การฟังเรื่องเล่า ด้วยระดับต่าง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 มกราคม 2564     32     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การฟังเรื่องเล่า ด้วยระดับต่าง

       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น สามารถเลือกระดับการฟัง ที่สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการพูดคุยได้ครับ
     ผมแบ่งระดับการฟังของตัวเป็น 5 ระดับ ดังนี้…
        ระดับที่ 1 : ฟังเรื่องทั่วๆไป เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร เป็นอย่างไร
        ระดับที่ 2 : ฟังที่เนื้อหาเรื่องเล่า(Content) กับ องค์ประกอบ(Context)
        ระดับที่ 3 : ฟังที่สมรรถนะ เช่น ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ จุดเด่น 
        ระดับที่ 4 : ฟังที่กรอบความคิด เช่น ความเชื่อ ค่านิยม คุณลักษณะ
        ระดับที่ 5 : ฟังที่ความเป็นตัวตน เช่น อุปนิสัย จิตวิญาณ พรสวรรค์
      จุดประสงค์ของการพูดคุยกับคู่สนทนา ในบทบาทต่างๆ อาจต้องสามารถฟังเชิงลึก(Deep Listening) ในเรื่องราวที่ได้ยินให้ได้…เพราะบางบทบาท เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจผู้พูด ถึงเบื้องหลังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด
การฝึกฝนทักษะการฟังเชิงลึก…ช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ "สิ่งที่ได้ยิน" มาพูดคุยกับเขาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพูดคุยเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย…นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันได้
หากไม่สามารถฟังเชิงลึกได้…เราอาจเลือกพูดคุยเฉพาะเรื่องที่เราได้ยิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใจผู้พูดมากกว่าเรื่องที่เขาเล่าให้ฟัง…ทำให้ความรู้สึกร่วมกันมีน้อย ความสัมพันธ์ที่ดี ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นครับ


 

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การฟังบุคลากรเรื่องเล่า

แสดงความคิดเห็น