สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

การโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง

ผู้นำ 8 แบบ กับการโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง วันที่ 2 คุณค่าของผู้นำแต่ละแบบ สะท้อนความเป็นตัวตน...ทำให้เข้าใจคุณค่าของผู้อื่นที่แสดงออกมาเช่นเดียวกัน การโค้ชที่คุณค่า เพื่อให้โค้ชชี่นำไปใช้สร้างเป็นจุดแข็งของตัวเอง...สร้างผลลัพธ์ของงานอย่างมีสมดุลในชีวิต ดีใจที่ผู้เรียนจะนำการโค้ชคุณค่าและจุดแข็งไปใช้กับทีมงาน รู้จักคุณค่าในตัวเอง สร้างจุดแข็งด้วยคุณค่าของตัวเอง เข้าใจคุณค่าในตัวทีมงาน ทำให้เขาเลือกใช้คุณค่าที่เป็นจุดแข็ง นำจุดแข็งมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ทีต้องการ การโค้ชคุณค่า เริ่มต้นที่การฟังอย่างมีคุณค่า ดึงคุณค่าที่ดี สร้างแนวทางสู่ความมั่นใจในตัวเอง...ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก วิริยะประกันภัย
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
ธนาคารกรุงไทย
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
ธนาคารกสิกร
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
อารียา พรอพเพอร์ตี้
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
บจก เคอรี่โลจิสติคส์


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ