รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง Successor เชิงปฏิบัติการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 มิถุนายน 2564     103     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง Successor เชิงปฏิบัติการ

      รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เชิงปฏิบัติการ ด้วยหน้าที่หน้างานโดยตรง
บริษัท องค์กร หน่วยงาน สมาคม …มักต้องมีแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง ที่สามารถมาทำหน้าที่แทนได้ ในอนาคต…เพื่อให้องค์กรนั้นๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่สดุด เพียงเพราะขาดคนที่จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญนั้นๆได้

แนวทางและรูปแบบของการพัฒนามีหลากหลาย เช่น…

  การมอบหมายงานและอำนาจ (Empowerment)…เพื่อให้เขาได้ทดลอง ฝึกฝนและปฏิบัติงาน ที่เกินขอบเขตงานเดิม เพิ่มขึ้นทีละนิด ทดแทนงานของหัวหน้างงานบางส่วน

  การโค้ชและให้คำปรึกษาโดยหัวหน้างาน (Coaching&Consulting)…เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนาตัวเอง ผ่านการคิดและตระหนักรู้ด้วยตัวเอง โดยหัวหน้างานใช้คำถามชวนคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นทางเลือก

  การติดตามต้นแบบ (Job Shadowing)…เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการทำงานในตำแหน่งใหม่ด้วยตัวเอง เกิดการซึมซับและศึกษาแนวทางที่ดี และ เรื่องที่ควรระวัง กับสถานการณ์จริงๆ ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสไตล์ของตัวเองต่อไปในอนาคต

  การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)…เพื่อให้เขาได้เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก และการปรับตัว กับการทำบทบาทหน้าที่ใหม่ ในช่วงเริ่มต้น โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพี่เลี้ยง ที่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว จนเกิดความมั่นใจในตัวเอง

  การแลกเปลี่ยนบทเรียน (Lesson Learn Sharing)…เพื่อให้เขาได้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สิ่งต่างๆ ที่เป็นประสบการณ์กว้างๆ ทั้งมุมมอง ความคิด และแนวทางปฏิบัติ เสมือนหนึ่งได้ฟังและร่วมวิเคราะห์ “กรณีศึกษา (Case Study)” ในเรื่องต่างๆ เกิดความเข้าใจด้วยตัวเองได้มากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ยังมีอีก มากมาย หลากหลายวิธีการ…เราสามารถเลือกนำมาใช้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้

ความสำคัญ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการ…แต่เป็น ความตั้งใจ ในการสร้างผู้สืบทอด ที่สามารถมาทดแทนตำแหน่งของเรา ได้ในอนาคตครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาบุลคลกรแผนพัฒนา

แสดงความคิดเห็น