สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่ | ดูหลักสูตรเพิ่มเติม


แนะนำวิทยากร | ดูวิทยากรทั้งหมด


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิศระ


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด


ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด


เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย

วันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียน"แนวคิดและเทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย" ครับ การบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักรู้ความสำคัญของการใช้และจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง แนวทางการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้แก่ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว แต่ต้องให้ข้อมูลถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัย การทำให้ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ มีการอัพเดต แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการงาน เป้าหมาย KPI Productivity ต่างๆเพื่ิอให้เกิดประโยชน์มากกว่าการจัดเก็บเพียงอย่่างเดียว วันนี้ได้ใช้กระบวนการSolution Coachingอีกแล้วครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม


อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
Central Marketing Group
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก. ซองซอล ไฮเทค
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก. บางจากปิโตรเลียม