×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562


3,500 บาท

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 24 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital

รุ่นที่ 2 กับ หลักสูตร สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น key account management ยุค Digital ที่มนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง มีความต้องการเฉพาะตัว มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ มีทางเลือกมากมายเข้ามาให้คัดสรร ผู้ให้บริการในยุคนี้จึงต้องมีกลยุทธ์ในการให้บริการที่หลากหลาย การให้บริการลูกค้ารายสำคัญ ที่เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ (คุณค่าที่ลูกค้ามองหา) ก็จะสามารถตอบความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้าได้ เป็น course ที่ชอบ และรู้สึกท้าทายมากกับ class ขนาดนี้ ที่สำคัญ ไม่มีเอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียน เพราะองค์กรต้องการให้เรียนรู้โดยไม่ใช้ สิ่อที่เป็นกระดาษ จึงต้องดูที่ smart phone กระบวนการ Training and Group Coaching สร้างการเรียนรู้ของตัวผู้เรียน ด้วยเรื่องราวของผู้เรียนเอง มนุษย์มีธรรมชาติที่ต้องการเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น วันนี้ฝึกใช้พลังในการดึงคนให้อยู่กับเนื้อหา สนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ในเรื่อง คุณค่าของมนุษย์ ต้อง ขอบคุณผู้เรียน ที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
สยามคอสมอสเซอร์วิส
เอชซีสตาร์ค
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
ธนาคารทหารไทย
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
GFCA Co., Ltd.
บจก. ลอยตี้
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก อมรินทร์
VISTEON (THAILAND) LIMITED
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
ทีวีบูรพา


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ