×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์
วันที่ 14 มีนาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 22 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 เมษายน 2562


3,500 บาท

เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 เมษายน 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก. โออิชิ
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
TEAM BUILT CO.,LTD
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก. อุลตราคอร์
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
Inter Express Logistic Co.,Ltd
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บมจ. พัฒน์กล


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

การให้คำปรึกษา

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย