บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 10 เม.ย. 60
อาจารย์ วีรพันธ์  เกษสังข์

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

วิศวกรควบคุมงานและบริหารโครงการ มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,อาคาร, สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม จากการได้มีโอกาสร่วมงาน กับทั้งบริษัทที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทต่างชาติ ซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 3 ด้านได้แก่
    การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
    การใช้ภาวะผู้นำ ( Leadership )
    การพัฒนาทีมงาน ( Coaching ) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดทั้งด้าน คุณภาพ เวลา งบประมาณ และความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจุบันเป็นเป็นโค้ชและวิทยากรประจำสถาบันEntraining

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Softskill, Coaching, Leadership, Management
 
 

“ รูปแบบการสอนTraining & Group Coaching ที่ผมเลือกใช้มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมจากการมองเห็นศักยภาพ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) จากนั้นจึงนำความรู้ เทคนิคที่เป็น Hard Skill ไปประยุกต์ด้วยวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเองด้วยความเชื่อมั่นครับ “

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรน้ำ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร เศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับการแข่งขันระหว่างองค์กร - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันประกอบธุรกิจอิสระ
       - วิทยากรอบรมและโค้ชประจำสถาบัน Entraining
       - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน Entraining
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
       - วิศวกรโครงการ บริหารงานโครงการสายงาน Townhouse โซนรังสิต ดอนเมือง และปทุมธานี
บริษัท P&G Manufacturing (ประเทศไทย) จำกัด
       - วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบด้านงานโยธา ประจำแผนก Engineering โรงงานผลิตConsumer Product
บริษัท JISCO Development จำกัด
       - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยเจ้าของนักธุรกิจชาวSouth Korea
บริษัท Grand Regent Pattaya จำกัด
       - ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับElegance และงานก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเจ้าของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติThe Regent School
บริษัท Bouygues Thai จำกัด
       - วิศวกรควบคุมงานอาวุโส ดูแลโครงการก่อสร้างอาคาร Athenee Tower Office(By TCC Capital land)และอาคาร The MET สาทร(By Ownerจากสิงคโปร์) โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากประเทศฝรั่งเศส
บริษัท Thai Kajima จำกัด
       - วิศวกรควบคุมงาน ดูแลโครงการก่อสร้างชั้นใต้ดินอาคาร Athenee Residence โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ฤทธา จำกัด
       - วิศวกรควบคุมงาน ดูแลโครงการก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

ความถนัดและเชี่ยวชาญ

ด้าน Coaching และการสอนงาน
พัฒนาสาการเป็นโค้ชที่ดี (To be good Coach )
การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน ( Coaching Skill )
เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching & Mentoring Technique )
การพัฒนาผู้จัดการในบทบาทโค้ช ( Leader / Manager as a Coach )
การสอนงานแต่ละประเภท ( Teach – Train – Coach )
การสร้างวิทยากรภายในรูปแบบ Coaching ( Train the Trainer )

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership within you)
การสร้างทีมและการจูงใจทีมงาน(Leadership for motivation)
การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่(New Generation manager)
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน(Supervisory skill development)
การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในฐานะผู้นำ (Effective Communication Skill for Leader)
ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร ( Leadership 360 องศา)

ด้าน Management
การวางแผน วิเคราะห์ ควบคุม และบริหารโครงการ
ทักษะการบริหารงานโครงการและบริหารทรัพยากร4M(Man Money Material Method)
การวางแผนงานและการติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผน
SWOT Analysis and Strategic Alignment
การลดต้นทุนความสูญเสียทางธุรกิจ ( Project Cost Down )

ด้าน Thinking & Analysis
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์ อาการ ปัญหาและสาเหตุ (Root Cause Analysis) และการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาสำหรับการทำงานตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล(Problem solving & Decision making)
พัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กรด้วย PDCAและทักษะการคิดแบบ A3 Thinking
การคิดเชิงระบบ(Systematic thinking)
คิดบวก ชีวิตบวก (Positive thinking)
การพัฒนาทักษะการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Effective Decision Making )
การคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรม

ด้าน General Soft Skill
การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Delegation Technique)
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู้ความสำเร็จ ( Communication & Connection )
การบริหารจัดการความขัดแย้ง ( Conflict Management )
เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN (Negotiation Skill )
การปรับปรุงการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Effective PDCA )

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมแบบ In-House Group Coaching

กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน
บริษัทเจเทคโตะออโต้โมทีฟ(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิร์ค จำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
บริษัทแม็กซิสอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาจเจอร์เอเซีย จำกัด
บริษัท ทานากะ พริซีสชั่น ( ประเทศไทย )จำกัด
บริษัท โตโยต้านนทบุรี จำกัด
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
โรงแรมดุสิตธานี
บริษัท คลาสิคคอลเซอร์วิส จำกัด ( โรงแรม นารายณ์ โฮเทล)
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บริษัท ทีซีซีซีแอลโฟรทีน จำกัด(สนามกอล์ฟ ปัตตาเวีย เซนทูรี่)
บริษัท อิมแพ๊ค เอ๊กซิบิชั่น จำกัด

กลุ่มการเงินและธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท อีซี่บาย จำกัด(มหาชน)

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เอส.เอ็น.ยู ซัพพลาย จำกัด

กลุ่มสื่อสาร ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
บริษัทเอ็มจีซีอิเล็กโทรเทคโน(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทกุนธรแมททีเรียลแอนด์คอนโทรล จำกัด
บริษัท ซิกซ์ อีเอ็มเอส ประเทศไทย จำกัด
บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทีทีเน็ตเวิร์ค อินทริเกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มเทรดดิ้ง-ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ไฮเทคนิทซู(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคซีแอลเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญญธาราออลเทรนนิ่ง จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
กลุ่มบริษัทโกลบอลเมช จำกัด
บริษัท ทีวี ไดเรกต์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง-รับเหมาและอสังหาริมทรัพย์
บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอ็นไลเท่นส์โปรเจคแมเนจเมนท์จำกัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
บริษัท สารินพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยี จำกัด
บริษัทพร้อมเทคโนโลยีเซอร์วิสจำกัด(มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคเตอร์จำกัด
บริษัทโชติธนวัฒน์ จำกัด
บริษัท กรีธากรุ๊ป จำกัด (สยามพรีบิลท์)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัท NSK แบริ่ง จำกัด
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
บริษัทเคอาร์พลาสติก ขอนแก่น จำกัด
บริษัท แพนเทล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท สยามกล๊าสอินดัสทรี จำกัด
บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

องค์กรและหน่วยงานราชการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
กรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันการพัฒนาชุมชน

องค์กรที่เป็นวิทยากร่วม บรรยายในนาม สถาบัน Entraining บรรยายโดย วิทยากรหลัก อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด
กรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส์(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรี-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (มหาชน) จำกัด
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท (มหาชน) จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บิวตี้คอมมิวนิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลล์ จำกัด  

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 

หลักสูตรฝึกอบรมที่ อาจารย์วีรพันธ์ มีความชำนาญ

 

กลุ่มหลักสูตรการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมให้เวิร์ค
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกระบวนการคิดเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเทคนิคการนำเสนอด้วย 1 Page Summary
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA & 1 Page Summary & Report
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วยภาวะผู้นำ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม คิดและทำอย่าง KAIZEN... เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ...ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA & A3 Thinking
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA & A3 Thinking
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ P-D-C-A
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ P-D-C-A
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA และทักษะการทำงานเป็นทีม
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่อสร้าง
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่อสร้าง
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบงานโครงการ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างาน
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ตัดสินใจอย่างไรให้ได้ทั้งผลลัพธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหาร 4M สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วย PDCA และเทคนิคการคิดแบบ A3
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาและการทำงานด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และ A3 Thinking
2 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร Coaching&Thinking

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map - Changing and Coaching
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map - Changing and Coaching
2 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการจัดการงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สำหรับระดับปฏิบัติการ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิควิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือนักคิดและการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งหน้า
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผล (ผังก้างปลา)
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการคิดและการสื่อสารด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการจัดการงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สำหรับระดับปฏิบัติการ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ 5Whys เพื่อการแก้ปัญหา
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการทำงาน
2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการด้วยหลักคิดเชิงระบบ
2 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร ทั่วๆไป (General Soft Skill)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
  หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และการสื่อสารแบบ 360 องศา
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่...เก่งจัดการงานและพัฒนาทีม
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้เกียรติและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการทำงานแบบข้ามสายงาน
1 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร โครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารต้นทุนสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน
1 วัน
 

   “บุคลากรถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งขององค์กรที่สำคัญในการผลิตสินค้าและบริการนอกเหนือจากทรัพยากรอื่นๆเช่น เครื่องมือหรือเครื่องจักร ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตนั้น ในมุมมองของผม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจาก
    มีต้นทุนในการพัฒนาที่ถูกกว่า
    บุคลากรสามารถพัฒนาทรัพยากรอื่นๆต่อได้อีก ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
   บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่จำกัด แตกต่างจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
   แต่ละองค์กรมีบุคลากรในการปฏิบัติงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน ซึ่งมีการทำงานทั้งในเป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและ เป้าหมายส่วนบุคคลในการเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้นหากมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติอย่างเหมาะสมตามระดับและหน่วยงานของพนักงาน จะทำให้บุคลากรทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ”

   
   
   
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|