บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
หน้าหลัก รวมวิทยากร อาจารย์ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
update 9 ก.พ. 60
อาจารย์ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา

อาจารย์ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

ประวัติการศิกษาและการฝึกอบรม

ปริญญาเอก :  PhD (Doctor of philosophy in Management Science), Management Science, School of Management - มหาวิทยาลัยชินวัตร
ปริญญาโท :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจอุตสาหกรรม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี :  การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา การบัญชี - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งงาน
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
   2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
   3. อาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ และ กรรมการสอบงานค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   4. กรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   1. อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการจัดการ และ คณะบริหารธุรกิจ
   2. ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและวิจัย และปฏิบัติงานตามที่ อธิการบดี มอบหมาย
   3. ให้คำปรึกษาและร่วมเป็นกรรมการสอบ งานค้นคว้าอิสระ
   4. เข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อสภาวิชาการ
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา


ปี 2548 - 2556
ตำแหน่งงาน
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
   2. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
   3. อาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ และ กรรมการสอบงานค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   4. กรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   1. อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการจัดการ และ คณะบริหารธุรกิจ
   2. บริหารและกำกับดูแลงานสาขาวิชาการจัดการ
   3. ให้คำปรึกษาและร่วมเป็นกรรมการสอบ งานค้นคว้าอิสระ
   4. เข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อสภาวิชาการ
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ปี 2544 - 2548
ตำแหน่งงาน
   1. อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ – อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
   2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   1. อาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ
   2. บริหารและกำกับดูแล ภาระงานจำนวน ๕ แผนกงาน ได้แก่ แผนกพัสดุ แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกยานพาหนะ แผนกอาคารสถานที่ และ แผนกเอกสารการพิมพ์
สถานที่ทำงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา

หัวข้องานบรรยายงานวิทยากร และหัวข้องานที่รับปรึกษา หลักสูตรบางส่วนที่จัด In House Group Coaching (ระยะเวลา 1 - 3 วัน)

อุปนิสัย 7 ประการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จ
ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการเข้าพบลูกค้าและปิดการขาย
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ผู้นำกับการสร้างทีมงาน
พัฒนาภาวะผู้นำ : การบริหารท่ามกลางการแข่งขัน
เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลิตภาพด้วยผู้นำยุคใหม่
เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความเสี่ยงทั่งทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)

บางส่วนของงานที่ปรึกษา ให้กับองค์กรภาครัฐ - ภาคเอกชน

การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ
การปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
การตรวจประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หลักสูตรของอาจารย์ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
 coaching หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
 coaching หลักสูตร งบการเงิน และการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน อบรม สัมมนา
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|