คอร์สฝึกอบรม การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ

(Relationship Management Mindset) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยหัวใจผู้ให้บริการ (Service Mind Value) เป็นแนวทางพื้นฐานของ
การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) ให้เกิดความผูกพัน (Engagement) ในระยะยาว เพราะการเริ่มต้นที่จิตใจผู้ให้บริการที่ดีย่อมให้ความสัมพันธ์กับความต้องการและจุดประสงค์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ และค่อยมาประเมินการให้บริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ก็จะเป็น
การนำเสนอคุณค่าที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง (Value Proposition)
  การสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการที่ดีสร้างความสัมพันธ์ จะทำให้เกิดเป็นแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการได้รับประโยชน์ร่วมกัน (WIN:WIN Situation)โอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความต่อเนื่องกันย่อมมีสูงมาก โดยการใช้หลักการเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน (Collaborative Negotiation) ซึ่งเป็นการบริหารความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ดี  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทำงานร่วมกัน จะช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์กลุ่มย่อยๆแล้วรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์จึงต้องเริ่มต้นที่การสร้างเครือข่ายที่หลากหลายกลุ่ม และสร้างปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม แล้วขยายกลุ่มความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มใหญ่ขึ้นในอนาคตวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีด้วยหลักการและแนวความคิดของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการเห็นความสำคัญของผู้อื่นมากกว่าข้อจำกัดของตัวเองสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิด และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์ นำไปสู่การบริหารความสัมพันธ์ที่เกิดความผูกพันในระยะยาวได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายของตัวเอง และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มความสัมพันธ์เกิดเป็นกลุ่มสัมพันธ์ที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการของการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
       หัวใจสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
       การสร้างกรอบความคิดในการบริหารความสัมพันธ์
       แนวทางการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
       กิจกรรม : เรื่องเล่าโครงการเพื่อสังคม
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
       การบริหารความสัมพันธ์ V.S. การบริหารตามกฎระเบียบ
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธ์
       เทคนิคการสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการ
       แนวทางปฏิบัติในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       Workshop : เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
การเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน (Collaborative Negotiation)
       องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
       เทคนิคการเจรจาให้เอื้อประโยชน์ของคู่เจรจา
       การบริหารความสัมพันธ์ในระยะยาว
       การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทำงานร่วมกัน
       หลักการบริหารเครือข่ายให้เกิดความผูกพัน
       การบริหารความสัมพันธ์แบบการทำงานร่วมกัน
       การให้ความสำคัญกับเป้าาหมายหลักของทีม
       การมีหัวใจจิตอาสาและผู้ให้บริการที่ดี
       Workshop : แนวทางการสร้างเครือข่ายผูกสัมพันธ์ที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Relationshipวามสัมพันธ์Management

แสดงความคิดเห็น