บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทสไทย) จำกัด18 ธันวาคม 2564 เป็นการสอนแบบ on site ในวันหยุดขององค์กร กลุ่มผู้เรียนเป็น new gen ทั้งหมด มีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เขาจะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง ผู้เรียนชอบเรื่อง Growth Mindset เพราะทำให้สามารถเปลี่ยนมุมมอง กรอบความคิด แบบเดิมๆ ในการปฏิบัติงานของตนเอง และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้สามารถก้าวออกมาจากความคิดแบบเดิมๆ เพื่อทดลองนำหลักการต่างๆ เช่น การเรียนรู้คุณลักษณะคน 4 แบบ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ไปปรับใช้ในการทำงานจริง ผู้เรียนชอบในการทำกิจกรรม ระหว่าง class เพราะทำให้มองเห็นศักยภาพภายในของตัวเองที่อาจหลงลืมไป และเกิดความมั่นใจในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผู้เรียนมีความกล้าที่จะมีการนำสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง (และมองว่ายังทำได้ไม่ดี) มาพิสูจน์ หลักการที่ได้เรียนรู้ใน class เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแบบใหม่และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป วันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง ที่ได้ทำสิ่งที่มีความสุข และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขด้วยครับ

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development) บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด16 ธันวาคม 2564 เป็นการไปสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ On Site ร่วมกันกับผู้เรียนกลุ่ม Successor ที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารขององค์กร เปิดหลักสูตรด้วยการที่ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี และยินดีที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเดิน content ของหลักสูตรเริ่มจาก positive psychology เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยความสุข ทั้งกับตนเอง สิ่งที่กำลังทำ และส่งผลที่ดีกับคนรอบข้าง จากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหลักการต่างๆในการทำงาน ทั้งการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การสอนงาน การให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง การติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ Feeadback การกำหนด commitment ในการพัฒนาตัวเองของทีมงานร่วมกัน โดยใช้การเชื่อมจาก positive psychology, growth mondset ผู้เรียนหลายคนบอกว่า การที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี ตั้งแต่ก่อนเริ่มคลาส อีกทั้งมีการตระหนักรู้ว่า เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากัน เป็นเพียงการทำให้เกิด GAP เท่านั้น หากเชาลด GAP นั้นลงได้ จะส่งผลให้เป้าหมายที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี มีโอกาสมากขึ้น ทำให้ตลอดทั้งคลาสมีการใช้กระบวนการคิด และนำหลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นหัวหน้างานที่ดีของเขา (เป็นการลด GAP) อยู่ตลอดเวลาในคลาส หลายคนบอกว่าสามารถนำหลักการ DISC และคนในหลากหลายแบบในแต่ละสี ไปใช้ในการบริหารทีมงานได้ดีขึ้น รู้สึกสนุกที่ได้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ on site ในครั้งนี้ครับ

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด15 ธันวาคม 2564 เริ่มสนุกกับการสอนแบบ Virtual Class วันนี้รู้สึกภูมิใจแทนองค์กรนิสสัน มอเตอร์ ที่มีบุคลากรคุณภาพ เห็นได้จากความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคลาสเป็นอย่างดี อย่างส่ำเสมอ ผู้เรียนมีการใช้กระบวนการคิด ใส่ใจในรายละเอียด และนำไปปรับใช้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องงาน การบริหารงาน การทำงานร่วมกัน และมีความเข้าใจในผู้อื่นมากขึ้น มีการแชร์ริ่งกันตลอดทั้งคลาส ผู้เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์ จากการเรียนรู้ครั้งนี้มาก จากเดิมที่คิดว่า Quotient มีเพียง IQ, EQ ตอนนี้มีการรับรู้เพิ่มเติมว่ามี Q หลากหลายมาก และแต่ละ Q สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ผู้เรียนเห็นว่าสามารถนำความฉลาดทางด้านต่างๆไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานทั้งกับตัวเอง และการทำงานร่วมกับคนอื่น และเกิดความเชื่อมั่นว่าหากนำความฉลาดในด้านต่างๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน มีความประทับใจในการสอนแบบ Virtual Class ครั้งนี้มากครับ

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงบริษัท คาทูนนาที (ไทยแลนด์) จำกัด23 พฤศจิกายน 2564การสอนแบบ Virtual Class วันนี้ สนุกครับ ผู้เรียนเป็นกลุ่มหัวหน้างาน ที่มีความสามารถ บริหารงานและดูแลน้องกันเป็นปกติอยู่แล้ว จำนวนผู้เรียนค่อนข้างมาก มีการแชร์ความคิดเห็นกันหลากหลาย ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในคลาสเป็นอย่างดี สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิด ในช่วงแรกของการแชร์ความคิด ผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบการเป็นพี่เลี้ยง เพราะได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบนี้ มีบางส่วนจะชอบบทบาทอื่นๆ เช่น ครู ครูฝึก ที่ปรึกษา ไม่มีใครชอบบทบาทการเป็นโค้ชเลย และเมื่อการเรียนรู้ได้ดำเนินต่อไป ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้ในรูปแบบการอบรมจากวิทยากร ในการใช้คำถามให้ผู้เรียนมีการคิดตามก่อนแสดงความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรม โดยการใช้เครื่องมือการโค้ช ใช้ตัวอย่างชุดคำถาม ได้รับฟังตัวอย่างการโค้ช ระหว่างวิทยากรกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นประโยชน์ของการใช้บทบาทโค้ช ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เสนอความคิดของตัวเขาเอง เลือกวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เขามาปรึกษาหัวหน้าได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่วางเป้าหมายไว้ และพร้อมที่จะมารายงานผลให้กับหัวหน้างานทราบถึงผลลัพธ์นั้น ประทับใจครับและเกิดความยินดีทุกครั้งที่ผู้เรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้การโค้ชชิ่ง หลังจบคลาส ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะนำแนวทางการโค้ชชิ่ง เครื่องมือการโค้ช ชุดคำถาม ไปเสริมสร้าง ผลักดัน ต่อยอดในการพัฒนาทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นด้วยตัวของทีมงานเอง

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด20 พฤศจิกายน 2564 ได้รับโอกาสให้ไปสอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักสูตร on site บรรยากาศดีครับ กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร สนับสนุนให้มีการเติบโต ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่จะหาแนวทาง หรือวิธีการในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทีม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ในระหว่างการเรียนรู้หลักการ แนวคิด Growth Mindset, Proactive Working, ทักษะการคิด ใน class ทางผู้เรียนบางส่วนได้เกิดความคิดว้าว และAha ได้มีการกำหนดการทำ project ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มาวางแผนในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันพนักงานทุกระดับ ให้มีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการปฏิบัติตาม process ที่องค์กรได้กำหนดไว้ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร หลังจากจบ class ทางผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้รับหลักการ แนวคิด มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน การเข้าใจทีมงาน การบริหารคน การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

บริษัท นิปปอนสตีลไพพ์ (ประเทศไทย)จำกัดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564เป็นการการสอนแบบ Virtual Class ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน class อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนชอบเรื่อง การเตรียมตัว, การเข้าพบบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อให้ครบทุกกลุ่ม, การวิเคราะห์การแข่งขัน ทั้งแบบ SWOT; BCG Matrix; ตารางตลาด-สินค้า โดยผู้เรียนมีเป้าหมายที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการขยายตลาดกับกลุ่มลูกค้า segment อื่นๆเพิ่มเติม ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับการใช้ sale pipeline เพื่อช่วยในการบริหารงานขายของตัวเอง ทำให้มองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถวางแผน และพยากรณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

ธนาคารออมสิน
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
คาราบาวตะวันแดง
บมจ ไทยโอพีพี
แปลน ฟอร์ คิดส์
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก. จรูญรัตน์
บจก. ลอยตี้
Inter Express Logistic Co.,Ltd
สยามคอสมอสเซอร์วิส
ธนาคารกรุงไทย
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
บจก. เหล็กแผ่นรีดเย็น
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
ธนาคารทหารไทย
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
เวลคราฟท์โปรดัคส์
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บจก. โออิชิ
ทีวีบูรพา
เวอรีน่า
GFCA Co., Ltd.
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
Datacraft Asia Ptl Ltd.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์