สร้าง Customer Journey ด้วย Adoption Process

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 เมษายน 2564     34     0

      จุดให้บริการลูกค้า (Touch Point)
      คุณลักษณะรวมของลูกค้า (Persona)
      สินค้าและบริการ (Products/Services)
      การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

  การออกแบบเส้นทางการให้บริการลูกค้า (Curtomer Journey) …เป็นการขยาย "กระบวนการยอมรับและตัดสินใจ (Adoption Process) ของลูกค้า"…ผ่านจุดรับบริการต่างๆขององค์กร แล้วเกิดความพึงพอใจ ตลอดเส้นทาง จนถึงการตัดสินใจซื้อ และขยายการซื้ออย่างต่อเนื่อง จนเกิดควมภักดีต่อองค์กร

Adoption Process ประกอบไปด้วย…
  การตระหนักรู้ (Awareness)
  การเกิดความสนใจ (Interest)
  การประเมินข้อมูล (Evaluation)
  การสัมผัสและทดลอง (Trial)
  การยอมรับและตัดสินใจ (Decision)

Curtomer Journey ประกอบไปด้วย…
  การตระหนักรู้ (Awareness)
  การพิจารณา (Considaration)
  การซื้อ (Purchase)
  การให้บริการหลังการซื้อ (Services)
  การสร้างความภักดี (Layalty Expansion)

  การผสมผสาน 2 เรื่องนี้เข้าด้วยกัน…จะทำให้เราสามารถออกแบบจุดให้บริการ (Touch Point) ให้กับลูกค้าตามคุณลักษณะที่เรากำหนดเบื้องต้น (Persona) ได้อย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้อย่างแท้จริงครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Curtomer JourneyTouch PointAdoption Process

แสดงความคิดเห็น