×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 เมษายน 2562


3,500 บาท

เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 เมษายน 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ทักษะการคิดนอกกรอบ

เป็นอีกหนึ่งวันที่challengeแนวการสอน Training and Group Coaching มาก จังหวะTraining ทฤษฎี , เทคนิคสามารถดำเนินได้เหมือนปกติ แต่จังหวะการใช้ Scenario Coaching ด้วยการฟังเชิงลึกเพื่อเก็บเบาะแสระหว่างคลาส เพื่อเชื่อมไปภาพใหญ่ (Big Picture) ของผู้เรียน ยังเป็นภาพระดับMindsetครับ การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) มี key สำคัญคือ "กรอบที่ควบคุมการคิด" ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน คล้ายระดับของความเป็นผู้นำ , ระดับของการคิดบวก ซึ่งมีความเป็นนามธรรมพอสมควร การฟังเพื่อเก็บเบาะแสการคิดนอกกรอบหรือคิดในกรอบ จึงเป็นการฟังที่ข้อจำกัด อุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดของเขาบนคำว่า "ยาก" , "เป็นไปไม่ได้" , "ติดเรื่องกฎระเบียบ" , "เสนออย่างไรหัวหน้าก็ไม่ฟัง" ซึ่งเบาะแสเหล่านี้สะท้อนMindsetของเขา ซึ่งเป็น"กรอบที่ควบคุมการคิด" สกัดกั้นความมุ่งมั่น ยืนยันทำความคิดของเขาให้สำเร็จ การชวนคิดเพื่อสร้าง Scenario ขึ้นมาประกอบการสอนและการโค้ชจึงไม่ใช่ภาพใหญ่ของ Process การทำงาน หรือ Project ที่รับผิดชอบ แต่เป็นภาพในระดับการมองเห็นกรอบที่ใช้และแค่ Unlearn กรอบนั้นออก เพื่อเตรียมพร้อมกับการสร้างกรอบใหม่บนบริบท สภาพแวดล้อมเดิมๆ และ Resources เดิม จากเทคนิค หลักการคิดนอกกรอบที่เขาชอบ เชื่อ ใช่ จะนำไปใช้ในการสร้าง Methodology ใหม่ๆหลังจากออกนอกกรอบเดิมๆได้แล้ว การสอนวันนี้จึงใช้ Training & Coaching เป็นหลัก ลดความเป็น Coaching & Consulting ลงพอสมควรกับหลักสูตรการคิดและการบริหารจัดการงาน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
เอเซียบุ๊คส
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บจก. อุลตราคอร์
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
บมจ เอ็มโอแค็ป
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก พีเอสพัฒนกร
บมจ ไทยโอพีพี
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ธนาคารออมสิน


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คุณสมบัติของความสำเร็จ

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย