คุณลักษณะและทักษะการบรรลุเป้าหมาย (GOAL) ในยุค The New Normal ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 มกราคม 2564     63     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    คุณลักษณะและทักษะการบรรลุเป้าหมาย (GOAL) ในยุค The New Normal ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

     การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายด้วย OKRs เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรดำเนินการอยู่ และให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานตั้งเป้าหมายในลักษณะ OKRs ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้เป้าหมาย (GOAL) ของบุคลากรรายบุคคล จึงต้องเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆ เพื่อตอบ OKRs ของหน่วยงานและ OKRs ขององค์กรในที่สุด

     สิ่งที่องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญในการใช้ OKRs มาเป็นหน่วยวัดแทนเป้าหมายแบบเดิมๆ เพื่อทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ “การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร ที่พร้อมรับกับการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ” เพราะการตั้งเป้าหมายด้วย OKRs นั้น กรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน

ผมลองใช้ตัวอักษรของคำว่า “GOAL” มาทำให้เป็น คุณลักษณะและทักษะที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับคำนี้ดู มีดังนี้ครับ…

Growth Mindset…..การมีกรอบความคิดแบบเติบโต มีความเชื่อว่า “ทุกอย่างมีความเป็นไปได้” ไม่ยึดติดกับแนวทางหรือวิธีการเดิมๆ กับเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ปรับเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อค้นหาทางเลือกใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการลงมือปฏิบัติ และมองว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตต่อไป ไม่ได้กังวลกับปัญหาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ด้วยความเต็มใจ
Outcome Oriented…..การให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน มุ่งมั่นในการสร้างผลลัพธ์ ไม่ว่าต้องเผชิญสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม เพราะเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุค VUCA World ล้วนไม่สามารถคาดเดาได้ มีความซับซ้อน และไม่แน่นอนซึ่งจะกลายเป็น “เรื่องปกติใหม่ (The New Normal)” ดังนั้นบุคลากรที่สามารถสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ ต้องจดจ่อไปที่ผลลัพธ์ (Outcome) ให้มากที่สุด โดยการยอมรับสิ่งที่ไม่แน่นอน แล้วค้นหาวิธีการอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในที่สุด
Agility Methodology…..การปฏิบัติงานด้วยวิธีการ กระบวนการที่คล่องแคล่ว ว่องไว ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ทัน ให้ความสำคัญในการสร้างผลงานมากกว่าการยึดติดที่กฎระเบียบ ขั้นตอนที่เป็นลำดับชั้น… แต่ใช้การทำงานที่นำผลลัพธ์มาปรับปรุงแก้ไขให้บ่อยๆ โดยการสื่อสารพูดคุยและการทำงานเป็นทีม ทำให้ได้แนวทางที่หลากหลายในการสร้างผลลัพธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ ยินดีปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ หากแผนเดิมที่วางไว้เริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ใช่ความต้องการของลูกค้าแล้ว ด้วยความรวดเร็ว… เพื่อยังคงรักษาความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
Life Long Leaning…..เปิดรับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพราะความรู้มีเรื่องใหม่ๆอยู่มากมายให้เราได้เรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปรียบเสมือนกับน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ทำให้บุคลากรได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถนำความรู้ใหม่ๆ มาปฏิบัติได้อย่างมีนวัตกรรม (Innovation) ส่งผลให้เกิดความสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

     การพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะตาม “GOAL” และสร้างกรอบความคิดให้สอดคล้องกับ “GOAL” ก็จะทำให้บุคลากรสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะมีความท้าทายขนาดไหนก็ตามครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  OKRsNew Normalเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น