สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์
วันที่ 18 ธันวาคม 2561


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 17 มกราคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มกราคม 2562


3,500 บาท

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

การสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับหัวหน้างานใหม่

ถอดบทเรียนกระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างความเข้ากันได้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนมีสองลักษณะคือตั้งใจมาเรียน & ไม่ได้ตั้งใจมาเรียน ธรรมชาติสมองของ "ผู้ที่ตั้งใจมาเรียน" มีแนวโน้มที่พร้อมจะใช้โหมดตระหนักรู้กับสิ่งที่กำลังฟัง พร้อมนำไปปรับใช้ ธรรมชาติสมองของ "ผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจมาเรียน" มีแนวโน้มที่พร้อมจะใช้โหมดป้องกันตัวเองอย่างเป็นอัตโนมัติ ผมใช้กระบวนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสมองของผู้เรียนด้วยGround Rule ต่างๆเช่น หลีกเลี่ยงความกังวลการทำผิดโดยสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีถูกผิด แต่ยินดีแสดงแนวความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่กับคนข้างและผู้สอน Challenge ผู้เรียนให้กล้าใช้คำถาม ขอความเห็นแบบที่เป็นสไตล์ของเขาเองโดยไม่กลัวว่าผู้สอนจะโกรธ ...เพราะถ้าทำให้ผู้สอนโกรธได้ ผู้สอนจะต้องรับผิดชอบบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยน ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคุยกัน แลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงเป็นทางเลือกของผู้เรียนเอง การเปลี่ยนแปลงมีทั้งแบบ "เต็มใจอยากเปลี่ยน" และ "ถูกกดดันด้วยสภาวะบางอย่างให้ต้องเปลี่ยน" เมื่อสมองถูกแรงกดดัน ...มีโอกาสสูงที่สมองอารมณ์ที่เป็นสัญชาติญาณจะถูกกระตุ้นให้ทำงานก่อน นำไปสู่พฤติกรรมต่อสู้ และถอยหนี กับแกล้งตายเมื่อมองแล้วว่าสู่ไม่ได้ ก่อนจะตระหนัก (เชิงลบ) และต้องยอมเปลี่ยนแปลง สมองหากถูกจูงใจด้วยประโยชน์ คุณค่าบางอย่าง...มีโอกาสสูงที่จะเกิดการตระหนัก (เชิงบวก) ถึงเหตุของการเลือกเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวก เข้าสู้สภาวะพร้อมขยายกรอบความคิด ยินดีอยู่กับความไม่คุ้นเคย เพื่อก้าวข้ามไปให้ถึงผลลัพธ์นั้น ผมใช้กระบวนการสอนและโค้ชด้วยหลัก 4M ด้วยหลักการ ทฤษฎี พร้อมคำถามชวนคิด เช่น การทำให้ผู้เรียนคิดถึงเรื่องราวต่างๆของเขาเองบนเนื้อหาที่กำลังสอน เพื่อให้เขาโฟกัสเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นหลักโดยไม่ต้องสนใจว่าผู้สอนกำลังบอกอะไร การทำให้เขาเป็นผู้ยอมรับกรอบความคิด ความเป็นตัวตนที่เขาใช้อยู่หรือเคยใช้ด้วยตัวเขาเอง และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขารู้สึกว่ายังไม่โอเค ไม่เป็นไปตามที่คิดหรือคาดหวังไว้ .... เขาอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นั้นหรือไม่ การทำให้เขาเป็นผู้เลือกตัดสินใจว่าหากอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ ... เขาจะเปลี่ยนคนอื่นหรือเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของตัวเอง ...เปลี่ยนจุดไหนเขามองว่าง่ายและเป็นไปได้มากกว่า หลีกเลี่ยงการครอบงำวิธีการปฏิบัติตามผู้สอน โดยใช้การExploreความคิดของเขากับวิธีการที่ได้ยิน เลือกเฉพาะประเด็นที่เขาชอบแล้วนำมาต่อยอดไปประยุกต์ใช้ การสอนหลักสูตร"การสอนงาน "สำหรับผู้ที่ต้องสอนงานผู้อื่น...มีความละเอียดกับระดับหรือจังหวะต่างๆมากครับ หากเราสอน"วิธีการสอน"ผู้เรียนให้เขาทำตาม...เขาจะนำวิธีการนั้นไปสอนต่อ หากเราสอน"วิธีคิด"ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดของตัวเองกับการสอนด้วยมุมมองใหม่....เขาจะเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมอง...เพื่อไปสร้างให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ได้เช่นกัน ดังนั้นโฟกัสของผู้สอน วัตถุประสงค์ของผู้สอน ...เรากำลังพาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร ก็จะสะท้อนวิธีการสอนที่เราใช้ด้วยเช่นกันครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
GFCA Co., Ltd.
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บจก ทรู ทัช
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บมจ ไทยโอพีพี
เอเซียบุ๊คส
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
S&J International Enterprises Public Company Limited
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บจก. ลอยตี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี