×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

คิดว่า Core Values เป็นสิ่งที่เราไม่มี เลยต้องช่วยกันกระตุ้นเพื่อสร้างขึ้นมา หรือ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่เราอาจแสดงออกมาไม่มากพอจะทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเรามี กันครับ ได้ทำงานบนพื้นที่ที่คุ้นเคย ในบทบาทที่แตกต่างอีกครั้ง กับหลักสูตร Built Positive Attitude and Royalty Mindset (การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร) ต้องขอบคุณบุลคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการคิดเรื่องของตนเองครับ ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ใช้หลักสูตรและสไลด์ของสถาบัน สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือการเชื่อมโยงหลักการของสมองของตนเอง ในแต่ละ Flip chart เข้ากับเนื้อหาที่เป็น Knowledge และ Technique ใน Slide PowerPoint ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ค่อนข้างพอใจ ผลลัพธ์ในการสร้างบรรยากาศของการทำกิจกรรมชวนคิด ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในสไตล์ Training and Group Coaching หลักการของสมองไม่ได้ใช้เฉพาะส่งมอบให้ผู้เรียนเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วตัวผมเองก็ใช้หลักการของสมองต่างๆ ในการออกแบบการทำกิจกรรมด้วยเช่นกัน เพราะน่าจะเป็นศาสตร์ที่ผมชำนาญสุดแล้ว 555 เช่น หลักการของสมองส่วนคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำให้กิจกรรมไม่เครียด แต่ก็ไม่ได้สนุกสนานเฮอา เพราะทั้งสองด้านล้วนใช้สมองส่วนอารมณ์ จนอาจไม่ได้คิด การสร้าง Brainstorming ด้วย Coaching Card เพื่อให้สมองของทุกคนออกจากพื้นที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้น การเข้าใจคน ด้วยหลักการ สมอง 4 ด้าน เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น แต่ที่สำคัญที่สุดคือเสียงสะท้อนของผู้เข้าอบรม ที่จะกลับไปตั้งใจฟังน้องๆ ในทีมโดยไม่รีบใช้สมองส่วนอารมณ์ตัดสิน จะไม่รีบทัก เพราะความตั้งใจที่ดี อยากช่วยเหลือของเรา เพราะการฟังโดยไม่ตัดสิน เป็นทักษะสำคัญมาก สำหรับการสร้างความเชื่อใจเมื่อต้องทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ซึ่งการฟังโดยไม่ตัดสินมีเทคนิคจากหลายศาสตร์ และการเข้าใจธรรมชาติสมอง เป็นอีกศาสตร์ที่ช่วยให้เราฟังแบบเข้าอกเข้าใจ (Empathy) มากกว่าการเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ครับ ฟังด้วยใจกันมาแล้ว มาลองฝึกฟังบนธรรมชาติสมองกันบ้างครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
บจก. ลอยตี้
บจก กะรัต ฟอเซท
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บมจ สินมั่นคงประกันภัย
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส/
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

การให้คำปรึกษา

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย