Balance Gap ของผู้นำและทีมงานให้ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     70     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    Balance Gap ของผู้นำและทีมงานให้ดี

     ผู้นำมักคิดของตัวต้องนำ…เพราะบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ…จึงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอยู่เสมอ…เพื่อทำให้สามารถนำพาทีมงานก้าวไปข้างหน้าได้ ในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

การเกิดช่องว่าง (Gap) ระหว่างผู้นำและทีมงานมีมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้นำพยายามไปข้างหน้า และทีมงานรอผู้นำ

ตัวอย่างของ Gap ที่มักเกิดขึ้นเสมอๆ คือ…

   Gap ของวิสัยทัศน์ที่ผู้นำเห็น และ ทีมงานมองเห็นไม่ขัด
   Gap ของความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้นำค้นคว้าเพิ่มเติม
   Gap ของประสบการณ์การบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤต
   Gap ของทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
   Gap ของมุมมองเชิงกลยุทธ์ของผู้นำ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
   Gap ของสัญชาตญาณในการปรับตัวตัวเอง ให้อยู่รอดปลอดภัย

ผู้นำสร้างความสำเร็จให้องค์กร ผ่านทีมงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำด้วยตัวเองเพียงคนเดียว

ผู้นำที่แท้จริง…ต้องให้ความสำคัญกับการ Balance Gap ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำกับทีมงาน โดยการสื่อสาร พัฒนา ช่วยเหลือ ดำเนินการ ให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ ใกล้เคียงกับผู้นำ หรือ สามารถนำได้ดีกว่าในเรื่องที่เขามีความเชี่ยวชาญ

ผู้นำที่ดี…ต้องสร้างผู้นำเพิ่มขึ้นในองค์กร เพื่อมาช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทยอยมาแทนตัวเรา ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้นำที่สร้างความสำเร็จ…ต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยที่เกิดช่องว่างระหว่างผู้นำและทีมงานให้น้อยที่สุดครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  GapBalanceผู้นำ

แสดงความคิดเห็น