
ISO 9001:2000 IQA & Implementation (Paragon Management)
ใบอนุญาตผู้บริหารทรัพย์สิน (สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)
ใบอนุญาตทนายความ (สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ (เลขทะเบียน 96/2553)
ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน (สำนักฝึกอบรมศาลแรงงานกลาง)
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประกาศนียบัตรการโรงแรม (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว-สรท.)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรด้านการบริหารผลงาน (Performance Management) :
การบริหารธุรกิจบริการให้เป็นเลิศ : Service Performance Management
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ : Strategic Performance Management
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร : Corporate Strategic Planning
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน : SMART Goal Setting & Action Plan
การสร้างตัวชี้วัดผลงานสำหรับผู้นำ : KPI Mastery for Manager & Supervisor
การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ : Strategic Performance Appraisal
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ : Business Process Improvement
หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ (Performance Leadership) :
การเป็นผู้จัดการประสิทธิผลสูง : High Performance Manager
การเป็นหัวหน้างานประสิทธิผลสูง : High Performance Supervisor
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ : Managerial Competency Development
การพัฒนาจิตผู้นำเพื่อความเป็นเลิศที่ยั่งยืน : HERO Mindset Development
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ : Problem Solving & Decision Making
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการ : Strategic Thinking for Manager
การโค้ชเพื่อสร้างผลงานให้เป็นเลิศ : Performance Coaching
หลักสูตรด้านกฎหมายแรงงาน (HR Law for OD) :
กฎหมายแรงงานสำหรับการพัฒนาองค์กร : HR Law for Organization Development
สัญญาจ้างงานเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Employment Contract
การจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน : Working Rules & Regulations
กฎหมายแรงงานว่าด้วยค่าจ้างและสวัสดิการ : HR Law in Wage & Welfare
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Employee Relations Management
เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย : Investigation & Disciplinary Action
กฎหมายแรงงานว่าด้วยการเลิกจ้างและลาออก : HR Law in Employment Termination

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

บริษัท ธนอนันต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – หลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร
บริษัท ยู แอนด์ โอ จำกัด – หลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร
ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง – กลยุทธ์การประเมินผลงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
บริษัท ศิเทค จำกัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
บริษัท สเตอริ่ง ออโต้พาร์ท จำกัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
Corporate Performance Master - โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารผลงานในองค์กร
The Zign Hotel Group - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบริการเพื่อความเป็นเลิศ
U Hotel Inchantree - หลักสูตร Service Performance Management
JWD Info Logistics PCL – หลักสูตร Labor Law for HR Management
HERO Public Training – หลักสูตร HR Law Competency 4 รุ่น
I-Manager Development Program - หลักสูตร Leadership HERO
Marrakesh Resort & Spa - หลักสูตร Hospitality Leadership HERO
S Group Hotel Bangkok – หลักสูตร Hospitality Leadership HERO
Mida Hotel Ngamwongwan – หลักสูตร Service Performance Management
Miracle Grand Convention Hotel – หลักสูตร Supervisory Skills Development
The Davis Bangkok Hotel – หลักสูตร Train the Trainer / Supervisory Skills
การรถไฟแห่งประเทศไทย – หลักสูตร การปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน  

หลักสูตรของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|