สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

Solution Coaching and Value Coaching

วันนี้ใช้กระบวนการสอนเชิงประยุกต์รูปแบบใหม่ครับ "Solution Coaching & Value Coaching" Solution Coaching = การทำให้ผู้เรียนนำหลักการของเครื่องมือเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงและค้นหาแนวทางบริหารจัดการในรูปแบบของเขาเอง Value Coaching = กระบวนการที่ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าที่เป็นพื้นฐานการคิดแต่ละแบบแล้วตระหนักรู้คุณค่าของตนเองที่สอดคล้องกับแต่ละการคิด ตัวอย่าง : ปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตเกินมาตรฐานที่กำหนด Solution Tools ที่เลือกใช้คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย "ผังก้างปลา" Value ของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ตระหนักรู้กับเหตุการณ์นี้คือ "สร้างสรรค์" "สำรวจ" "มุ่งมั่น" End Result ของSolution Coaching & Value Coaching คือ สาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่ผู้เรียนวิเคราะห์ได้บนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อนำไปค้นหาแนวทางแก้ไขด้วยความเชื่อมั่นบนมาตรฐานของเขาเอง และValue "พัฒนา" ช่วยให้ผู้เรียนนำเครื่องมือไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นทักษะต่อไปได้ครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บมจ ธนูลักษณ์
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
เวลคราฟท์โปรดัคส์
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
บจก. สไตโรลูชั่น
สยามคอสมอสเซอร์วิส
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บจก. เหล็กแผ่นรีดเย็น
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บมจ วายเคเค


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คุณสมบัติของความสำเร็จ

การให้คำปรึกษา

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้