บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
<
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 4 DEC 2015
อาจารย์ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

Asst. Prof. Dr. Tatchapong Sattabut
 
การศึกษา

ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2545 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership, Softskill, Management
 
 
งานวิชาการ

กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2552 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2555 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ

งานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครวาระปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
กรรมการสายแรงงานและกรรมการพัฒนาการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Core & Functional Competency) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม

งานวิจัย

การจัดทำ Functional Competency สำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) บ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ความสามารถหลัก (Core Competency) สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การศึกษาสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) นักทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวข้อฝึกอบรม

กลุ่ม Soft Skills
      Leadership
      การทำงานเป็นทีม/การพัฒนาทีมงาน
      เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
      การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
      การพัฒนาตนเองให้เป็นดาวเด่น
      ทัศนคติเชิงบวก
      การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
      การทำงานเชิงรุก
      ภาวะผู้นำ
      ทักษะการโค้ช

กลุ่ม Management - Organizational Development
      ทักษะการจัดการองค์กร
      ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
      งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์
      การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยพื้นฐานสมรรถนะ (Competency)
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
      การจัดการผลการปฏิบัติงาน
      การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
      การจัดการความขัดแย้ง

ตัวอย่างภาพการเป็นวิทยากร

 

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 

หลักสูตรฝึกอบรมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร มีความชำนาญ

 
ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิผล
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเร่งรัดการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 วัน
   
   
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|