หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน

(Self-development to become a new generation manager)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทีมงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ การประสานงาน การบริหารจัดการ และการทำให้ทีมงานพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาให้ผู้จัดการมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การทำงานเชิงรุก
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลจะให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก คือ
     1. การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
     2. การจูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)
     3. การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับบทบาทของ ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการและสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันที กับสถานการณ์ของตัวเองด้วยความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองกับบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการในด้านการคิด การจูงใจ การพัฒนาทีมงานด้วย Style ของตัวเอง ที่เหมาะสมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้จัดการ 
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       คุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรื่องอะไร? 
       คุณสังเกตเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือไม่? 
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? 
       ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
องค์ประกอบสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ 
       คุณพร้อมกับการเป็นผู้จัดการมากแค่ไหน? 
       บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ในองค์กร 
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้ 
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ 
       Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง
หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการ 
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
       เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ 
       การสร้างกระบวนการพัฒนาตัวเอง 
       Workshop: เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ 
ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ 
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ (Empowerment)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)

Day II: สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีม 
ผู้จัดการ...ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       คุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการ...สร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
       การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop: สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
ผู้จัดการ...จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ผู้จัดการ...พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง (Coaching) 
       แนวทางที่โค้ชสามารถทำให้โค้ชชี่คิดได้ด้วยตัวเอง
       หลักการสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช
ารบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการทีมงาน ภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • นานเรวัตร ใหญ่แก้ว (สมาชิก)
    (5 เดือนที่แล้ว )
    เนื้อหาเข้าใจง่าย ขอบคุณมากๆครับ