การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD Development

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD Development

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 ตุลาคม 2561     1633     0

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และจะยิ่งสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นงานที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร, นโยบายของผู้บริหาร, การทำงานของผู้จัดการและหัวหน้างานตามสายงานต่างๆ ที่เรียกว่า “Line Manager” โดยการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กรและลักษณะงาน รวมถึงการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป”

ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป
1. กำหนดเป้าหมายและแผนงานกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพตามตำแหน่ง
3. การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, ค่าตอบแทนที่สามารถแบ่งขั้นได้
4. กำหนดกฎระเบียบ, กฎหมาย, กระบวนการทำงานต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่
5. จัดกิจกรรมการสื่อสารถึงพนักงานและเปิดรับปัญหาจากพนักงาน
6. การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและนำศักยภาพมาใช้ในการทำงาน
8. การบริหารจัดการผลงานของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ความแตกต่างทางแนวความคิดระหว่าง HRD, HRM และ OD
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) :
การเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กร ทั้งหมดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่และเป้าหมาย ขององค์กรตั้งแต่การสรรหา, จัดเตรียม, ประเมินและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) :
การเป็นหน่วยงานย่อยของ HRM ในการทำหน้าที่ศึกษา, คัดหาวิธีและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ พัฒนาให้พนักงานและนำไปใช้ปฏิบัติกับการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น บุคลากรที่มีประสิทธิผลภายในองค์กร
การพัฒนาองค์กร (OD) :
การคิดค้นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยการมุ่งเน้นไปถึงประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าที่ตัวบุคลากรเพียงอย่างเดียว อีก ทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการในการทำงานเป็นทีมและการกำหนดโครงสร้างของทีมงานที่ เหมาะสมกับองค์กร

คำศัพท์ที่น่าสนใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) :
หัวหน้างานกำหนดแนวทางการพัฒนาของลูกน้องไว้ล่วงหน้าว่าต้องการ ให้บุคลากรแต่ละบุคคลมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง แล้วจึงให้ HRD กำหนดเป็นแผนร่วมกันกับหัวหน้าและลูกน้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
การกำหนดขีดความสามารถ (Competency) :
บุคลากรแต่ละหน้าที่ควรมีความสามารถขั้นพื้นฐาน ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาบุคลากรดาวเด่น (Talent management) :
การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเกิดกว่า ค่าเฉลี่ยแล้วมีแนวโน้มที่กระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเตรียมไว้สำหรับการทดแทนในตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กรในระดับต่างๆ ต่อไป ทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อตำแหน่งดังกล่าวขาดบุคลากรไป สามารถทดแทนได้ทันที

ความรู้เกี่ยวกับ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยังมีเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ อีกมากมาย พบกันใหม่ในคราวหน้าครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  HRDHRMOD

แสดงความคิดเห็น