Advance Course กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ

(PSDM by Six Think Hats Conceptual) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Thinking / กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ อาจต้องเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ ทำให้ต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาที่ดี (Effective Problem Solving) และการตัดสินใจที่มีข้อมูลและเหตุผลเพียงพอ (Awareness Decision Making) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
 การใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคของ “ทิศทางการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)” ของ Edward de Bono มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแก้ปัญหาก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาทักษะต่างๆ ของหมวกแต่ละใบ จะช่วยทำให้สามารถแก้ปัญหาของบุคคลและการแก้ปัญหาแบบทีม มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
       ทักษะการฟังที่คำสำคัญด้วยหมวกแต่ละใบ
       ทักษะการใช้คำถามของหมวกแต่ละใบ
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกของหมวกแต่ละใบ
 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ผ่านกิจกรรม Role Playing แล้วใช้แบบฝึกหัด (Workbook) ดำเนินการฝึกฝน จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจได้ด้วย Style ตัวเองนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วย Workbook ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แก่นสำคัญของหมวกแต่ละใบ แล้วสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆของหมวกแต่ละใบ จนเกิดความเชี่ยวชาญได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภายในทีมอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      หลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
      ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหา
      การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดประเภทต่างๆ
      กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการตัดสินใจ
      Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
 เทคนิคการใช้ “หมวกและทิศทางการคิด” แก้ปัญหา
      หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจ
      ทิศทางการคิดของหมวกเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง
      Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
      Workshop : กำหนดแนวทางแก้ปัญหาของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะต่างๆกับหมวกแต่ละใบ
      ทักษะการฟังที่คำสำคัญ (Keywords) ด้วยหมวกแต่ละใบ
      ทักษะการใช้คำถามของหมวกแต่ละใบ
      ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกของหมวกแต่ละใบ
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยการปฏิบัติจริง
      Role Playing : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
 การประยุกต์ใช้แนวทางแก้ปัญหา & การตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ
      องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในกระบวนการ
      การใช้หมวก 6 ใบกับกระบวนการโค้ช
      ขั้นตอนดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      Workshop : การใช้แบบฝึกหัด (Workbook) กับปัญหาของตัวเอง
      Role Playing : การใช้แบบฝึกหัด (Workbook) กับปัญหาทีม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 : การใช้หมวกคนละสีพูดคุยสื่อสารกัน (Communication)
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้กรอบความคิดของหมวกแต่ละสี
      2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของการใช้หมวกและไม่ได้ใช้หมวกพูดคุยกัน
      3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณสมบัติของหมวกแต่ละสีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
      4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้หมวกควบคุมคำพูดและความคิดของตัวเอง
 ขั้นตอนดำเนินการในกิจกรรม
       จับกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน/กลุ่ม
       ผู้เรียนในกลุ่มเลือกหมวกสีต่างๆ คนละ 1 ใบ
       ตั้งประเด็นการพูดคุยกันในกลุ่ม 1 หัวข้อ
       เปิดโอกาสให้คนที่ถือหมวกแต่ละสีแสดงความคิดเห็นตามสีของหมวก
      ดำเนินการพูดคุยจนครบหมวกทุกใบ
       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 ข้อควรระวังระหว่างดำเนินกิจกรรม
      หัวข้อการพูดคุยควรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
      หัวข้อการพูดคุยไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบกับกลุ่ม
      การใช้หมวกสีต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
      การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็นหลัก
      เปิดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขัดแย้งระหว่างการพูดคุย
      หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
      การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การเป็นตัวตนของผู้พูด

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 : การใช้หมวกคนละสีระดมสมองร่วมกัน (Brainstorming)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นตามหมวกที่ตัวเองสวมใส่อยู่
      2. เพื่อให้เกิดการใช้หมวกต่างๆ สร้างแนวความคิดที่หลากหลายในการระดมสมอง
      3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของหมวกแต่ละสีในสถานการณ์ต่างๆ
      4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้หมวกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ขั้นตอนดำเนินการในกิจกรรม
      จับกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน/กลุ่ม
      ผู้เรียนในกลุ่มเลือกหมวกสีต่างๆ คนละ 1 ใบ
      กำหนดหัวข้อการระดมสมอง 1 หัวข้อ
      ทุกคนในกลุ่มตั้งกติกาการใช้หมวกเพื่อระดมสมองให้เหมาะสม
      ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมระดมสมองตามหมวกของตัวเอง
      ตัวแทนกลุ่มสรุปประเด็นของแนวทางที่ได้จากการระดมสมอง
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
      สรุปประเด็นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเหตุการณ์จริง
ข้อควรระวังระหว่างดำเนินกิจกรรม
      หัวข้อการพูดคุยควรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
      หัวข้อการพูดคุยไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบกับกลุ่ม
      การใช้หมวกสีต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
      การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็นหลัก
      เปิดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขัดแย้งระหว่างการพูดคุย
      หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
      การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การเป็นตัวตนของผู้พูด

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หมวก 6 ใบการแก้ปัญหาการตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น