หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน

(Working As a Team with 6 Thinking Hats)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Softskill / การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานป็นทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันใน 2 มิติ คือ มิติของงานและมิติของจิตใจ การเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการใช้จุดเด่นของบุคคลมาร่วมกันทำงาน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยการใช้ “ความแตกต่างมาร่วมกันให้เป็นพลังของทีม (Team Synergy)
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม โดยการประชุมร่วมกันด้วยการใช้เทคนิคการคิดด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) มาทำกิจกรรมสร้างแนวความคิดที่รอบด้านและครบถ้วนทำให้มองเห็นมุมมองต่างๆมากมายในการนำเสนอไอเดียและแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดเป็นข้อสรุปของที่ประชุมในทีมต่อไป

การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ กับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อทีมมากขึ้น เพราะหมวกแต่ละใบแสดงถึงจุดเด่นของผู้ใส่หมวก และให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน หากเลือกนำมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ เช่น
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา การประชุมเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork Mindset) และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หมวก 6 ใบในการจัดทำกิจกรรมสร้างทีมเวิร์คของตัวเองเกิดการเรียนรู้และเข้าใจบริบทของบุคคลในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ด้วยการมี Growth Mindset ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานเป็นทีมใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบร
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork Mindset)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานเป็นทีมคุณภาพ
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
การเรียนรู้และเข้าใจการใช้หมวก 6 ใบให้เกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา อิทธิพลที่เกิดจากการใช้หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
      อบรม สัมมนา หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      อบรม สัมมนา ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การใช้หมวก 6 ใบเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิผล
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีมด้วยหมวก 6 ใบ
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาที่ดี
      อบรม สัมมนา สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หมวก 6 ใบทีมเวิร์คการทำงานเป็นทีม

แสดงความคิดเห็น